Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny

Odmienne zasady dotyczą zleceń na comiesięczne zaopatrzenie w środki pomocnicze  (np. wkłady anatomiczne czy pielucho-majtki).

 

Zlecenie na comiesięczne zaopatrzenie w środki pomocnicze (np. pielucho-majtki czy wkłady anatomiczne) traci ważność po upływie 30 dni od daty wystawienia. Jednorazowo można zrealizować zaopatrzenie w takie środki maksymalnie na okres 3 kolejnych miesięcy kalendarzowych.
Pacjentowi, któremu przysługuje zaopatrzenie w środki pomocnicze wydawane co miesiąc, wystawiana jest "karta zaopatrzenia comiesięcznego". Karta wydawana jest pacjentowi na podstawie pierwszego zlecenia na okres 12 miesięcy. Kartę wystawia właściwy Oddział Funduszu.

Przed realizacją "karta zaopatrzenia comiesięcznego" podlega zaewidencjonowaniu oraz potwierdzeniu do realizacji przez Oddział Funduszu. Karta wraz ze zleceniami, które otrzymuje ubezpieczony, jest podstawą do realizacji zaopatrzenia przez 12 kolejnych miesięcy. Oddział NFZ może wydać wkładkę uzupełniającą do karty zaopatrzenia w ramach terminu ważności karty.


W przypadku zaopatrzenia comiesięcznego nie jest konieczne każdorazowe potwierdzanie przed realizacją. Należy potwierdzać pierwsze zlecenie na dany środek pomocniczy. Przy potwierdzaniu należy okazać "kartę zaopatrzenia comiesięcznego".

O dofinansowanie mogą się ubiegać:

 Osoby niepełnosprawne, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczany za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;

65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

 

Wymagane dokumenty:

- dla osób niepełnosprawnych (osoby fizyczne):

prawidłowo wypełniony wniosek o dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, wraz z załącznikami:

1/  Kopia ważnego orzeczenia o stopniu o niepełnosprawności / dotyczy osób powyżej 16 r. życia / lub kopię wypisu z treści orzeczenia, lub kopię orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 01.01.1998 r. - oryginał do wglądu.

2/ Potwierdzona za zgodność  przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopię zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (wraz z pieczątką świadczeniodawcy, datą i podpisem).

3/ Fakturę określającą kwotę opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup.

3. Postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna - w przypadku osoby niepełnosprawnej ubezwłasnowolnionej

 

Miejsce złożenia wniosku: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu                       

ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń

Terminy złożenia wniosku:   dla osób niepełnosprawnych:  w każdym czasie

 

SPRZĘT  REHABILITACYJNY

 

O dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego mogą ubiegać się jeden raz w roku:

 1. Osoby niepełnosprawne – stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, po złożeniu prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z załącznikami, jeżeli nie przekraczają w/w kryterium dochodowego.
 2. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki  organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli:

pprowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku, udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nie objętej dofinansowaniem ze środków Funduszu, do dnia 30-go listopada roku poprzedzającego realizację zadania złożą wniosek o dofinansowanie.

2.Dofinansowanie wynosi maksymalnie pięciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, nie więcej niż 60% kosztu sprzętu rehabilitacyjnego.

Uwaga!!!: dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem dofinansowania i podpisaniem umowy

 

Wymagane dokumenty:

- dla osób niepełnosprawnych (osoby fizyczne):

prawidłowo wypełniony wniosek o dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, wraz z załącznikami:

1/ Kopia ważnego orzeczenia o stopniu o niepełnosprawności / dotyczy osób powyżej 16 r. życia / lub kopię wypisu z treści orzeczenia, lub kopię orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 01.01.1998 r. - oryginał do wglądu.

2/ Zaświadczenie lekarza specjalisty w zakresie potrzeby prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu   wnioskowanego  sprzętu rehabilitacyjnego ( stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności ).

3/ Dwie oferty cenowe sprzętu.

4/ Postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna - w przypadku osoby niepełnosprawnej ubezwłasnowolnionej

 

Miejsce złożenia wniosku: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu                       

ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń

Terminy złożenia wniosku:  dla osób niepełnosprawnych:  w każdym czasie

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Gorczyńska
  data wytworzenia: 2012.04.05
 • opublikował: Karolina Gorczyńska
  data publikacji: 2012-04-05 08:29
 • zmodyfikował: Karolina Gorczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2014-01-27 11:34

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Karolina Gorczyńska, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, tel. 056 662 87 61, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p. 57

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4809
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-01-05 11:57

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12337039
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-25 14:00

Stopka strony