Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Ankieta

Kalendarium

« poprzedni miesiącmaj 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

I. ZASADY I TRYB SKŁADANIA PETYCJI

 1. Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

 2. Petycję może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną lub grupa tych podmiotów.

 3. Petycję można złożyć w interesie publicznym, własnym albo podmiotu trzeciego za jego zgodą.

 4. O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

 5. Petycja powinna zawierać:

 • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
 • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
 • oznaczenie adresata petycji;
 • wskazanie przedmiotu petycji.
 1. Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Toruniu, danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego w interesie którego petycja jest wnoszona.

 2. Petycję pozostawia się bez rozpatrzenia, jeżeli nie zawiera:

 • oznaczenia podmiotu
 • miejsca zamieszkania lub siedziby podmiotu oraz adresu do korespondencji.
 1. Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego powinna zawierać imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Do wniesionej petycji należy dołączyć zgodę wyrażoną przez podmiot trzeci na złożenie petycji w jego interesie.

 2. Pracownik starostwa niezwłocznie po otrzymaniu petycji zamieszcza w rejestrze petycji prowadzonym w Biuletynie Informacji Publicznej skan petycji, datę jej złożenia oraz w przypadku wyrażenia zgody – imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana.

 3. Informacja na stronie BIP jest na bieżąco aktualizowana  o  dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji.

 4. Podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz na stronach internetowych podczas bieżącej aktualizacji zamieszczonego tam scanu petycji.

 5. Petycja w sprawie już rozpatrzonej nie zawierająca nowych faktów lub dowodów może zostać pozostawiona bez rozpatrzenia.

 6. O pozostawieniu petycji bez rozpatrzenia należy niezwłocznie poinformować wnoszącego petycję, z równoczesnym przekazaniem informacji o sposobie załatwienia już zgłoszonej petycji.

 7. Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji składane będą przez różnych nadawców dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy (petycja wielokrotna), petycje te rozpatruje się łącznie.

 8. W przypadku petycji wielokrotnych pracownik starostwa ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej okres oczekiwania na dalsze petycje. Okres ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia. Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

 9. Sposób załatwienia petycji wielokrotnej ogłasza się wyłącznie w Biuletynie Informacji Publicznej.

 10. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.


II. FORMA SKŁADANIA PETYCJI

 1. Petycje mogą być wnoszone:
  1) w formie pisemnej:

 • za pośrednictwem operatora pocztowego, na adres: Starostwo Powiatowe w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń,
 • osobiście w siedzibie urzędu: Kancelaria starostwa pok. nr 100, I piętro,

2) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wysyłając:

 • pocztą elektroniczną na adres: bip@powiattorunski.pl,
 • za pośrednictwem platformy www.epuap.gov.pl /epuap: /lt8ks4a58b/skrytka
 • faksem nr 56 662 88 89, 

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.


III. OPŁATY

Petycje nie podlegają opłacie.

IV. TERMIN ROZPATRZENIA PETYCJI

 1. Petycja rozpatrywana jest bez zbędnej zwłoki przez Radę Powiatu Toruńskiego, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

 2. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji w wyznaczonym terminie ulega on przedłużeniu, nie dłużej jednak niż do 3 miesięcy, licząc od upływu terminu wcześniej wyznaczonego.

 3. W przypadku gdy Rada Powiatu Toruńskiego nie jest organem właściwym do rozpatrzenia petycji przekazuje ją niezwłocznie właściwemu podmiotowi, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, zawiadamiając równocześnie o tym wnoszącego petycję.


V. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Starosta Toruński z siedzibą w Toruniu ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń, dane  kontaktowe Administratora danych: tel.: 56 6628800, e-mail: starostwo@powiattorunski.pl,

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Sekretarz Powiatu, Starostwo Powiatowe w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń, dane kontaktowe Inspektora: tel. 56 6628888 e-mail: iod@powiattorunski.pl,

3. Możesz kontaktować się z nami w następujący sposób: listownie (na adres Administratora), e-mailowo i telefonicznie (podane w punkcie 1 i 2).

4. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrywania petycji, na podstawie art. 4 ust. 2, art. 5 ust. 1 i art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach;

5. Podanie Twoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

6. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

7. Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez okres wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. 2011, Nr 14, poz. 67 zm.: Dz. U. z 2011 r. Nr 27, poz. 140) a następnie zostaną usunięte.

8. Posiadasz prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.

9. Przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

10. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

VI. PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r, poz. 870)

 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

Metryka

 • opublikował: Agnieszka Szymborska
  data publikacji: 2019-08-14 12:21
 • zmodyfikował: Agnieszka Szymborska
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-14 12:51

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 33423
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-05-21 12:16:52

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji