Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Ankieta

Kalendarium

«wrzesień 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

Ogłoszenie o zamówieniu nr 147

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr 5/ZO/R/2019
Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia:
Dostawa sprzętu komputerowego do Zespołu Szkół, CKU w Gronowie

 

   Informacje o zamówieniu:

 • Rodzaj zamówienia: dostawa
 • Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego do  Zespołu Szkół, CKU w Gronowie w postaci 20 komputerów stacjonarnych (jednostek centralnych) z klawiaturą i myszką oraz 1 komputera przenośnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
 • Podział zamówienia na części:
  Zamówienie zostało podzielone na 2 części:
  Część I – Komputer stacjonarny(jednostka centralna) 20 sztuk,
  Część II – Komputer przenośny (laptop) – 1 sztuka.
 • Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny ich spełnienia:
  Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Kryteria oceny ofert dla każdej części zamówienia:
  Cena – 60%,
  Termin dostawy – 20%,
  Długość okresu gwarancji – 20%.
  P = C + T + D
  gdzie:
  P – liczba punktów przyznanych badanej ofercie
  C – liczba punktów przyznanych badanej ofercie za kryterium – cena oferty
  T - liczba punktów przyznanych badanej ofercie za kryterium – termin dostawy
  D – liczba punktów przyznanych badanej ofercie za kryterium – długość okresu gwarancji
 • Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert:
  W kryterium cena oferty:
  Cena oferty (C) – oferta z najniższą ceną brutto otrzyma max. liczbę 100 pkt. x waga kryterium (60%). Oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej, wg wzoru:
  C= (C min / Cb) x 100 x 60 %
  gdzie:
  C – łączna ilość punktów przyznana ofercie, za  kryterium „cena oferty”
  C min - najniższa cena spośród ofertnieodrzuconych   
  C b - cena badanej oferty                   
  100 - współczynnik stały
  60 % - waga procentowa kryterium
  Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.
  W kryterium „termin dostawy”:
  Zamawiający dokona oceny tego kryterium w zakresie od 7 do 28 dni, gdzie minimalny termin dostawy wynosi 7 dni roboczych. Liczba punktów w kryterium „termin dostawy” zostanie obliczona wg wzoru:
  T= (Tmax / Tb) x 100 x 20 %
  gdzie:
  T – łączna ilość punktów przyznana ofercie, za  kryterium „termin dostawy”,
  T b – termin dostawy w badanej ofercie,            
  T max – maksymalny termin dostawy (28 dni),    
  100 - współczynnik stały,
  20 % - waga procentowa kryterium.
  Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.
  UWAGA!
  W przypadku ewentualnego braku wskazania „terminu dostawy” przez wykonawcę zakłada się, że zaoferowany termin jest tożsamy z maksymalnym terminem wymaganym przez zamawiającego tj. 28 dni. W przypadku zadeklarowania terminu dostawy krótszego niż 7 dni do obliczenia punktacji zamawiający przyjmie termin dostawy 7 dni.
  W kryterium „długość okresu gwarancji”:
  Zamawiający dokona oceny tego kryterium w zakresie od 24 do 48 miesięcy, gdzie minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące. Liczba punktów w kryterium „długość okresu gwarancji” zostanie obliczona wg wzoru:
  D= (Db / Dmax) x 100 x 20 %
  gdzie:
  D – łączna ilość punktów przyznana ofercie, za  kryterium „długość okresu gwarancji”,
  D b – okres gwarancji w badanej ofercie,            
  D max – maksymalny okres gwarancji (48 miesięcy),
  100 - współczynnik stały,
  20 % - waga procentowa kryterium.
  Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.
  UWAGA!
  W przypadku ewentualnego braku wskazania „długości okresu gwarancji” przez wykonawcę zakłada się, że zaoferowany okres jest tożsamy z minimalnym terminem wymaganym przez zamawiającego tj. 24 miesiące. W przypadku zadeklarowania okresu gwarancji dłuższego niż 48 miesięcy do obliczenia punktacji zamawiający przyjmie 48 miesięcy.
  Ocena ofert zostanie dokonana odrębnie dla każdej części zamówienia.
 • Opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert: j.w.
 • Termin realizacji zamówienia ze wskazaniem terminów odbiorów/dostaw częściowych
  Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia zadeklarowanego w ofercie.
  Zamawiający nie przewiduje dostaw częściowych.
 • Dokumenty, których dostarczenia wymaga zamawiający:
  - Formularz oferty – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
  - Zaparafowany wzór umowy – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
  - Zaparafowany szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
  - Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu.
  - Deklaracja zgodności CE.
  - Certyfikat akredytowanej jednostki potwierdzający głośność jednostki w trybie IDLE 18db, zgodnie z normą ISO 9296.
  - Oświadczenie producenta jednostki o spełnieniu kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS UE o eliminacji substancji niebezpiecznych.
  - Wydruk parametrów technicznych oferowanego sprzętu (zawierający typ, model oraz nazwę oferowanego sprzętu wraz ze szczegółową specyfikacją techniczną).
 • Termin składania ofert: do dnia 21 listopada 2019 r.
 • Miejsce składania ofert:  Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz (sekretariat dyrektora, pokój nr 205). Godziny pracy sekretariatu: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.
 • Osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji: Michał Rycharski, e-mail: m.rycharski@zsgronowo.edu.pl tel. 600 948 066 ( w dni powszednie w godzinach od 7.00 do 15.00 ).

  Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z wykonawcą, który złożył ofertę najkorzystniejszą pod względem kryterium ocen ofert.

  Postępowanie o udzielenie zamówienia zostaje unieważnione, w przypadku gdy:
  cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia, chyba że istnieje możliwość zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty,
  nie złożono żadnej ważnej oferty.

Ofertę należy złożyć:

w jednej zamkniętej kopercie, opisanej jako: Dostawa sprzętu komputerowego do Zespołu Szkół, CKU w Gronowie”. Ponadto należy wpisać nazwę (firmę) wykonawcy i adres jego siedziby.

  Pełna treść zapytania ofertowego i załączniki do pobrania poniżej.

drukuj (Ogłoszenie o zamówieniu nr 147)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Rycharski
  data wytworzenia: 2019-11-13
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2019-11-13 14:13
 • zmodyfikował: Natalia Żochowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-13 15:19
 • Zapytanie ofertowe (PDF)
  (dodano: 2019-11-13 14:08, ostatnia modyfikacja: 2019-11-13 15:20)

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Rycharski
   data wytworzenia: 2019-11-13
  • opublikował: Natalia Żochowska
   data publikacji: 2019-11-13 14:08
  • zmodyfikował: Natalia Żochowska
   ostatnia modyfikacja: 2019-11-13 15:20
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF)
  (dodano: 2019-11-13 14:08, ostatnia modyfikacja: 2019-11-13 15:21)
 • Formularz oferty (DOCX)
  (dodano: 2019-11-13 14:08, ostatnia modyfikacja: 2019-11-13 15:22)
 • Wzór umowy (PDF)
  (dodano: 2019-11-13 14:08, ostatnia modyfikacja: 2019-11-13 15:22)
 • Zapytanie ofertowe (PDF)
  (dodano: 2019-11-13 14:13, ostatnia modyfikacja: 2019-11-13 15:23)

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Rycharski
  data wytworzenia: 2019-11-13
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2019-11-13 14:13
 • zmodyfikował: Natalia Żochowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-13 15:19

Informacja o wyniku postępowania

drukuj (Informacja o wyniku postępowania)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Dembińska
  data wytworzenia: 2019-11-22
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2019-11-22 12:44

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (056) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.101

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 201214
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-07-01 11:49

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji