Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Ankieta

Kalendarium

«wrzesień 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

Ogłoszenie o zamówieniu nr 122

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr OR.272.2.12.2019
Powiat Toruński reprezentowany przez Zarząd Powiatu
w siedzibą w Toruniu ul. Towarowa 4-6, 87 – 100 Toruń
 zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Wykonanie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu
wraz z opiniami i uzgodnieniami wynikającymi z przepisów prawa

  Informacje o zamówieniu:

 • Rodzaj zamówienia: usługa.  
 • Opis przedmiotu zamówienia:
  Część I
  a) Wykonanie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu, dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych, wspólnot gruntowych, położonych na terenie gminy Lubicz, o powierzchni ok. 480 ha (stan na lata 2019 - 2028),
  b) Wykonanie prognoz oddziaływania na środowisko.
  W przypadku stwierdzenia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wykonawca zobowiązany jest wykonać taka ocenę.
  Część II
  a) Wykonanie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu, dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych, wspólnot gruntowych, położonych na terenie gminy Wielka Nieszawka, o powierzchni ok. 130 ha (stan na lata 2019 - 2028),
  b) Wykonanie prognoz oddziaływania na środowisko.
  W przypadku stwierdzenia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wykonawca zobowiązany jest wykonać taka ocenę.
  Część III
  a) Wykonanie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu, dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych, wspólnot gruntowych, położonych na terenie gminy Obrowo, o powierzchni ok. 1100 ha (stan na lata 2020 - 2029),
  b) Wykonanie prognoz oddziaływania na środowisko.
  W przypadku stwierdzenia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wykonawca zobowiązany jest wykonać taka ocenę.

  Oferty można składać w odniesieniu do jednej, dwóch lub trzech części.

  Ilość ha jest szacunkowa i może ulec zmianie od -10 do +10.

  Dokumentację urządzeniową należy wykonać zgodnie z:
  - ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U z 2018 r poz. 2129 ze zm.)
  - rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania  planu urządzenia lasu, uproszczonego planu  urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu; (Dz. U z 2012 poz. 1302)
  - ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2018 poz. 2081 ze zm.).
  Wymagane również: Kontakt telefoniczny, e- mail, spotkanie robocze w siedzibie Starostwa Powiatowego bądź we właściwym Nadleśnictwie.
 • Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny ich spełnienia:
  O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie z zakresu sporządzania uproszczonych planów urządzenia lasu (doświadczenie winno być potwierdzone stosownymi referencjami).
  Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej jednej usługi opracowania uproszczonych planów urządzenia lasu lub planów urządzenia lasu na obszarze nie mniejszym niż 100 ha (słownie: sto hektarów), a usługa ta jest potwierdzona dowodami, określającymi czy te usługi zostały wykonane należycie.
  Ocena spełniania warunków dokonana zostanie w oparciu o formułę spełnia - nie spełnia.
 • Kryteria oceny ofert: cena + doświadczenie głównej kadry.
 • Informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert:
  a) cena – 50 %
  b) doświadczenie głównej kadry – 50%
 • Opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:
  a)  Ilość punktów przyznanych za doświadczenie głównej kadry:
  10 – 15 opracowań – 5 pkt
  16 – 25 opracowań – 15 pkt
  26 – 30 opracowań – 30 pkt
  Powyżej 30 opracowań – 50 pkt
  b) ocena końcowa [P] jako suma przyznanych punktów za ww. kryterium
  P=C+D
  gdzie:
  P - ilość punktów badanej oferty
  C - ilość punktów za kryterium cena
  D - ilość punktów za kryterium doświadczenie głównej kadry
 • Termin realizacji zamówienia ze wskazaniem terminów odbiorów:
  Część I – 30.05.2020 r.
  Część II – 30.07.2020 r.
  Część III – 30.09.2020 r.
 • Dokumenty, których dostarczenia wymaga zamawiający:
  - formularz oferty
  - wykaz usług
  - referencje
  Dokument wykazujący doświadczenie musi zawierać następujące informacje:
  - ilość Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu zrealizowanych przez wykonawcę,
  - wielkość obszaru, którego dotyczyły te plany (w ha).
 • Termin składania ofert: 27 września 2019 r. do godz. 10:00.
 • Miejsce składania ofert: pokój nr 100, I piętro, ul. Towarowa 4-6, Toruń.
 • Osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji: Natalia Żochowska n.zochowska@powiattorunski.pl

  Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z wykonawcą, który złożył ofertę najkorzystniejszą.
  Postępowanie o udzielenie zamówienia  zostaje unieważnione, w przypadku gdy:
  a) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia, chyba że istnieje możliwość zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty,
  b) nie złożono żadnej ważnej oferty.

  Ofertę należy złożyć w jednej zamkniętej kopercie, opisanej jako, „Oferta na zamówienie realizowane w trybie analizy rynku na zadanie pn.: „Wykonanie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu wraz z opiniami i uzgodnieniami wynikającymi z przepisów prawa”.
  Ponadto należy wpisać nazwę (firmę) wykonawcy i adres jego siedziby.

  Pełna treść zapytania ofertowego i załączniki do pobrania poniżej.

 

 

drukuj (Ogłoszenie o zamówieniu nr 122)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Żochowska
  data wytworzenia: 2019-09-13
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2019-09-13 11:29
 • zmodyfikował: Natalia Żochowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-24 10:19

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Żochowska
  data wytworzenia: 2019-09-13
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2019-09-13 11:29

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (056) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.101

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 201208
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-07-01 11:49

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji