Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

BARIERY ARCHITEKTONICZNE

Osoba ubiegająca się musi być właścicielem nieruchomości lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, albo posiadać zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkuje, na wykonanie robót we wnioskowanym zakresie.

W przypadku małoletnich osób niepełnosprawnych, wniosek składa przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny tej osoby.

Przy rozpatrywaniu wniosków brane są pod uwagę w pierwszej kolejności  osoby:

 1. Poruszające się na wózku inwalidzkim,
 2. Dzieci i młodzież do 18 roku życia niepełnosprawne ruchowo,
 3. Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności (lub stopniem równoważnym) z powodu schorzeń narządów ruchu (również wzroku),
 4. Osoby zamieszkujące samotnie ze znacznym stopniem niepełnosprawności (I grupą inwalidzką).

Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, natomiast pozostałe przynajmniej 20% stanowi udział własny wnioskodawcy.

Dofinansowaniem ze środków finansowych Funduszu może być objęty w szczególności zakup urządzeń (wraz z montażem) lub wykonanie usług w zakresie likwidacji barier architektonicznych.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadań poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

 

Wymagane dokumenty

W celu uzyskania dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych należy złożyć :

1. Dokładnie wypełniony wniosek na ustalonym druku ,

2. Kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenia równoważnego),  jeśli we wspólnym gospodarstwie domowym jest więcej osób niepełnosprawnych – kopie orzeczeń tych osób,

3. Udokumentowany tytuł prawny do  lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych, np. akt notarialny, umowa najmu, przydział lokalu (jeśli lokal nie stanowi własności Wnioskodawcy – pisemna zgoda właściciela lokalu na wykonanie robót),

4. Kopie dokumentów potwierdzające wysokość osiąganych dochodów Wnioskodawcy oraz osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, za okres trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku,

5. Aktualne zaświadczenie lekarskie, wystawione czytelnie i w języku polskim, zawierające wyraźne informacje o rodzaju posiadanych schorzeń utrudniających  poruszanie się, ze wskazaniem jakiemu celowi ma służyć likwidacja bariery

6. W przypadku, gdy Wnioskodawca działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego, do wniosku należy załączyć odpowiednio uwierzytelnione pełnomocnictwo lub postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego (kopię za zgodność z oryginałem),

7. Szczegółowy kosztorys oraz szkic pomieszczeń, których dotyczy likwidacja barier architektonicznych z podaniem ich wymiarów, obecnego i projektowanego układu funkcjonalnego (a w koniecznych przypadkach: projekt, pozwolenie na budowę lub decyzję właściwego organu budowlanego o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót).

Zasady przyznawania dofinansowania z zakresu likwidacji barier architektonicznych

Dofinansowanie obejmuje koszt zakupu urządzeń, materiałów budowlanych, robót budowlanych oraz budowy lub innych usług z zakresu likwidacji barier, zakupionych lub wykonywanych po przyznaniu środków finansowych i zawarciu przez wnioskodawcę umowy ze Starostą Toruńskim.

Do obowiązków wnioskodawcy należy uzyskanie uzgodnień, opinii i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi ( jeżeli zakres prac tego wymaga) oraz pozwolenia na budowę, a także zapewnienie nadzoru inwestorskiego – w koniecznych przypadkach. Koszty uzyskania pozwolenia, zapewnienia nadzoru inwestorskiego, uzyskania niezbędnych uzgodnień i opinii pokrywa wnioskodawca.

Przekroczenie kosztów ponad wysokość określoną w umowie, także  w przypadkach, gdy niezbędne było wykonanie dodatkowych robót budowlanych wymaganych przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, wnioskodawca pokrywa ze środków własnych.

Wnioskodawca obowiązany jest do powiadomienia reprezentanta Starosty, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, o każdej zmianie mającej wpływ na realizację  zobowiązań wynikających z umowy.

Przekazanie środków finansowych Funduszu następuje w terminie określonym w zawartej umowie, od dnia złożenia wymaganego kompletu dokumentów i ich weryfikacji, bezpośrednio przelewem na wskazany rachunek bankowy. Przekazanie środków finansowych  może nastąpić do wysokości  zweryfikowanych kwot.

Wskutek dużej ilości napływających wniosków i braku wystarczającej kwoty środków finansowych przyznawanych przez PFRON, ustala się maksymalną kwotę dofinansowania na  5.000,- zł.

 

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych

Ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, może być dofinansowany zakup sprzętu, mającego na celu likwidację barier w komunikowaniu się oraz technicznych.
Przez bariery techniczne należy rozumieć bariery utrudniające lub uniemożliwiające osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie społeczne. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie takiej osoby w społeczeństwie i umożliwić jej funkcjonowanie w życiu codziennym.
Przez bariery w komunikowaniu się należy rozumieć ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji. Likwidacja tej bariery powinna powodować umożliwienie osobom niepełnosprawnym sprawniejsze i bardziej swobodne porozumiewanie się oraz przekazywanie informacji.

O dofinansowanie ze środków Funduszu, zadań z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych, jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem, mogą ubiegać się osoby fizyczne (w tym małoletnie), pod warunkiem, że jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z ich niepełnosprawności. Osoby zainteresowane otrzymaniem dofinansowania w zakresie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych muszą spełniać łącznie następujące warunki:

 1. posiadać orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności (bądź też równoważne z nim), zaś w przypadku dzieci i młodzieży w wieku do lat 16 orzeczenie o niepełnosprawności,
 2. mieć potrzeby w tym zakresie, wynikające z niepełnosprawności, potwierdzone aktualnym zaświadczeniem lekarskim.

Wysokość dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się oraz technicznych wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Dofinansowanie na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych może być udzielone wnioskodawcy raz na trzy lata.
 

Do wniosku o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się oraz technicznych należy załączyć:

1. Kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

2. Kopie orzeczeń o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą, w przypadku takich osób.

3. Aktualne zaświadczenie lekarskie  potwierdzające rodzaj niepełnosprawności (wszystkie dysfunkcje) ze wskazaniem jakiemu celowi ma służyć likwidacja bariery .

5. Zaświadczenie*/ oświadczenie* decyzja o dochodach Wnioskodawcy i osób zamieszkałych wspólnie
z  Wnioskodawcą (netto średnia z 3 ostatnich  miesięcy).

6.Zaświadczenie kierownika powiatowego urzędu pracy o statusie zawodowym w przypadku bezrobotnego lub poszukującego pracy.

 

7. Dwie oferty cenowe sprzętu z wyszczególnieniem wszystkich elementów zestawu wraz z cenami.

8.Opinię ze szkoły

 

Podstawę dofinansowania ze środków Funduszu stanowi umowa zawarta przez Pełnomocnika środków PFRON z osobą niepełnosprawną, w zakresie dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się lub technicznych.

UWAGA !! Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się nie może obejmować kosztów realizacji zadań poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Gorczyńska
  data wytworzenia: 2012.04.05
 • opublikował: Karolina Gorczyńska
  data publikacji: 2012-04-05 08:20
 • zmodyfikował: Karolina Gorczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2015-07-22 12:24

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Karolina Gorczyńska, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, tel. 056 662 87 61, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p. 57

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3968
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-07-22 12:24

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12144439
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-14 09:36

Stopka strony