Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

 

Do zadań Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej należy:

 

1.   diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz  zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym:

 a)   predyspozycji i uzdolnień,

b)   przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,

c)   specyficznych trudności w uczeniu się;

 

2.   wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży:

 a)   szczególnie uzdolnionych,

b)   niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym,

c)   ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,

d)   z zaburzeniami komunikacji językowej,

e)   z chorobami przewlekłymi;

 3.   prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb, w tym dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, z zachowaniami dysfunkcyjnymi, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, oraz ich rodzin;

 4.   pomoc dzieciom  i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego;

 5.   wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą;

 6.   pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży;

 7.   podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom;

 8.   współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I – III szkoły podstawowej;

 9.   współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych oraz w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach, oraz planów działań wspierających, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;

 10.       współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

 

11.       wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny;

 12.       wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki, w tym udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno – wychowawczych;

 13.       prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego, wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli;

 14.       udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach.

  Poradnia realizuje zadania przez:

 1.   diagnozowanie;

 2.   opiniowanie;

 3.   działalność terapeutyczną;

 4.   prowadzenie grup wsparcia;

 5.   prowadzenie mediacji;

 6.   interwencję kryzysową;

 7.   działalność profilaktyczną;

 8.   poradnictwo;

 9.   konsultacje;

 10.   działalność informacyjno – szkoleniową.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: DYREKTOR Małgorzata Domalska
  • opublikował: Anita Więcławska
    data publikacji: 2011-12-14 11:17
  • zmodyfikował: Administrator - Dorota Wróblewska
    ostatnia modyfikacja: 2011-12-16 08:09

Opis strony

Redaguje: Anita Więcławska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chełmży ul. Św. Jana 18, 87-140 Chełmża

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7905
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-12-16 08:09

Banery

  • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12637013
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-11-26 14:57

Stopka strony