Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Podstawy prawne

 

Podstawy prawne funkcjonowania Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zmianami,
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2006 r. nr 97 poz. 674 ze zmianami,
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych  dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim (Dz. U. 1997, Nr 14, poz. 76),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz ośrodkach (Dz. U.  2010 Nr 228, poz. 1489),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. 2001 Nr 61 poz 624 ze zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. 2007 Nr 83 poz. 562 ze zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46 poz. 432 ze zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. 2002 nr 15 poz. 142 ze zmianami).

Akty założycielskie:

 • Decyzja Kuratora Oświaty i Wychowania z dnia 15.07.1979r. nr 13 w sprawie utworzenia zbiorczego zakładu szkolnego.
 • Uchwała Nr XII/87/2000 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 marca 2000r. w sprawie założenia Liceum Technicznego w Chełmży na podbudowie programowej ośmioletniej szkoły podstawowej oraz włączenia go do Zespołu Szkół Średnich w Chełmży.
 • Uchwała Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Średnich w Chełmży z dnia 23 stycznia 2002r. w sprawie zmiany nazwy szkoły na Zespół Szkół w Chełmży.
 • Uchwała Nr XXV/200/02 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 31 stycznia 2002r. w sprawie przekształcenia dotychczasowego ponadpodstawowego Liceum Ogólnokształcącego w Chełmży w ponadgimnazjalne Liceum Ogólnokształcące w Chełmży.
 • Uchwała Nr XXV/202/02 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 31 stycznia 2002r. w sprawie przekształcenia dotychczasowego ponadpodstawowego Liceum Technicznego w Chełmży w ponadgimnazjalne Liceum Profilowane w Chełmży.
 • Uchwała Nr XXV/205/02 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 31 stycznia 2002r. w sprawie dotychczasowej ponadpodstawowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Chełmży w ponadgimnazjalną Zasadniczą Szkołę Zawodową w Chełmży.
   
 • Uchwała Nr XXV/207/02 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 31 stycznia 2002r. w sprawie założenia Technikum w Chełmży oraz włączenia go do Zespołu Szkół Średnich w Chełmży.
 • Uchwała Nr VI/42/03 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie założenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Chełmży oraz włączenia jej do Zespołu Szkół w Chełmży.
 • Uchwała Nr XII/80/04 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 21 kwietnia 2004r. w sprawie założenia Technikum Uzupełniającego w Chełmży oraz włączenia go do Zespołu Szkół w Chełmży.
 • Uchwała Nr 139/08 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 10 lipca 2008r. w sprawie określenia nowego zawodu kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół w Chełmży.
 • Uchwała Nr I/3/09 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zaopiniowania nowego zawodu kształcenia w Zespole Szkół w Chełmży.
 • Uchwała Nr 219/09 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 14 maja 2009r. w sprawie określenia nowych zawodów kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół w Chełmży i w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie.
 • Uchwała Nr VII/46/2011 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie założenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Chełmży, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Chełmży.
 • Uchwała Nr 131/2012 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej rozszerzenia oferty edukacyjnej w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Toruński.
 • Uchwała Nr XXI/119/2012 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji i przekształcenia szkół w Zespole Szkół w Chełmży.
 • Uchwała Nr 159/2012 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 10 października 2012r. w sprawie udzielania zamówień, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro przez Starostwo Powiatowe w Toruniu oraz jednostki organizacyjne Powiatu Toruńskiego.
 • Uchwała Nr 187/2013 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 06 marca 2013r. w sprawie ustalenia przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie.
 • Uchwała Nr 204/2013 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 08 maja 2013r. w sprawie udzielania pełnomocnictw dla dyrektorów jednostek organizacujnych powiatu toruńskiego.

 • Uchwała Nr 225/2013 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie udzielania pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Chełmży.

 • Uchwała Nr 230/2013 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 07 sierpnia 2013r. w sprawie udzielania przyjęcia procedury wewnętrznej weryfikacji projektów dofinansowanych lub finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych oraz ze środków budżetu Państwa z programów resortowych.

 • Uchwała Nr 306/2014 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 04 marca 2014r. w sprawie ustalenia na 2014 r. maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie.

 • Uchwała Nr 315/2014 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 26 marca 2014r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez jednośtki organizacyjne Powiatu Toruńskiego.

 • Uchwała Nr 30/2015 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 25 marca 2015r. w sprawie ustalenia przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie.

 • Uchwała Nr 39/2015 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 27 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na 2015r. maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie poberane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie.

 • Uchwała Nr 67/2015 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 15 lipca 2015r. w sprawie wprowadzenia procedury przekazywania składników majątkowych, dokumentacji księgowej, akt osobowych i spraw kadrowych oraz dokumentacji dotyczącej organizacji pracy w przypadku zmiany dyrektora szkoły i placówki oświatowej.

 • Uchwała Nr 80/2015 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia procedury przekazywania składników majątkowych, dokumentacji księgowej, akt osobowych i spraw kadrowych oraz dokumentacji dotyczącej organizacji pracy w przypadku zmiany dyrektora szkoły i placówki oświatowej.

 • Uchwała Nr 82/2015 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 4 września 2015r. w sprawie podjęcia prac nad projektem Budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 i opracowania materiałów planistycznych.

 • Uchwała Nr XI/58/2015 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 24 września 2015r. w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektora Zespołu Szkół w Chełmży.

 • Uchwała Nr XV/88/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Toruński oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 • Uchwała Nr 148/2016 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły.

 • Uchwała Nr 167/2016 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 30 marca 2016r. w sprawie ustalenia na 2016r. maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie.

 • Uchwała Nr XVI/99/2016 Powiatu Powiatu Toruńskiego z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół w Chełmży.

 • Uchwała Nr XVI/100/2016 Powiatu Powiatu Toruńskiego z dnia 31 marca 2016r. w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chełmży.

 • Uchwała Nr 184/2016 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 11 maja 2016r. w sprawie powierzenia Pani Katarzynie Annie Komakowskiej stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Chełmży.

 • Uchwała Nr 211/2016 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży.

 • Uchwała Nr 215/2016 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na uruchomienie nowych kierunków kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży.

 • Uchwała Nr 217/2016 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 9 września 2016r. w sprawie podjęcia prac nad projektem Budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 i opracowania materiałów planistycznych.

 • Uchwała Nr 238/2016 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 19 października 2016r. w sprawie wprowadzenia zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Toruńskim.

 • Uchwała Nr 241/2016 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 26 października 2016r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw Dyrektorom jednostek organizacyjnych powiatu.

 • Uchwała Nr 251/2016 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 16 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Toruńskim.

 • Uchwała Nr 289/2017 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 1 marca 2017r. w sprawie zatwierdzenia koncepcji projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu Erasmus plus planowanego do realizacji przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży.

 • Uchwała Nr 290/2017 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 1 marca 2017r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży.

 • Uchwała Nr 296/2017 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 22 marca 2017r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego w szkołach prowadzonych przez powiat Toruński, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane na rok 2017.

 • Uchwała Nr XXVI/168/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Toruńskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

 • Uchwała Nr 350/2017 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 12 lipca 2017r. w sprawie przyjęcia procedury wewnętrznej weryfikacji projektów dofinansowanych lub finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych oraz ze środków budżetu Państwa z programów resortowych.

 • Uchwała Nr 374/2017 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie podstawowych założeń przyjętych do odpracowania projektu budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018 i aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026 i opracowania druków planistycznych.

 • Uchwała Nr XXXII/212/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 26 października 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Chełmży w Szkołę Policealną dla Dorosłych w Chełmży, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit f ustawy Prawo oświatowe.

 • Uchwała Nr 406/2017 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 15 listopada 2017r. w sprawie zatwierdzenia koncepcji projektu pn: "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" planowanego do realizacji przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży.

 • Uchwała Nr II/17/2017 Powiatowej Rady Rynku Pracy z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży.

 • Uchwała Nr XV/177/2017 Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Toruniu z dnia 12 grudnia 2017r. w sprawie opinii w zakresie powołania nowych kierunków kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży.

 • Uchwała Nr XXXIX/247/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży, ul. Hallera 23, 87-140 Chełmża.

 • Uchwała Nr V/36/2019 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 marca 2019r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Chełmży w Szkołę Policealną w Chełmży.

 • Uchwała Nr V/38/2019 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 marca 2019r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 3-letniego Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Chełmży w 4-letnie Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Chełmży.

 • Uchwała Nr V/40/2019 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 marca 2019r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 4-letniego Technikum w Chełmży w 5-letnie Technikum w Chełmży.

 • Uchwała Nr 82/2019 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 15 maja 2019r. w sprawie wprowadzenia do stosowania "Regulaminu wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej w Powiecie Toruńskim".

 • Uchwała Nr VII/44/2019 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 maja 2019r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Toruńskiego.

 • Uchwała Nr IX/65/2019 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 sierpnia 2019r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Toruńskiego w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

 • Uchwała Nr 131/2019 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 4 września 2019r. w sprawie podstawowych założeń przyjętych do opracowania projektu budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2020 i aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2026 i opracowania druków planistycznych.

 • Uchwała Nr 156/2019 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie wprowadzenia instrukcji rozliczenia za pośrednictwem mechanizmu płatności.

 • Uchwała Nr XI/81/2019 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Chełmży w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chełmży, wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży.

 • Uchwała Nr 172/2020 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 15 stycznia 2020r. w sprawie uchwalenia zasad prowadzenia robót budowlanych w obiektach Powiatu Toruńskiego.

 • Uchwała Nr 173/2020 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 15 stycznia 2020r. w sprawie przyjęcia instrukcji zamówień publicznych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Komakowska
  data wytworzenia: 2012.06.26
 • opublikował: Sebastian Marszałkowki
  data publikacji: 2012-06-26 09:22
 • zmodyfikował: Sebastian Marszałkowki
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-27 11:01

Opis strony

Redaguje: Sebastian Marszałkowski
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży, ul. Hallera 23, 87-140 Chełmża, tel. (0-56) 675-24-19

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5428
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-01-27 11:01

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12616175
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-11-24 09:26

Stopka strony