Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Ankieta

Kalendarium

«luty 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

Nabór na wolne stanowisko pracy:
Kierownik Działu administracyjno-gospodarczego
w Domu Pomocy Społecznej W Pigży

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Pigży ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego.

Adres jednostki:
Dom Pomocy Społecznej w Pigża
ul. Szkolna 8
87-152 Łubianka

Określenie stanowiska służbowego:
Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:


a. Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 3. Niekaralność za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne
 4. Nieposzlakowana opinia
 5. Wykształcenie wyższe
 6. Doświadczenie zawodowe: co najmniej 5-letni staż pracy
 7. Prawo jazdy kat. B

b. Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność kierowania zespołem, pracy w zespole
 2. Odporność na stres, odpowiedzialność, kreatywność, dyspozycyjność
 3. Konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji
 4. Wysoka kultura osobista
 5. Preferowane wykształcenie techniczne, administracyjne lub pokrewne
 6. Znajomość pakietu MS Office, Internetu, obsługi poczty elektronicznej oraz obsługi urządzeń biurowych
 7. Gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji
 8. Mile widziane dodatkowe kwalifikacje związane z pracą na stanowisku z zakresu energetyki, BHP
 9. Znajomość przepisów: o ochronie środowiska, o zamówieniach publicznych, z zakresu prawa budowlanego, finansów publicznych, prawa pracy, prawa administracyjnego, o pracownikach samorządowych, o funkcjonowaniu domów pomocy społecznej

II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Kierownikowi działu administracyjno-gospodarczemu podlegają:
  • Administracja, sekretariat, składnica akt, kuchnia, pralnia, transport, zaopatrzenie, magazyn, portiernia
 2. Do zadań Kierownika działu administracyjno-gospodarczego należy:
  • kierowanie działem Domu zgodnie z obowiązującymi przepisami, wytycznymi
  • i poleceniami Dyrektora,
  • należyte planowanie pracy własnej i podległych pracowników oraz usprawnianie jej organizacji,
  • ustalenie zadań dla poszczególnych stanowisk pracy oraz zakresu obowiązków i odpowiedzialności dla podległych pracowników jak również ocena ich pracy,
  • nadzór nad prawidłowym – zgodnym z przepisami prawa i terminowym wykonywaniem zadań oraz załatwianiem spraw przez pracowników działu,
  • informowanie Dyrektora o stanie spraw w kierowanym dziale i o potrzebach związanych z jej sprawnym funkcjonowaniem,
  • referowanie i przedkładanie do akceptacji spraw istotnych dla prawidłowego funkcjonowania Domu,
  • dbałość o należyte przestrzeganie przepisów bhp i zasad bezpieczeństwa p.poż.,
  • nadzór nad prawidłowym przechowywaniem i prawidłowym obiegiem dokumentów w kierowanym dziale oraz we współpracy z CUW
  • organizowanie, koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z zagadnieniami administracyjnymi, z gospodarką żywnościową, technicznymi i obsługą gospodarczą Domu;
  • prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem w należytym stanie technicznym budynków Domu,
  • nadzór nad sprawnością i konserwacją systemów, instalacji i urządzeń technicznych,
  • przeprowadzanie przeglądów technicznych obiektów i stanowisk pracy,
  • planowanie remontów obiektów i inwestycji oraz nadzór nad ich realizacją,
  • prowadzenie spraw związanych z zakupami i zaopatrzeniem komórek organizacyjnych w środki i sprzęt niezbędny do realizacji zadań,
  • właściwe zabezpieczenie funkcjonowania Domu poprzez zapewnienie prawidłowej gospodarki środkami trwałymi i wyposażenia i ich prawidłowego funkcjonowania i konserwacji,
  • prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem w należytym stanie technicznym samochodów oraz organizacja transportu na potrzeby Domu,
  • prowadzenie gospodarki magazynowej,
  • organizacja usług pralniczych,
  • planowanie oraz zakup maszyn i urządzeń oraz koniecznych materiałów w celu właściwego funkcjonowania Domu,
  • odpowiedzialność za zabezpieczenie oraz racjonalną gospodarkę materiałową, energetyczną, gazem i wodą,
  • zabezpieczenie Domu zgodnie z przepisami bhp i p.poż..

III. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. Praca wykonywana będzie w Domu Pomocy Społecznej w Pigży, ul. Szkolna 8,87-152 Łubianka,
 2. Wymiar etatu: 1,
 3. Praca w dniach: poniedziałek – piątek w godzinach 7:00 – 15:00, tj. 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,
 4. Praca przy komputerze poniżej 4 godzin dziennie,
 5. Stanowisko związane z podejmowaniem decyzji,
 6. Stanowisko związane z technicznym nadzorem nad czynnościami działu, w tym pracami na wysokościach pow. 3m,
 7. W razie konieczności wyjazd samochodem towarowo – osobowym 8 + 1 (prawo jazdy kat. B),
 8. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym zastosowanie będą miały przepisy art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1282),
 9. Planowany termin zatrudnienia – 1 kwietnia 2020 roku

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w DPS w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej nie przekracza 6%.

IV. Wykaz wymaganych dokumentów i oświadczeń:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. dokumenty poświadczające wykształcenie – kopie,
 4. oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w art. 6 ust.1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),
 5. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w załączeniu),
 6. podpisana klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (w załączeniu),
 7. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach –kopie,
 8. dokumenty potwierdzające dotychczasowe doświadczenie zawodowe i posiadany staż pracy – kopie, jeżeli stosunek pracy trwa nadal –zaświadczenie o zatrudnieniu,
 9. Kopia prawa jazdy
 10. w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust 2 ustawy o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1282), kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

UWAGA
Wszystkie składane dokumenty aplikacyjne muszą być własnoręcznie podpisane przez kandydata.
Kopie dokumentów muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

 

V. Miejsce i termin składania dokumentów:


Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie należy składać osobiście w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Pigży (Sekretariat) lub listownie na adres: Dom Pomocy Społecznej w Pigży, ul. Szkolna 8, 87 – 152 Łubianka z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze: „Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego w Pigży” w terminie do dnia 16.03.2020 r., do godz. 12:00.
W przypadku dokumentów przesłanych listownie decyduje data wpływu do DPS.
Dokumenty, które wpłyną do DPS po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze, nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

VI. Informacja o wynikach naboru:


Informacja o osobach spełniających wymogi formalne naboru oraz o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostanie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Toruniu (http://bip.powiattorunski.pl).
Zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy i testu telefonicznie.
Informacja o wyniku naboru zostanie ogłoszona jak w pkt. 1.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 056 56 / 674 08 00 lub 674 08 01

Załączniki:

 1. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 2. Klauzula informacyjna rekrutacja
 3. Klauzula informacyjna rekrutacja (dotyczy sytuacji, gdy w procesie rekrutacji osoby składające dokumenty dobrowolnie przedłożą dokumenty dotyczą ich stanu zdrowia niepełnosprawności)

                                                                              (~) Dyrektor
                                                                    Domu Pomocy Społecznej w Pigży

                                                                            Beata Szczupłowska

Pigża, dnia 03 marca 2020r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Szczupłowska
  data wytworzenia: 2020-03-03
 • opublikował: Jerzy Wiśniewski
  data publikacji: 2020-03-05 08:46
 • zmodyfikował: Jerzy Wiśniewski
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-15 12:11

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5788
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-05-12 08:04

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji