Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Podstawy prawne

Podstawy prawne funkcjonowania Zespołu Szkół, CKU w Gronowie:

 • Ustawa z dnia7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60 i 949),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.),
 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.),
 • Ustawa z dnia26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 oraz z 2017 r. poz. 60),
 • Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. 2015 poz. 1240),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. 2017 poz. 649)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim (Dz. U. 2013 poz. 529),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U.  2015 poz. 1113),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. 2001 Nr 61 poz. 624 ze zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. 2016 poz. 2094),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. 2017 poz. 622),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2015 poz. 843),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. 2012 poz. 204 ze zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. 2017 poz. 703),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. 2017 poz. 356),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. 2015 poz. 1214),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. 2017 poz. 586).

Akty założycielskie:

 • Decyzja Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 26 listopada 1998 r. nr SSOor.701/180/98 powołująca „Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie”,
 • Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 9 kwietnia 2001 r. zmieniająca nazwę szkoły na Zespół Szkół w Gronowie Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego,
 • Uchwała nr 2/XVII/2003/2004 Rady Pedagogicznej z dnia 23 czerwca 2004 r. zmieniająca nazwę szkoły na „Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie”,
 • Uchwała XXV/203/02 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 31 stycznia 2002 r. powołująca Technikum w Gronowie,
 • Uchwała nr XXV/204/02 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 31 stycznia 2002 r. powołująca Zasadniczą Szkołę Zawodową w Gronowie,
 • Uchwała nr XXV/199/02 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 31 stycznia 2002 r. powołująca Liceum Ogólnokształcące w Gronowie,
 • Uchwała nr XII/85/04 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 21 kwietnia 2004 r. powołująca Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gronowie,
 • Uchwała nr XXI/145/05 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 marca 2005 r. powołująca Szkołę Policealną dla Dorosłych w Gronowie,
 • Uchwała nr X/50/2015 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Gronowie w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gronowie.
 • Uchwała nr XXVI/168/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu toruńskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
 • Uchwała nr XXXII/211/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej szkoły Zawodowej w Gronowie w Branżową Szkołę I Stopnia.
 • Uchwała nr XXXII/214/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Gronowie, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy Prawo oświatowe.
 • Uchwała nr V/37/2019 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych na Szkołę Policealną w Gronowie.
 • Uchwała nr V/39/2019 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 3-letniego Liceum Ogólnokształcącego w Gronowie w 4-letnie Liceum Ogólnokształcące w Gronowie.
 • Uchwała nr V/41/2019 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 4-letniego Technikum w Gronowie w 5-letnie Technikum w Gronowie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Ferlin
  data wytworzenia: 2015-10-16
 • opublikował: Jakub Stasiński
  data publikacji: 2015-10-16 12:35
 • zmodyfikował: Jakub Stasiński
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-30 11:03

UCHWAŁA Nr 82.2019 z 15.05.2019

Metryka

 • opublikował: Jakub Stasiński
  data publikacji: 2019-05-21 07:51

Opis strony

Redaguje: Jakub Stasiński, tel: 692 088 152, e-mail: j.stasinski@zsgronowo.edu.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3777
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-05-30 11:03

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12475588
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-10-22 10:27

Stopka strony