Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Ankieta

Kalendarium

«grudzień 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

OR.342-10/10

OGŁOSZENIE

 Zarząd Powiatu Toruńskiego, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń, ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.:

„Przebudowa i dostosowanie do obowiązujących standardów dla Domów Pomocy Społecznej budynku Zespołu nr 2 DPS w Browinie”

1.     Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przedmiotowego zamówienia dostępna jest na stronie http://bip.powiattorunski.pl/index.php?strona=1962. Specyfikację można otrzymywać również w siedzibie Zamawiającego w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, piętro I, pok. nr 122.

2.     Przedmiotem zamówienia są roboty remontowo - budowlane związane z przebudową budynku Zespołu Nr 2 DPS w Browinie i jego dostosowanie do obowiązujących standardów dla Domów Pomocy Społecznej, przepisów przeciw pożarowych i higieniczno-sanitarnych.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac:

1.   dostosowanie budynku do wymogów przeciw pożarowych,

2.   przebudowę istniejących pomieszczeń,

3.   wykonanie wentylacji grawitacyjnej,

4.   wymianę stolarki okiennej i  drzwiowej wewnętrznej,

5.   remont ścian i posadzek,

6.   remont klatek schodowych,

7.   wykonanie wiatrołapu z palarnią,

8.   przebudowę wejść do budynku,

9.   wykonanie nadbudowy piętra na tarasie,

10. remont tarasów zewnętrznych,

11. likwidację stalowych schodów zejścia ze szczytu,

12. remont pokrycia dachowego,

13. remont instalacji sanitarnych,

14. remont instalacji elektrycznej,

15. wykonanie instalacji oddymiającej,

zgodnie z pozwoleniem na budowę znak AB.7351-2-94/09 z dnia 22 września 2009 r., projektem budowlanym (branży: architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej) opracowanym przez Pracownię Projektową „Inwestproj”, uzgodnieniami i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7 Roboty budowlane, 45.21.52.10-2  Roboty budowlane w zakresie domów opieki społecznej, 45.31.00.00-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych, 45.33.00.00-9 Hydraulika i roboty sanitarne, 45.40.00.00-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

3.     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

4.     Termin wykonania zamówienia: 30 października 2010 r.

5.     Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki dotyczące:

a)   posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b)   posiadania wiedzy i doświadczenia;

      Zamawiający uzna warunek za spełniony  jeżeli Wykonawca zrealizował w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej 2 zamówienia na obiektach użyteczności publicznej: jednego dotyczącego remontu, budowy lub rozbudowy o wartości min. 3 000 000,00 zł oraz jednego dotyczącego remontu, przebudowy lub rozbudowy w obiekcie czynnym o wartości min. 1 000 000,00 zł.

c)   dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

      Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie w specjalności:

- konstrukcyjno - budowlanej - kierownik budowy

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - kierownik robót

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – kierownik robót

wydanymi na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578) lub inne odpowiednie, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz przynależącymi do właściwej izby samorządu zawodowego.

d)   sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 500 000,00 zł. przez okres wykonywania Zamówienia;

Ocena spełniania warunków dokonana zostanie w oparciu o formułę spełnia - nie spełnia.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

a)     wypełniony formularz OFERTA (zał. nr 1 do niniejszej specyfikacji);

b)    kosztorysy ofertowe poszczególnych branż z cenami jednostkowymi i wartością robót, łącznie stanowiące cenę zamówienia, opracowane na podstawie załączonych przedmiarów, kosztorysów ofertowych, projektu budowlanego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz dokonanej wizji lokalnej; Wykonawca sporządzi kosztorysy ofertowe na podstawie kosztorysów stanowiących załącznik nr 6 do siwz przy zachowaniu tej samej kolejności pozycji, tych samych opisów robót w poszczególnych pozycjach i ilości przyjętych robót. Kosztorysy należy sporządzić tak, aby cena końcowa odpowiadała cenie oferty;

c)     oświadczenie o spełnianiu warunków złożone na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (zał. nr 2 do SIWZ);

W  celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy zamawiający żąda:

d)    wykazu wykonanych 2 robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia: zamówienia na obiektach użyteczności publicznej: jedno dotyczące remontu, budowy, przebudowy lub rozbudowy o wartości min. 3 000 000,00 zł oraz jedno dotyczącego remontu, przebudowy lub rozbudowy w obiekcie czynnym o wartości min. 1 000 000,00 zł. z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Pod pojęciem obiekt czynny Zamawiający rozumie istniejący obiekt użyteczności publicznej, funkcjonujący zgodnie z przeznaczeniem w trakcie prowadzenia robót remontowo – budowlanych; (wzór wykazu prac – załącznik nr 5 do SIWZ);

e)     wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami- (wzór wykazu osób -  zał. nr 6 do SIWZ),

f)     oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, (wzór oświadczenia -  zał. nr 6 do SIWZ),

g)     opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 500 000,00 zł. z terminem ważności min. do dnia 30 października 2010 r. – termin wykonania zamówienia,

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1, zamawiający żąda:

h)     oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (zał. nr 3 do SIWZ);

i)      aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

j)      aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

k)     aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

6.     Kryterium oceny oferty stanowi najniższa cena. Cena – 100%.

7.     Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 50 000,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)

Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą.

Wadium może być wniesione w następujących formach;

a) pieniądzu - na konto Starostwa Powiatowego w Toruniu: Bank Ochrony Środowiska o/Toruń

Nr rachunku: 63 1540 1304 2050 8942 0752 0009 z adnotacją: „Wadium – przetarg nieograniczony dot. DPS w Browinie”, załączając kopie potwierdzenia przelewu do oferty. Za datę wniesienia wadium przyjmuję się datę jego wpływu na konto Zamawiającego.

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

W przypadku wniesienia wadium w formach wymienionych w pkt. 8 lit. b-e należy oryginał wniesienia wadium załączyć do oferty.

8.     Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – kancelaria Starostwa Powiatowego w Toruniu pok. nr 100 w terminie do dnia 07 czerwca 2010 r. do godz. 900.

9.     Termin związania ofertą wynosi 30 dni, od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

10.  Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

11.  Zamawiający nie zamierza: zawrzeć umowy ramowej, zastosować aukcji elektronicznej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

12.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

13.  Zgodnie z art. 144 w/w ustawy Pzp zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Zakres zmian określony został w SIWZ.

14.  Ogłoszenie o zamówieniu z zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych 18 maja 2010 r.

15.  Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych: Krzysztof Melkowski.

drukuj ()

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Melkowski
  • opublikował: Anna Stanula
    data publikacji: 2010-05-18 15:31
  • zmodyfikował: Anna Stanula
    ostatnia modyfikacja: 2010-05-18 17:44

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (056) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.101

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 271944
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-07-01 11:49

Banery

  • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji