Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Ankieta

Kalendarium

«grudzień 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

Ogłoszenie o zamówieniu nr 88

ZAPYTANIE OFERTOWE WG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI NR 1/ZO/STZM/2019
Powiat Toruński ul. Towarowa 4-6 87-100 Toruń
reprezentowany przez Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Zakup sprzętu i oprzyrządowania spawalniczego

   Informacje o zamówieniu:

 • Zadanie realizowane w ramach projektu nr RPKP.10.04.02-04-0002/17 pn.: „Spełnimy Twoje zawodowe marzenia”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10: Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.4. Edukacja dorosłych, Poddziałanie 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku  pracy.
 • Cel zamówienia:
  Celem zamówienia jest dostawa sprzętu i oprzyrządowania spawalniczego w celu przeprowadzenia szkoleń zawodowych z zakresu spawania metodą MIG/MAG i TIG dla osób dorosłych spełniających kryteria grupy docelowej chcących z własnej inicjatywy nabywać, podnosić lub uzupełniać posiadane kompetencje, kwalifikacje lub umiejętności.
 • Sposób udzielania zamówienia
  Postępowanie o udzielnie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w formie zapytania ofertowego umieszczonego na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na podmiotowej stronie BIP Zamawiającego https://www.bip.powiattorunski.pl
 • Rodzaj zamówienia: dostawa
 • Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień
  Kod główny: CPV 42662000-4 – Sprzęt spawalniczy.
  Kody dodatkowe: CPV 42131141-6 – Zawory obniżające ciśnienie.     
 • Opis przedmiot zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i oprzyrządowania spawalniczego, łącznie zwanego dalej sprzętem, w celu przeprowadzenia szkoleń zawodowych z zakresu spawania metodą MIG/MAG i TIG dla osób dorosłych spełniających kryteria grupy docelowej chcących z własnej inicjatywy nabywać, podnosić lub uzupełniać posiadane kompetencje, kwalifikacje lub umiejętności w ramach realizacji Projektu nr RPKP.10.04.02-04-0002/17 pn.: „Spełnimy Twoje zawodowe marzenia”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10: Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.4. Edukacja dorosłych, Poddziałanie 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku  pracy.
  Wykonawca zaoferuje sprzęt spełniający minimalne wymagania techniczne określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego. Wskazanie przez Zamawiającego opisem lub obrazem (poglądowym zdjęciem) marki lub nazw handlowych poszczególnego sprzętu służy jedynie do ustalenia ich standardu, a nie wskazuje na konkretny produkt lub konkretnego producenta.
  Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił na dostarczony sprzęt gwarancji jakości na okres nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia.
  Zamówienie zostało podzielone na pięć poniższych części:
  Numer części    Nazwa części    Ilość sztuk
  1.    Półautomat spawalniczy inwertorowy do metod spawania MIG/MAG i MMA z funkcjami DUAL PULSE SYNERGIA  6
  2.    Inwertor spawalniczy przeznaczony do spawania elektrodą wolframową (metoda TIG DC i TIG AC/DC) oraz elektrodą otuloną (metoda MMA) aluminium i jego stopów, stali konstrukcyjnych, jakościowych, miedzi i jej stopów   6
  3.    Chłodnica spawalnicza do uchwytów MIG/MAG/TIG o mocy pompy 1700W i pojemności zbiornika 9l   6
  4.    Uchwyt spawalniczy MIG/MAG chłodzony cieczą o długości 3m   6
  5.    Reduktor gazu ARGON/CO2 2RBARG/KW -0,15R z rotametrem   12
 •  Termin i miejsce wykonania zamówienia:
  Zamówienie należy zrealizować w jednorazowej dostawie w terminie do 21 dni od dnia zawarcia umowy.
  Przedmiot zamówienia musi być dostarczony do siedziby Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.
 •  Kryteria oceny ofert oraz opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert – DOTYCZĄ WSZYSTKICH CZĘŚCI
  Oferty Wykonawców będą oceniane według następujących kryteriów:
  1)  cena brutto oferty 70%
  2)  okres gwarancji  30%
 • Miejsce i termin składania ofert:
  Ofertę należy złożyć do dnia 14 marca 2019r. (decyduje data wpływu do Zamawiającego) w następujący sposób:
  1) w formie pisemnej osobiście w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkół, CKU w Gronowie (pokój 205) w godzinach pracy Zamawiającego tj. Pn-Pt 7:00-15:00 lub przesłana pocztą kurierską albo za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe na adres:
  Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz, przy czym zaleca się, aby oferta pisemna złożona była w zamkniętej kopercie
  z dopiskiem: „Zakup sprzętu i oprzyrządowania spawalniczego”;
  lub
  2) zeskanowaną czytelnie ofertę pocztą elektroniczną na adres: stzm@zsgronowo.edu.pl, przy czym w temacie wiadomości należy wpisać:  „Zakup sprzętu i oprzyrządowania spawalniczego”.
  Oferty złożone po upływie terminu składania ofert nie będą rozpatrywane. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający w złożonych ofertach dokona poprawek oczywistych omyłek rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. O dokonanych poprawkach w ofercie Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli będzie niekompletna (np. nie zawiera wszystkich wymaganych zapytaniem dokumentów lub dokumenty te zawierają błędy) lub jej treść nie będzie odpowiadać treści niniejszego Zapytania ofertowego lub gdy Wykonawca podlegać będzie wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w pkt 10 Zapytania ofertowego. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na podmiotowej stronie BIP  Zamawiającego https://www.bip.powiattorunski.pl oraz stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. oraz przesłana drogą elektroniczną do Wykonawców, którzy złożyli oferty. 
 • Możliwość i przyczyny unieważnienia zapytania:
  Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku, jeżeli:
  1) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie zamówienia, nie zostaną przyznane Zamawiającemu;
  2) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu;
  3) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
  4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, w szczególności gdy umowa może zostać uznana za nieważną na podstawie odrębnych przepisów.
 •  Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami: Anita Murawska - Czapla – koordynator projektu
  tel.: 600 685 813, e-mail: stzm@zsgronowo.edu.pl

Pełna treść zapytania ofertowego i załączniki do pobrania poniżej.

drukuj (Ogłoszenie o zamówieniu nr 88)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anita Murawska-Czapla
  data wytworzenia: 2019-03-05
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2019-03-05 10:38
 • zmodyfikował: Natalia Żochowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-05 10:36

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anita Murawska-Czapla
  data wytworzenia: 2019-03-05
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2019-03-05 10:38

Odpowiedź na pytanie nr 1

drukuj (Odpowiedź na pytanie nr 1)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anita Murawska-Czapla
  data wytworzenia: 2019-03-11
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2019-03-11 15:02

Odpowiedź na pytanie nr 2

drukuj (Odpowiedź na pytanie nr 2)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anita Murawska-Czapla
  data wytworzenia: 2019-03-13
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2019-03-13 12:46

Informacja o wyniku postępowania 1/ZO/STZM/2019

drukuj (Informacja o wyniku postępowania 1/ZO/STZM/2019)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Rycharski
  data wytworzenia: 2019-03-19
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2019-03-19 11:37

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (056) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.101

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 271960
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-07-01 11:49

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji