Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W CHEŁMŻY
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2003-04-14 13:08
R O Z D Z I A Ł I. U W A G I W S T Ę P N E. Statut Zespołu Szkół w Chełmży został opracowany na podstawie następujących podstaw prawnych: 1.Ustawa z dnia 07.09.1991r. "O systemie oświaty", z późniejszymi zmianami 2.Ustawa „Karta Nauczyciela” ujednolicona po zmianach z dnia 18 lutego 2000 r. 3.Zarzadzenie MEN z dnia 24.09.1992r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikacji oraz promowania w szkołach publicznych dla młodzieży i przeprowadzania egzaminów sprawdzających i klasyfikacyjnych, 4.Zarządzenie MEN z dnia 19.06.1992 r. w sprawie ramowego statutu szkół publicznych dla dzieci i młodzieży, 5.Rozporządzenie MEN z dnia 15.02.1999 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. Ilekroć w Statucie jest mowa bez bliższego określenia o ustawie, należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 07.09.1991r. "O systemie oświaty" z późniejszymi zmianami ( tekst ujednolicony według: Dz. U. Z 1996 r. nr 67, poz. 329 i nr 106, poz. 496, z 1997 r. nr 28, poz. 153 i nr 141, poz. 943, z 1998 r. nr 117, poz. 759 i nr 162, poz. 1126, z 2000 r. o zmianie ustawy Karta nauczyciela oraz o zmianie niektórych ustaw. R O Z D Z I A Ł I I. N A Z W A S Z K O Ł Y , I N N E I N F O R M A C J E O S Z K O L E. § 1.1.1. Zespół Szkół w Chełmży. W skład zespołu wchodzą: -Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej /LO/, -Zasadnicza Szkoła Zawodowa /ZSZ/, -Liceum Techniczne /LT/. § 1.1.2. Adres szkoły:87-140 Chełmża, ul. Gen. Józefa Hallera 23. Nr telefonu:(0-56) 675-24-19. § 2.1. Szkole nadaje imię Kurator Oświaty w Toruniu na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej /RP/, przedstawicieli rodziców i uczniów. § 2.2. Poszczególnym szkołom wchodzącym w skład zespołu mogą być nadane odrębne imiona. § 2.3. Imię szkoły powinno być związane z kierunkiem pracy wychowawczej lub dydaktycznej szkoły. § 3. Ustalona nazwa jest zasadniczo używana przez szkołę w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach, stemplach może być używany czytelny skrót nazwy. § 4. Organem prowadzącym szkołę jest powiat. § 4.1. Cykl kształcenia wynosi: -w LO - 4 lata, -w LT – 4 lata, -w ZSZ - 3 lata. § 4.2. ZSZ kształci w zawodach: -stolarz, -sprzedawca, -oraz innych / w ramach tworzenia klas wielozawodowych/. § 4.3. LO kształci w profilu ogólnym. § 4.4. LT kształci w profilu usługowo-gospodarczym. § 4.5. Szkoła dysponuje mieszkaniami zakładowymi. R O Z D Z I A Ł I I I. C E L E I Z A D A N I A S Z K O Ł Y. § 5. Szkoła realizuje zadania i cele określone w ustawie oraz przepisach wydawanych na jej podstawie, a w szczególności: 1/umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, 2/umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu, 3/kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów, 4/sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły. § 6. Szkoła: 1/umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, 2/udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej, 3/organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły, 4/umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów, realizowanie indywidualnych programów nauczania oraz ukończenie szkoły w skróconym czasie. § 7.1. Zadania opiekuńcze szkoły: 1/Opiekę nad uczniami przebywającemu w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych sprawuje nauczyciel, któremu powierzono prowadzenie zajęć planowych lub zastępstw. 2/W trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę opiekę nad młodzieżą sprawują nauczyciele, instruktorzy zawodu, rodzice i inne osoby dorosłe. 3/Podczas zajęć na basenie opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel posiadający odpowiednie uprawnienia oraz ratownik WOPR. 4/Dyrektor szkoły ustala zasady organizacyjno-porządkowe pełnienia dyżurów nauczycielskich w szkole przed rozpoczęciem lekcji, w czasie przerw międzylekcyjnych i po lekcjach. Ustala się, że nauczyciele dyżurują na boisku szkolnym i w budynkach szkoły. § 7.2. Sprawowanie indywidualnej opieki nad niektórymi uczniami: 1/Szkoła pomaga uczniom klas pierwszych w szybkiej adaptacji do warunków nowej szkoły, jej specyfiki, nowych nauczycieli, nowych koleżanek i kolegów. 2/Szkoła otacza szczególną opieką uczniów z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku. W takich przypadkach dąży do wprowadzania indywidualizacji nauczania lub jej pewnych form oraz do stałych kontaktów z rodzicami,służbą zdrowia i poradniami pedagogiczno-psychologicznymi. 3/Dla uczniów z rodzin rozbitych, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, kryminogennych, szkoła może występować o przydzielenie przez sąd kuratora społecznego. 4/Szkoła przyznaje stałą lub doraźną pomoc materialną ze środków którymi dysponuje zgodnie z odrębnym regulaminem. § 8.1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanego dalej wychowawcą. § 8.2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca prowadził swój oddział przez cały tok nauczania w szkole. § 8.3. Dyrektor może zmienić wychowawcę: 1/na wniosek nauczyciela, 2/na wniosek rodziców i uczniów. Tryb postępowania: a/ wniosek pisemny rodziców lub uczniów, b/ rozpoznanie problemu przez dyrektora, c/ wytypowanie nowego wychowawcy przez dyrektora lub RP, d/ zatwierdzenie propozycji dyrektora przez RP. R O Z D Z I A Ł I V O R G A N Y S Z K O Ł Y. § 9.1. Organami szkoły są: 1/dyrektor szkoły, 2/Rada Pedagogiczna /RP/, 3/Rada Rodziców /RR/, 4/Samorząd Uczniowski /SU/. § 9.2.1. Kompetencje dyrektora szkoły: 1/kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz, 2/zapewnia warunki optymalnej realizacji statutowych celów i zadań szkoły, 3/sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 4/jest przełożonym nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz przewodniczącym RP, 5/sprawuje nadzór pedagogiczny, 6/realizuje uchwały RP i RR podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących, 7/dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez RP i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły, 8/powołuje plan finansowy środków specjalnych, 9/dysponuje i administruje mieszkaniami zakładowymi, 10/może w drodze decyzji skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły. Skreślenie następuje na podstawie uchwały RP, po zasięgnięciu opinii SU. 11/Współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych, 12/Dyrektor ma prawo: a/ zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami, b/ przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych wszystkim pracownikom szkoły zgodnie z wewnętrznymi regulaminami i Kodeksem Pracy, c/ występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii RP o odznaczenia, nagrody i wyróżnienia dla pracowników szkoły do organów wyższego szczebla, d/ zmieniać lub wprowadzać nowe zawody lub profile kształcenia zawodowego, w których kształci szkoła w porozumieniu z kuratorem, powiatem, Wojewódzkim i Powiatowym Biurem Pracy, e/ organizować różne formy kształcenia i dokształcania młodzieży w ramach środków pozyskiwanych przez szkołę i jej możliwości organizacyjnych, f/ organizować opiekę zdrowotną w miarę posiadanych możliwości i środków, g/ powoływać i odwoływać osoby na kierownicze stanowiska, po zasięgnięciu opinii Kuratora Oświaty i RP, h/ organizować różne formy działalności gospodarczej w celu uzyskiwania środków finansowych, i/ wyrazić zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza wśród młodzieży albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii RP, j/ zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki po zasięgnięciu opinii RP i poradni psychologiczno-pedagogicznej, k/ przyjmować uczniów do szkoły zgodnie z aktualnymi przepisami, l/ powoływać organy doradcze. 13/Współpracuje ze wszystkimi organami szkoły, 14/Wstrzymuje wykonanie uchwał organów szkoły niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia Kuratora Oświaty i powiat. Kurator Oświaty w porozumieniu z powiatem uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie Kuratora jest ostateczne, 15/Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych. § 9.2.2. Kompetencje Rady Pedagogicznej: 1/Kompetencje stanowiące: -zatwierdzanie planów pracy szkoły, -zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, -podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, -podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów, -ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły; 2/Rada Pedagogiczna opiniuje: -organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, -projekt planu finansowego, -wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, -propozycje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 3/RP bierze udział w przygotowaniu statutu szkoły i innych dokumentów mających wpływ na funkcjonowanie i rozwój szkoły oraz dokonuje ich zmian i uzupełnień; 4/RP może występować z wnioskiem do powiatu o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole. 5/W przypadku określonym w ust.4 powiat jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku RP w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku. 6/Uchwały RP są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. 7/RP ustala regulamin swej działalności. Zebrania RP są protokołowane. 8/Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach RP, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. § 9.2.3. Kompetencje Rady Rodziców. 1/Zasady tworzenia RR uchwala ogół rodziców uczniów szkoły. 2/RR uchwala regulamin swej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 3/RR może występować do RP i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. 4/RR może wyrażać opinie dotyczące pracy nauczyciela. 5/W celu wspierania działalności statutowej szkoły może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy RR określa odrębny regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. § 9.2.4. Kompetencje Samorządu Uczniowskiego: 1/SU tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 2/SU może przedstawić dyrektorowi oraz RP wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: -prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami, -prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, -prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań, -prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem, -prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna SU, -prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej. § 9.2.5. Zapewnia się każdemu organowi szkoły możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i statutem szkoły. § 9.2.6. Umożliwia się organom szkoły rozwiązywanie konfliktów międzyludzkich wewnątrz szkoły. Spory między organami szkoły rozwiązuje komisja powoływana przez RP. § 9.2.7. Zapewnia się bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach poprzez: 1/zarządzenia i informacje dyrektora szkoły zawarte w zeszycie zarządzeń, przedstawianych nauczycielom, pracownikom i uczniom do ich wiadomości, 2/uchwały RP opracowywane w formie komunikatów dla uczniów, rodziców, zakładów pracy, 3/uchwały RP zamieszczane w zeszycie uchwał, 4/ogłoszenia bieżące RR i SU, 5/indywidualną informację dla zainteresowanego, 6/apele szkolne wg potrzeb, 7/spotkania pomiędzy poszczególnymi organami szkoły za zgodą dyrektora szkoły, 8/dzienniki ustaw, dzienniki urzędowe, biuletyny Kuratora Oświaty. § 9.3. W związku z nieutworzeniem w szkole Rady Szkoły zobowiązuje się RP, aby wykonywała zadania Rady Szkoły. W tym celu RP winna zasięgnąć opinii przedstawicieli rodziców i uczniów w następujących sprawach: 1/zatwierdzaniu statutu szkoły, 2/rocznego planu finansowego środków specjalnych szkoły i planu finansowego szkoły, 3/w sprawie planu pracy szkoły, projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych, 4/organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych. § 9.4. Organizacja pracy szkoły przewiduje stanowisko wicedyrektora i kierownika szkolenia praktycznego. § 9.4.1. Kompetencje wicedyrektora szkoły. 1/Opracowywanie arkusza organizacyjnego szkoły. 2/Współudział przy opracowywaniu projektów planów pracy. 3/Przewodniczenie posiedzeniom RP po wyznaczeniu przez dyrektora. 4/Kierowanie pracą dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą ZSZ. 5/Hospitacja wyznaczonych zajęć lekcyjnych. 6/Kontrola zapisów w dziennikach lekcyjnych i arkuszach ocen. 7/Kontrola dokumentacji nauczycieli. 8/Opracowywanie i uaktualnianie planów lekcyjnych. 9/Opracowywanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli. 10/Piecza nad prawidłowym przechowywaniem i zabezpieczeniem mienia szkolnego. 11/Opieka nad salą gimnastyczną, boiskiem szkolnym i urządzeniami higienicznymi. 12/Nadzór nad biblioteką szkolną. 13/Nadzór nad pracą inspektora bhp. 14/Nadzór nad organizacją pracy personelu obsługi w godzinach pracy. 15/Inne prace związane z funkcją kierowniczą i zadania zlecone przez dyrektora. § 9.4.2. Kompetencje kierownika szkolenia praktycznego. 1/Hospitacje praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy. 2/Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu oceniania z praktycznej nauki zawodu. 3/Nadzór nad przestrzeganiem przez zakład pracy jednolitych zasad oddziaływania na uczniów oraz właściwą realizację programu praktycznej nauki zawodu. 4/Nadzór i kontrola nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji związanej z praktyczną nauką zawodu. 5/Planowanie naboru do klas I ZSZ w porozumieniu z dyrektorem szkoły powiatem i Powiatowym Urzędem Pracy 6/Kontrola nad zawieraniem umów o praktyczną naukę zawodu. 7/Organizacja kursów dla uczniów oddziałów wielozawodowych. 8/Nadzór nad terminowym i zgodnym z programem przygotowaniem propozycji pytań egzaminacyjnych z teoretycznych przedmiotów zawodowych. 9/Opracowywanie harmonogramu egzaminów z nauki zawodu oraz uczestniczenie w ich przebiegu. 10/Organizowanie i udział w zebraniach z kierownictwem zakładu pracy, w których uczniowie odbywają praktyczną naukę zawodu. 11/Składanie sprawozdań dotyczących nauki zawodu na posiedzeniach RP. 12/Nadzór nad organizacją pracy personelu obsługi w godzinach pracy. 13/Rytmiczna i racjonalna organizacja zakupu pomocy naukowych i niezbędnego sprzętu oraz narzędzi dla szkoły. 14/Inne zadania zlecone przez dyrektora szkoły. § 10. Współpraca między szkołą a rodzicami dotycząca wychowania i kształcenia młodzieży odbywa się w następujących formach: 1/zebrania klasowe śródokresowe, 2/zebrania klasowe na tydzień przed zakończeniem semestru i roku szkolnego, 3/zebrania ogólne dla wszystkich rodziców, 4/indywidualne kontakty rodziców z wychowawcą, nauczycielem i dyrektorem. 5/konsultacje dla rodziców z udziałem zespołu uczącego w miesiącach grudniu i maju § 10.1. Zebrania z rodzicami uczniów klas I winny odbyć się w pierwszym miesiącu nauki. Zebrania śródokresowe winno się przeprowadzać w październiku /listopadzie/ oraz w kwietniu. Zebrania ogólne winny odbywać się dwa razy w roku szkolnym i powinny być poświęcone głównie omawianiu spraw dydaktycznych i wychowawczych. § 10.2. Na wyżej wymienionych zebraniach uwzględnia się prawo rodziców do: 1/znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i szkole, 2/znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, 3/uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce na terenie szkoły w terminach wyznaczonych przez dyrektora, wychowawcę i nauczyciela, 4/uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci, 5/wyrażania i przekazywania Kuratorium Oświaty i powiatowi opinii na temat pracy szkoły. R O Z D Z I A Ł V O R G A N I Z A C J A S Z K O Ł Y. § 11. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. § 12.1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowywany przez dyrektora, najpóźniej do 15 maja każdego roku, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza powiat. § 12.2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez powiat. § 13. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego. § 14. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalany przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i ochrony pracy. § 15.1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły, których wymiar określają ramowe plany nauczania są: 1/obowiązkowe zajęcia lekcyjne, 2/zajęcia lekcyjne fakultatywne, 3/zajęcia korekcyjno-wyrównawcze organizowane dla uczniów mających trudności w nauce oraz inne wspomagające rozwój dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, 4/nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne, 5/praktyczna nauka zawodu. § 15.2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. § 16. Tryb corocznego dokonywania podziału oddziałów na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem wysokości środków finansowych posiadanych przez szkołę określają zasady wynikające z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania. § 17.1. Niektóre zajęcia obowiązkowe np.: zajęcia fakultatywne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, specjalistyczne, nauczanie języków obcych, elementów informatyki, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe, mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach międzyklasowych, a także podczas wycieczek i wyjazdów. § 17.2. Czas trwania zajęć wymienionych w § 17.1. ustala się zgodnie z § 15,2. i § 15.3. § 17.3. Zajęcia, o których mowa w § 17.1. są organizowane w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych. § 17.4. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu szkoły nie może być niższa niż 10 uczniów. Liczba uczestników zajęć gimnastyki korekcyjnej nie może przekraczać 12 osób. Gimnastyka korekcyjna prowadzona może być ze środków własnych szkoły. § 17.5. Na zajęciach fakultatywnych organizowanych w grupach międzyklasowych liczba uczniów nie może być niższa od 15. § 17.6. Na wniosek lub za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii RP i poradni psychologiczno-pedagogicznej, może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki, wyznaczając nauczyciela-opiekuna. Odmowa następuje na drodze decyzji. § 18. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub za jego zgodą - poszczególnymi nauczycielami, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą. § 19.1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie. § 19.2. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczycieli, inni pracownicy szkoły, a także absolwenci szkoły po wniesieniu kaucji. Kaucję każdorazowo ustala bibliotekarz. Zasady korzystania z biblioteki określa odrębny regulamin. § 19.3. Pomieszczenia biblioteki szkolnej powinny umożliwiać : 1/gromadzenie i opracowywanie zbiorów, 2/korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę, 3/prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów. § 19.4. Godziny pracy biblioteki powinny umożliwić dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. § 19.5. Organizację biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela bibliotekarza określa odrębny regulamin. § 20. Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia zgodnie z art.67 ust.1. ustawy, a ponadto: 1/pomieszczenia dla działalności organizacji uczniowskich, samorządu uczniowskiego i klubu młodzieżowego, 2/mini-bar R O Z D Z I A Ł V I N A U C Z Y C I E L E I I N N I P R A C O W N I C Y S Z K O Ł Y. § 21.1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, administracyjnych i pracowników obsługi. § 21.2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w § 21.1.,określają odrębne przepisy. § 22.1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. § 22.2. Nauczyciel odpowiada za: 1/życie,zdrowie,bezpieczeństwo uczniów przez: a/ zapewnienie opieki uczniowi niedomagającemu lub temu, który uległ wypadkowi poprzez: -udzielenie pierwszej pomocy, -powiadomienie szkolnej służby zdrowia, -zawezwanie pogotowia ratunkowego, -poinformowanie dyrektora szkoły i rodziców; b/ omówienie regulaminów: wycieczek szkolnych, pracowni i gabinetów szkolnych, sali gimnastycznej, na temat bhp i ochrony p. poż.; c/ ostrzeganie przed niebezpieczeństwem w ruchu drogowym i innymi niebezpieczeństwami w okresie ferii i wakacji; d/ prowadzenie profilaktyki wynikającej z zagrożeń alkoholizmem, nikotynizmem, narkomanią, chorobami wenerycznymi i AIDS; e/ pełnienie dyżurów w czasie przerw międzylekcyjnych; 2/prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego; 3/właściwe użytkowanie pomocy dydaktyczno-wychowawczych i sprzętu szkolnego; 4/wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań poprzez: a/ umożliwianie udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych; b/ prowadzenie wg potrzeb indywidualnej pracy z uczniem; c/ organizowanie kół przedmiotowych; d udostępnianie korzystania z księgozbioru szkolnego; 5/bezstronne i obiektywne ocenianie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów; 6/udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów; 7/doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej. § 22.3. Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły , który przy jej dokonywaniu może zasięgnąć opinii SU. § 22.4. Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala z uwzględnieniem stopnia realizacji i planu rozwoju zawodowego nauczyciela, dyrektor szkoły: 1/ w przypadku nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego – po zapoznaniu się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i po zasięgnięciu opinii RR; 2/ w przypadku nauczyciela mianowanego – po zasięgnięciu opinii RR. § 22.5. Kolejne stopnie awansu zawodowego nauczyciela w drodze decyzji administracyjnej nadają odpowiednie organy. § 23.1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespoły przedmiotowe. § 23.2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora szkoły przewodniczący zespołu. § 23.3. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują: 1/zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uwzględnianie decyzji w sprawie wyborów programów nauczania; 2/wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania; 3/organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli; 4/współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a także w uzupełnianiu wyposażenia; 5/wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania. § 24.1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności: 1/tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie; 2/inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów; 3/podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkoły. § 24.2. W celu realizacji zadań, o których mowa w § 24.1.,wychowawca: 1/otacza indywidualną opieką każdego wychowanka, 2/planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami: a/ różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół klasowy, b/ ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy, 3/współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka ( dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami), 4/utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu: a/ poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci, b/ współdziałania z rodzicami, tzn. okazania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymania od nich pomocy w swoich działaniach, c/ włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły, 5/współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów; organizację i formy udzielania tej pomocy na terenie szkoły określają przepisy w sprawie udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej. § 24.3. Formy spełniania zadań wychowawcy: 1/indywidualne rozmowy z uczniami i rodzicami, 2/omawianie problematyki klasowej na zajęciach do dyspozycji wychowawcy, 3/śródokresowe i okresowe zebrania rodziców, 4/współudział przy organizowaniu imprez klasowych i wycieczek szkolnych, 5/rozmowy z nauczycielami i pracownikami szkoły, 6/kierowanie do specjalistów świadczących kwalifikowaną pomoc i interesowanie się efektami tej pomocy. § 24.4. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek oraz instytucji oświatowych i naukowych. Początkującemu nauczycielowi-wychowawcy dyrektor zapewnia opiekę przez przydzielenie mu doświadczonego nauczyciela-wychowawcy oraz instruktaż pohospitacyjny. R O Z D Z I A Ł V I I U C Z N I O W I E S Z K O Ł Y. § 25.1.1. Do Liceum Ogólnokształcącego i Liceum Technicznego przyjmuje się uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami. § 25.1.2. Do Zasadniczej Szkoły Zawodowej przyjmuje się uczniów, którzy w terminie do 1 lipca przedłożą następujące dokumenty: 1/umowa między uczniem, a zakładem pracy lub zaświadczenie o przyjęciu ucznia na naukę zawodu (dotyczy zakładów zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Różnych), 2/zaświadczenie lekarskie o możliwości podjęcia nauki określonego zawodu, 3/świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, 4/karta zdrowia ucznia, 5/podanie, 6/życiorys, 7/3 fotografie (uczniowie dojeżdżający do szkoły-4). § 25.2. Komisja Rekrutacyjna rozpatrzy w pierwszym tygodniu lipca złożone dokumenty i zdecyduje o przyjęciu kandydata do ZSZ.W związku z tym złożenie dokumentów w szkole nie jest równoznaczne z przyjęciem kandydata do szkoły. § 25.3. Wyklucza się przyjmowanie uczniów do szkoły z chwilą rozpoczęcia roku szkolnego w wypadku wyczerpania limitu miejsc. § 25.4. Szkoła wyklucza przyjmowanie uczniów z innych szkół ponadpodstawowych ze słabymi ocenami i negatywnym zachowaniem. § 25.5. Dyrektor może stanowić inaczej o zasadach przyjęcia ucznia, stosując indywidualny tok rozpatrywania na podstawie opinii komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej. § 26. Do ZSŚ uczęszczają uczniowie od 15 roku życia, po ukończeniu szkoły podstawowej, nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia. § 27.1.1. Uczeń ma prawo do wolności poszukiwań intelektualnych i poszerzania horyzontów wiedzy. Może w nieskrępowany sposób wyrażać opinie i wątpliwości, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych-jeśli nie narusza tym dobra innych osób. § 27.1.2. Uczeń ma prawo do właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej. § 27.1.3. Uczeń ma prawo do uzyskania dodatkowej pomocy merytorycznej od nauczyciela oraz oceny postępów w nauce w terminach uzgodnionych z nauczycielem, zwłaszcza jeżeli ma trudności z opanowaniem materiału ( o ile nie jest to następstwem jego nieodpowiedniego stosunku do nauki). § 27.1.4. Uczeń ma prawo do opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności. § 27.1.5. Uczeń ma prawo do korzystania z pomocy stypendialnej, bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami. Ma prawo do korzystania z inicjatyw socjalnych szkoły. § 27.1.6. Uczeń ma prawo do życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym. § 27.1.7. Uczeń ma prawo rozwijania zainteresowań, zdolności i talentu. § 27.1.8. Uczeń ma prawo do sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce. Ocena winna być umotywowana na wniosek ucznia lub jego rodziców ( prawnych opiekunów). § 27.1.9. Skala i sposób formułowania bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 1/ formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców, 2/ ocenianie bieżące, śródroczne (I okres), na II okres, końcoworoczne, zaliczenia i egzaminy, 3/ tryb oceniania na podstawie egzaminu sprawdzającego, poprawkowego i klasyfikacyjnego, 4/ skalę ocen od 6 do 1, których odzwierciedleniem jest procentowy wykładnik wiedzy z możliwością rozszerzenia skali w plusy i minusy, § 27.1.10. Skala i tryb oraz sposób formułowania śródrocznej oceny zachowania. 1/ Ocena z zachowania powinna uwzględniać w szczególności: a. funkcjonowania ucznia w środowisku szkolnym. b. respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych. 2/ Ocenę z zachowania śródroczną i końcoworoczną ustala się wg następującej skali: wzorowe, dobre, poprawne, nieodpowiednie. 3/ Ocenę z zachowania ustala wychowawca, uwzględniając uwagi innych osób. 4/ Kryteria ocen zachowania uczniów: a. ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który przykładnie spełnia wszelkie wymagania zawarte w treści oceny i jest wzorem do naśladowania dla innych uczniów; b. ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia w zasadzie wszelkie wymagania zawarte w treści oceny. Wyróżnia się w realizacji niektórych podstawowych jej elementów. Uchybienia są sporadyczne, a ilość nie usprawiedliwionych godzin lekcyjnych nie przekracza jednego dnia szkolnego (8 godzin); c. ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który spełnia podstawowe wymagania treści oceny, a uchybienia są nieliczne i nie noszą znamion premedytacji i złośliwości, a w opinii zespołu RP rokuje poprawę, ilość nie usprawiedliwionych godzin lekcyjnych nie przekracza 3 dni szkolnych (24 godzin); d. ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który uchybia istotnym wymaganiom zawartym w treści oceny, a ilość godzin nie usprawiedliwionych przekracza 3 dni (24 godziny). § 27.1.11. Szczegółowe kryteria ocen z przedmiotów nauczania oraz tryb i zasady ustalania oceny z zachowania zawarte są w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania. §27.1.12. Egzaminy sprawdzające. Uczeń lub jego rodzic (prawny opiekun) ma prawo odwołać się od ustalonej przez nauczyciela przedmiotu oceny śródrocznej (I okres) i na II okres. Zainteresowany składa pisemny wniosek do dyrektora szkoły najpóźniej tydzień przed konferencją klasyfikacyjną. Dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielem przedmiotu ustala zasadność ( formalną i merytoryczną) wniosku i ewentualnie określa formę i termin egzaminu sprawdzającego wiadomości i umiejętności ucznia. W przypadku wyznaczenia egzaminu sprawdzającego dyrektor szkoły powołuje komisję, a z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół. W przypadku zdania egzaminu przez ucznia nauczyciel dokonuje zmiany wcześniej proponowanej oceny. Trybowi odwołania się od oceny nie podlega ocena niedostateczna. § 27.1.13. Egzaminy poprawkowe. Ustalona przez nauczyciela ocena niedostateczna końcoworoczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. W przypadku wniesienia na piśmie przez ucznia, jego rodziców ( prawnych opiekunów) potrzeby dodatkowego sprawdzenia wiedzy i umiejętności z danego przedmiotu po ogłoszeniu oceny końcoworocznej dyrektor powołuje komisję. Tryb postępowania w przypadku oceny niedostatecznej z egzaminu dojrzałości lub nauki zawodu określają odrębne przepisy. Egzamin poprawkowy składa się z części ustnej i pisemnej, z wyjątkiem egzaminu z muzyki, informatyki i wychowania fizycznego. Z tych przedmiotów egzamin poprawkowy winien mieć formę ćwiczeń praktycznych. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły po zakończeniu klasyfikacji końcoworocznej w ostatnim tygodniu ferii letnich. Egzamin poprawkowy przeprowadza trzyosobowa komisja i sporządza odpowiedni protokół. Uczeń, rodzic (prawny opiekun) powinien złożyć podanie najpóźniej do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych danego roku szkolnego. Nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń otrzymał ocenę niedostateczną , określa zakres materiału rzeczowego do przygotowania i może wyznaczyć termin konsultacji wakacyjnych. Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch przedmiotów w przypadku długiej choroby ucznia, bądź z powodu innych przyczyn losowych. §27.1.14. Egzaminy klasyfikacyjne. W uzasadnionych przypadkach (ponad 50% usprawiedliwionej nieobecności ucznia, realizującego indywidualny tok nauki lub program nauki oraz spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą) po złożeniu podania do dyrektora szkoły może zdawać egzamin klasyfikacyjny, warunkujący wystawienie oceny z przedmiotu na I okres, II okres i ocenę końcoworoczną. W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej ucznia na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) RP może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Dla ucznia ZSZ z powodu usprawiedliwionej nieobecności nieklasyfikowanego z zajęć praktycznych szkoła organizuje u pracodawcy zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania. Dyrektor powołuje komisję egzaminacyjną, która określa formę egzaminu i sporządza protokół z egzaminu. Termin egzaminu dyrektor i komisja ustalają w danym roku szkolnym z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) indywidualnie. Wniosek o egzamin klasyfikacyjny uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) składają do dnia poprzedzającego termin RP klasyfikacyjnej. § 27.1.15. Uczeń powtarzający klasę drugą ma prawo do składania egzaminu klasyfikacyjnego z języka obcego, jeśli języka tego nie przewiduje program nauczania klasy, do której został przypisany (wynika to z organizacji pracy szkoły). § 27.1.16. Rodzice (prawni opiekunowie) oraz uczniowie mogą uzyskać informacje na temat wymagań edukacyjnych, sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych i zasadach oceniania zachowania poprzez: - zebrania rodziców, - konsultacje indywidualne z wychowawcą i nauczycielem przedmiotów, - konsultacje z pedagogiem szkolnym, - konsultacje z dyrektorem szkoły, - zapytania na godzinach do dyspozycji wychowawcy. Dokumentacja związana z powyższym jest dostępna: - w sekretariacie szkoły, - u pedagoga szkolnego, - w bibliotece szkolnej, - w gabinetach przedmiotowych, - u nauczycieli przedmiotu. § 27.1.17. Przewiduje się dwa terminy klasyfikacji uczniów klas I-III LO i I-II ZSZ: 1. Klasyfikacja śródroczna za I półrocze (I okres), 2. Klasyfikacja za II półrocze (II okres), która podsumowuje osiągnięcia ucznia w danym roku szkolnym. Terminy klasyfikacji są dostosowane do harmonogramu roku szkolnego określonego przez MEN. Odrębne przepisy określają terminy klasyfikacji dla uczniów klas programowo najwyższych i uczniów zakwalifikowanych do egzaminu sprawdzającego, klasyfikacyjnego i poprawkowego. § 27.1.18. Termin i forma informowania ucznia o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych. O przewidywanych ocenach przed śródroczną ( I okres) i końcoworoczną klasyfikacją ucznia: -informują rodziców ucznia ( prawnych opiekunów) poszczególni nauczyciele poprzez wychowawcę klasy w formie ustnej lub pisemnej tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem RP; -rodzic może zasięgnąć informacji o postępach w nauce i zachowaniu dziecka we wcześniejszym terminie indywidualnie u nauczyciela przedmiotu bądź wychowawcy klasy, -przewiduje się w grudniu i maju termin konsultacji dla rodziców z udziałem zespołu uczącego ( dla klas IV na początku kwietnia), -bieżących informacji udziela wychowawca klasy lub nauczyciel przedmiotu w czasie zebrań śródokresowych dla rodziców. Uczeń o wystawionej ocenie na koniec I i II półrocza dowiaduje się od nauczyciela przedmiotu, a z zachowania od wychowawcy klasy tydzień przed konferencją klasyfikacyjną. W przypadku zmiany oceny przez RP wychowawca klasy informuje indywidualnie rodziców ucznia (prawnych opiekunów) o tym fakcie. § 27.1.19. Nauczyciel przedmiotu co najmniej tydzień przed wyznaczonym terminem pracy klasowej lub powtórki większej partii materiału informuje o tym fakcie uczniów. Pod pojęciem pracy klasowej i powtórki większej partii materiału należy rozumieć wszelkie prace pisemne, a więc prace klasowe jedno i dwugodzinne, testy, kilkunastominutowe sprawdziany ,uzupełnianie ćwiczeń i odpowiedzi ustne, itp. , których celem jest stwierdzenie opanowania wiedzy z większej partii materiału i umiejętność samodzielnego wykorzystywania wiedzy. Sprawdziany pisemne, których zakres obejmuje treść trzech ostatnich lekcji lub tematów i stanowią sprawdzian wiadomości bieżących w zamian odpowiedzi ustnych, nie muszą być zapowiadane wcześniej. Sprawdziany pisemne nauczyciel zwraca najpóźniej po dwóch tygodniach o ile nie zaistniały trudności obiektywne. Za zgodą Samorządu Klasowego nauczyciel może przeprowadzić sprawdzian z pominięciem tych zasad i terminów. § 27.1.20. Uczeń ma prawo do korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych i w innych terminach po uzyskaniu zgody od nauczyciela przedmiotu, wychowawcy lub dyrektora. § 27.1.21. Uczeń ma prawo do korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego. § 27.1.22. Uczeń ma prawo do korzystania z porady szkolnej służby zdrowia. § 27.1.23. Uczeń ma prawo do organizowania zgodnie z własnymi potrzebami i inicjatywami zajęć kulturalnych, oświatowych, sportowych i rozrywkowych za wiedzą dyrektora szkoły i wychowawcy klasy § 27.1.24. Uczeń ma prawo do reprezentowania szkoły w zawodach i konkursach itp. (za zgodą nauczyciela prowadzącego). § 27.1.25. Uczeń ma prawo do swobodnego wyboru kół zainteresowań i innych form zajęć pozalekcyjnych. Udział ucznia w takich zajęciach może być przez wychowawcę klasy w porozumieniu z Samorządem Klasowym zawieszony na czas określony w związku z niedostatecznymi postępami w nauce. § 27.1.26. Uczeń ma prawo należeć do organizacji społecznych, klubów sportowych, stowarzyszeń itp. Przynależność do wyżej wymienionych organizacji nie może kolidować z obowiązkami szkolnymi ucznia. Aktywność społeczna ucznia poza terenem szkoły jest oceniana na równi z aktywnością społeczną w szkole. Reprezentowanie szkoły przez ucznia w konkursach, przeglądach, zawodach sportowych i innych imprezach jest traktowana jako obecność w szkole (nauczyciel przedmiotu lub wychowawca zaznacza jedynie w dzienniku literką Z-zwolniony dla informacji uczących w klasie w danym dniu). § 27.1.27. Uczeń ma prawo inicjować i prowadzić samemu lub wspólnie z innymi akcje charytatywne i czyny społeczne. Uczestnictwo we wszystkich pracach społecznych jest dobrowolne. Uczeń ma prawo podejmowania wyżej wymienionych akcji i prac za zgodą dyrektora. § 27.1.28. Uczeń ma prawo odwołania się od decyzji nauczyciela do wychowawcy, pedagoga szkolnego lub dyrektora szkoły, a od decyzji dyrektora do Kuratora Oświaty. § 27.1.29. Uczeń ma prawo spędzać przerwy międzylekcyjne na terenie szkoły (boisko, korytarze, klub szkolny),zachowując kulturę i poszanowanie wspólnego mienia. § 27.1.30. Na okres przerw świątecznych i ferii nie zadaje się prac pisemnych i ustnych, jeżeli ostatnia lekcja z danego przedmiotu odbyła się w przeddzień przerwy (ferii),a następna lekcja z tego przedmiotu na pierwszy dzień po przerwie (feriach). W wyjątkowych przypadkach (np. wyjazd od pierwszego do ostatniego dnia przerwy lub ferii) uczeń uzgadnia termin odrabiania lekcji indywidualnie z nauczycielem przedmiotu. § 27.1.31. Uczeń ma prawo uczestnictwa w różnego typu uroczystościach, imprezach sportowych i wycieczkach organizowanych przez szkołę. § 27.2.1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły. § 27.2.2. Uczeń ma obowiązek systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły. § 27.2.3. Uczeń ma obowiązek przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, zwłaszcza zaś zwalczania przejawów brutalności i wulgarności. § 27.2.4. Uczeń ma obowiązek odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój. Uczeń winien unikać nałogów. Zakazuje się przynoszenia na teren szkoły wyrobów tytoniowych, środków odurzających i alkoholu § 27.2.5. Uczeń ma obowiązek dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole. § 27.2.6. Uczeń ma obowiązek noszenia identyfikatora w szkole i legitymacji szkolnej poza szkołą. § 27.2.7. Uczeń ma obowiązek przybywać do szkoły na 5 minut przed rozpoczęciem zajęć szkolnych. § 27.2.8. Uczeń ma obowiązek usprawiedliwienia swojej nieobecności najpóźniej w terminie 3 dni po przyjściu na zajęcia. § 27.2.9. Uczeń, który poczuje się źle i nie może uczestniczyć w lekcji, ma obowiązek zwalniania się u wychowawcy i nauczycieli przedmiotów. Gdy stan zdrowia uniemożliwia zwolnienie u nauczycieli przedmiotów, to wystarcza zwolnienie u wychowawcy. § 27.2.10. Uczeń, chcący zwolnić się z lekcji, ma obowiązek uzyskania akceptacji nauczyciela przedmiotu i poinformować o tym fakcie wychowawcę. § 27.2.11. Zabrania się uczniom opuszczania podczas przerw międzylekcyjnych terenu szkoły bez zgody nauczyciela dyżurującego. § 27.2.12. Uczeń nie może naruszać sfery wolności osobistej drugiego człowieka, komentować jego stosunków osobistych, rodzinnych, uczuć, i przyjaźni, łamać tajemnicy korespondencji. Uczeń nie może ujawniać spraw powierzonych mu w zaufaniu. § 28.1.1. Społeczność szkolna nagradza za: 1/osiągnięcia w nauce, 2/osiągnięcia w pracy społecznej w szkole i poza nią, 3/godne reprezentowanie szkoły we wszelkich imprezach typu sportowego i kulturalnego. § 28.1.2. Rodzaje nagród: 1/wyróżnienie wychowawcy na forum klasy, 2/pochwała dyrektora wobec szkoły (zamieszczenie informacji w zeszycie nagród i kar), 3/list pochwalny do rodziców, 4/nagrody RP i innych organizacji działających w szkole, 5/stypendia naukowe, 6/świadectwo z wyróżnieniem: a. promocyjne i ukończenia szkoły dla LO i LT- średnia ocena powyżej 4,5 i co najmniej dobra ocena z zachowania; b. promocyjne i ukończenia szkoły dla ZSZ- średnia ocena 4,0 i co najmniej dobra ocena z zachowania; c. dojrzałości- średnia ocena powyżej 4,5, średnia ocena z egzaminów maturalnych co najmniej 4,6 oraz co najmniej dobra ocena z zachowania. 7/dyplom. § 28.2.1. Przewiduje się kary za: 1/naruszanie dobra wspólnego i godności ludzkiej, 2/zaniedbywanie obowiązku szkolnego, 3/naruszanie nietykalności cielesnej, 4/brutalność,wulgarność i chuligaństwo, 5/niszczenia mienia szkoły, wandalizm, kradzież, 6/rozpowszechnianie patologii społecznej (namawianie, branie udziału w piciu alkoholu, paleniu papierosów i używaniu środków odurzających). § 28.2.2. Rodzaje kar stosowanych wobec uczniów szkoły: 1/upomnienie wychowawcy na forum klasy, 2/nagana wychowawcy wobec klasy, 3/nagana dyrektora na forum szkoły (zamieszczenie jej treści w zeszycie nagród i kar), 4/przeniesienie do równoległej klasy decyzją RP, 5/zawieszenie w prawach ucznia decyzją RP (zamieszczenie tej decyzji w zeszycie nagród i kar), 6/skreślenie z listy uczniów, 7/kara porządkowa udzielana przez wychowawcę lub dyrektora, 8/pozbawienie stypendium. § 28.2.3. Szczegółowy wykaz kar za niektóre przewinienia: 1/nagana dyrektora szkoły: a/ za palenie papierosów, b/ za wulgarny język i zachowanie, c/ za drastyczne niewykorzystywanie swoich zdolności w procesie dydaktycznym, d/ za niszczenie mienia szkoły, e/ za naruszanie godności ludzkiej; 2/skreślenie z listy uczniów szkoły: a/ za pobicie, b /za kradzież mienia, c/ za stosowanie przemocy, zastraszanie, wymuszanie i szantaż, d/ za rozpowszechnianie i sprzedaż środków odurzających, e/ za spożywanie alkoholu, f/ za palenie papierosów (po uprzedniej naganie dyrektora), g/ za niewypełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego, h/ za nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach szkolnych lub praktycznej nauki zawodu, i/ za wulgarność, arogancję wobec pracowników szkoły, j/ za wykorzystanie seksualne, k/ za niszczenie mienia szkoły (po uprzedniej naganie dyrektora szkoły), l/ za samowolną zmianę miejsca odbywania praktycznej nauki zawodu. § 28.2.4. Każde przekroczenie ucznia będzie rozpatrywane indywidualnie. § 28.2.5. Uczeń lub jego rodzice mają prawo do odwołania się od kary wychowawcy i dyrektora do RP w formie pisemnego wniosku złożonego na ręce dyrektora. Od kary RP uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołać się do Kuratora Oświaty poprzez dyrektora szkoły. § 28.2.6. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary. § 28.2.7. Wykonanie kary może być zawieszone na okres próby, jeżeli uczeń uzyska poręczenie SU,RR,RP lub organizacji młodzieżowej. Okres zawieszenia kary określa strona orzekająca karę. § 28.2.8. Procedura udzielania kar uczniom: 1/rozmowa z uczniem, 2/rozmowa z Radą SU, 3/rozmowa z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia, 4/zasięgnięcie opinii o uczniu od instruktora nauki zawodu, 5/posiedzenie RP, 6/decyzja dyrektora, 7/powiadomienie o decyzji dyrektora ucznia, jego rodziców (prawnych opiekunów),zakład pracy, w którym uczeń odbywa praktyczną naukę zawodu. § 28.3. RP może ustanowić odznaki dla wyróżniających się uczniów i określić warunki ich uzyskiwania. R O Z D Z I A Ł V I I I F I N A N S E S Z K O Ł Y § 29.1. Źródłem finansowania szkoły jest budżet państwa. § 29.2. Zasady operowania środkami finansowymi określają odrębne przepisy. § 30. Źródłem finansowania szkoły mogą być: 1/budżet powiatu, gminy, 2/działalność gospodarcza, 3/środki pozabudżetowe gromadzone na koncie środka specjalnego, 4/fundusze RR, 5/darowizny. § 31. Środki budżetowe mogą być wykorzystywane tylko na potrzeby szkoły. R O Z D Z I A Ł I X Ś W I Ę T O S Z K O Ł Y. S Y M B O L E S Z K O Ł Y. § 32. Dzień 14 października jest świętem Liceum Ogólnokształcącego. Liceum Ogólnokształcące posiada sztandar R O Z D Z I A Ł X P O S T A N O W I E N I A K O Ń C O W E.§ 33.1. ZSŚ posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół wchodzących w jego skład, zawierającą nazwę zespołu. § 33.2. Tablice i stemple szkół wchodzących w skład zespołu szkół mają u góry nazwę zespołu, a na dole nazwę szkoły. § 33.3. Na świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkoły wchodzące w skład zespołu szkół podaje się nazwę szkoły; nazwa Zespołu Szkół Średnich umieszczona jest na pieczęci urzędowej. § 34. Szkoły mogą posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny. § 35.1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. § 35.2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy. § 35.3. Regulaminy obowiązujące w ZSŚ nie mogą być sprzeczne ze statutem szkoły. § 35.4. Zmian w statucie szkoły dokonuje RP na mocy uchwały zwykłą większością głosów w obecności 2/3 jej członków po zasięgnięciu opinii Prezydium RR i Rady SU. § 35.5. Prawo wnioskowania zmian w statucie szkoły przysługuje: 1/dyrektorowi szkoły, 2/RP na wniosek 1/3 jej członków, 3/RR na wniosek zwykłej większości członków Prezydium RR, 4/przewodniczącemu Rady SU na wniosek zwykłej większości członków Konferencji Przedstawicieli Samorządów Klasowych.
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2003-04-14 13:26

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1852
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-06-11 13:40

Banery

  • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 9996153
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-03-18 13:13

Stopka strony