Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Ankieta

Kalendarium

«marzec 2023»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

Ogłoszenie o zamówieniu nr 8

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr 1/2020
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów prawa jazdy kategorii B
dla uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży

 

Informacje o zamówieniu:

 • Rodzaj zamówienia: usługa
 • Opis przedmiotu zamówienia  
  Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie  i przeprowadzenie kursów prawa jazdy kategorii B dla 81 uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży – ilość uczestników może ulec zmianie. Ilość kursów będzie wynikała z porozumienia między Zamawiającym a Wykonawcą (nie mniej, niż 3 kursy). Zamawiający pokrywa część kosztów przypadających na konkretnego ucznia (uczestnika) w wysokości 100%, lub 80%, lub 70%,  lub 60%,  lub 50%, lub 40%, lub 25%  wartości kursu zgodnie z „Decyzją Dyrektora ZSP w Chełmży w sprawie wysokości odpłatności za bonus nauki jazdy kat. B dla uczniów ZSP w Chełmży w roku 2020”. Pozostała część kosztów szkolenia jest pokrywana przez ucznia na zasadach ustalanych między Wykonawcą a uczestnikiem kursu.
  Decyzję Dyrektora ZSP w Chełmży w sprawie wysokości odpłatności za bonus nauki jazdy kat. B dla uczniów ZSP w Chełmży w roku 2020, zawierającą dane osobowe uczestników Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu umowy. Zamawiający zastrzega, że nie wszyscy uczniowie ujęci w Decyzji wyrażą chęć uczestnictwa w kursie.
  Kurs musi być zorganizowany i przeprowadzony zgodnie z: Ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2017 poz. 978 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U. 2016 poz. 280 z późn. zm.)
  Zakres kursu dla każdego uczestnika obejmuje:
  Co najmniej 30 x 45 min zajęć teoretycznych (w tym 4 x 45 min zajęć pierwszej pomocy przedmedycznej).
  Co najmniej 30 x 60 min zajęć praktycznych.
  Egzamin wewnętrzny potwierdzający przygotowanie kursanta do przystąpienia do egzaminu państwowego.
  Zamawiający zastrzega, że zajęcia teoretyczne i praktyczne muszą być realizowane przez Wykonawcę poza godzinami lekcyjnymi uczniów lub w dni wolne od zajęć dydaktycznych.
  Zamawiający wymaga od Wykonawcy:
  Pokrycia kosztów badań lekarskich każdego uczestnika zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz.U. 2017 poz. 250 z późn. zm.) wymaganych przepisami prawa do uzyskania Profilu Kandydata na Kierowcę i rozpoczęcia kursu.
  Ubezpieczenia uczestników kursu od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).
  Uzgodnienia z Zamawiającym szczegółów dotyczących dat rozpoczęcia poszczególnych kursów, okresów ich trwania oraz innych ważnych kwestii dotyczących organizacji i przeprowadzenia kursów.
  W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć każdego uczestnika szkolenia w materiały szkoleniowe, przekazane nieodpłatnie. Materiały muszą być nowe, adekwatne do treści szkolenia oraz dobrej jakości (bez śladów wcześniejszego użytkowania).
  Prowadzenia dokumentacji przebiegu kursu w postaci:
  Dziennika zajęć zawierającego listę obecności, dane osobowe uczestników, wymiar godzin i tematy zajęć.
  Listy potwierdzające odbiór materiałów szkoleniowych.
  Listy potwierdzające objęcie kursantów ubezpieczeniem NNW.
  Listy osób poddanych badaniom lekarskim.
  Listy wydanych zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursów.
  Wydanie uczestnikom kursu w terminie do 7 dni roboczych od uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu wewnętrznego stosownego zaświadczenia, umożliwiającego mu zapisanie się na egzamin państwowy.
  Prowadzenia zajęć w części teoretycznej w systemie stacjonarnym, nie dopuszcza się prowadzenia zajęć drogą elektroniczną, metodą e-learningu, itp.
  Ponoszenia wszelkich kosztów niezbędnych w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, nie przewidzianych w umowie.
  Zapewnienia odpowiednich pojazdów, przeznaczonych do prowadzenia praktycznej nauki jazdy kat. B. Wykonawca musi zapewnić pojazdy odpowiadające rodzajowi samochodów osobowych, przeznaczonych do przeprowadzenia egzaminów państwowych kat. B w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Toruniu – nie mniej, niż 2 pojazdy spełniające warunki.
  Zapewnienia odpowiedniej liczby wykładowców i instruktorów (nie mniej, niż 2 osoby), umożliwiającej poprawną realizację części praktycznej i teoretycznej szkolenia oraz osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzenia zajęć z pierwszej pomocy przedmedycznej.
  Każdorazowo, po zakończeniu kursu przekazania oryginału faktury za jego realizację, zgodnie z umową.
  Wykonawca w ramach umowy pokrywa koszty paliwa zużywanego podczas praktycznego szkolenia nauki jazdy oraz koszty eksploatacyjne pojazdu.
  Wszystkie powyższe wymogi winny zostać zrealizowane i zapewnione w ramach kwoty jednostkowej brutto podanej w formularzu oferty złożonej w odpowiedzi na niniejsze zapytanie cenowe.
 • Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny ich spełnienia:
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie następujących warunków:
  1) Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności (Kopia wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców).
  2) Posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. (Załącznik nr 2 - Wykaz pojazdów, załącznik nr 3 - Wykaz osób).
  3) Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. (Załącznik nr 4 - Oświadczenie).
  Sposób oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu: na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia/nie spełnia.
 • Kryteria oceny ofert:
  Najniższa cena
  Odległość od siedziby Zamawiającego do miejsca przeprowadzenia kursów części teoretycznej i praktycznej
 • Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert:
  Najniższa cena 60%  – maksymalna liczba punktów do uzyskania 60
  Odległość od siedziby Zamawiającego do miejsca przeprowadzenia kursów części teoretycznej i praktycznej 40% – maksymalna liczba punktów do uzyskania 40
 • Opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:
  Cena najniższa zaproponowana ze wszystkich ofert / cena zaoferowana ocenianej oferty x 60 pkt = ilość uzyskanych punktów
  Liczba uzyskanych punktów w związku z odległością od siedziby Zamawiającego do miejsca przeprowadzenia kursów części teoretycznej i praktycznej. Liczba kilometrów wpisana w formularzu ofertowym (na podstawie mapy Google – najkrótsza trasa):
  Od 0 km do 3 km – 40 pkt.
  Od 3,1 km do 5 km – 20 pkt.
  Od 5,1 km do 10 km – 10 pkt.
  Powyżej 10,1 km – 0 pkt.
 • Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 14 grudnia 2020 r.
  Dokumenty, których dostarczenia wymaga zamawiający:
  Załącznik nr 1 – Formularz oferty
  Kopia wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców
  Załącznik nr 2 – Wykaz  pojazdów
  Załącznik nr 3 – Wykaz osób
  Załącznik nr 4 – Oświadczenie
  Zaparafowany wzór umowy – załącznik nr 5
 • Termin składania ofert: do 10.02.2020 r.
 • Miejsce składania ofert: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży, ul. gen. J. Hallera 23, 87-140 Chełmża (sekretariat dyrektora). Godziny pracy sekretariatu: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.
 • Osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji: Karolina Kuziemkowska-Zalewska, e-mail: k.kuziemkowska-zalewska@zsp-chelmza.pl

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z wykonawcą, który złożył ofertę najkorzystniejszą.

Postępowanie o udzielenie zamówienia  zostaje unieważnione, w przypadku gdy:

 1. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia, chyba że istnieje możliwość zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty,
 2. nie złożono żadnej ważnej oferty.

Ofertę należy złożyć:

 • w jednej zamkniętej kopercie, opisanej jako, „Oferta na zamówienie realizowane w trybie analizy rynku na zadanie pn.: „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów prawa jazdy kategorii B dla uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży”. Ponadto należy wpisać nazwę (firmę) wykonawcy i adres jego siedziby”.

Pełna treść zapytania ofertowego i załączniki do pobrania poniżej.

drukuj (Ogłoszenie o zamówieniu nr 8)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Kuziemkowska-Zalewska
  data wytworzenia: 2020-01-31
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2020-01-31 08:28

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Kuziemkowska-Zalewska
  data wytworzenia: 2020-01-31
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2020-01-31 08:28

Informacja o wyniku postępowania

drukuj (Informacja o wyniku postępowania)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Kuziemkowska-Zalewska
  data wytworzenia: 2020-02-12
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2020-02-12 13:41

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 135118
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-07-03 07:56

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji