Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Ankieta

Kalendarium

«czerwiec 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

Nieodpłatna pomoc prawna - rozstrzygnięcie konkursu ofert na 2022 rok

Uchwała Nr 498/2021
Zarządu Powiatu Toruńskiego
z dnia 24 listopada 2021 roku

w sprawie wyboru ofert na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Toruńskim na 2022 rok

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2021 r., poz. 945) oraz art. 11 ust. 1 pkt 2 i art. 15 ust. 2g, 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z późn.zm.), w nawiązaniu do uchwały Nr 469/2021 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 14 października 2021 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w roku 2022 przez organizacje pozarządowe w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Toruńskim uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert nr 7/2021 na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, zwanej dalej „organizacją pozarządową”, prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Toruńskim na rok 2022.
2. W celu realizacji zadania o którym mowa powyżej wybiera się:
  a) ofertę złożoną przez Fundację Togatus Pro Bono z siedzibą w Olsztynie powierzając jej prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej. Na realizację zadania przeznacza się dotację w wysokości 60.060,00zł (słownie sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt złotych groszy zero),
  b) ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Zaborskie Towarzystwo Naukowe z siedzibą w Brusach powierzając mu prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej z przeznaczeniem na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Na realizację zadania przeznacza się dotację w wysokości 60.060,00zł (słownie sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt złotych groszy zero).
3. Wykaz punktów powierzonych wyłonionym organizacjom stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Wyłonionym organizacjom powierza się zadania z zakresu edukacji prawnej, realizowane w związku z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia poradnictwa obywatelskiego, w wymiarze co najmniej jednego zadania na rok. Na realizację działań edukacyjnych przeznacza się dotację w wysokości 3.960,00zł (słownie trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych groszy zero) dla każdej z organizacji.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej powiatu toruńskiego, a także wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Toruniu przy ul. towarowej 4-6.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Toruńskiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący posiedzenia
Starosta Toruński
(-) Marek Olszewski


Załącznik
do Uchwały Nr 498/2021
Zarządu Powiatu Toruńskiego
z dnia 24.11.2021r.

Wykaz punktów powierzonych wyłonionym organizacjom:

 1. Fundacja Togatus Pro Bono, ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn – punkt nieodpłatnej pomocy prawnej z przeznaczeniem na UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ w Powiecie Toruńskim w 2022 roku:
  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej z siedzibą:
  • UG Lubicz, Lubicz Dolny ul. Toruńska 24,
  • Zespół Szkół w Chełmży, ul. Hallera 23,
  • Mała Nieszawka, ul. Leśna 1.
 2. Zaborskie Towarzystwo Naukowe, ul. Dworcowa 18, 89-632 Brusy – punkt nieodpłatnej pomocy prawnej z przeznaczeniem na ŚWIADCZENIE NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO w Powiecie Toruńskim w 2022 roku:
  Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego z siedzibą:
  • Zespół Szkół w Chełmży, ul. Hallera 23,
  • UG Lubicz, Lubicz Dolny ul. Toruńska 24,
  • UG Czernikowo, ul. Słowackiego 12,
  • Zławieś Wielka, ul. Słoneczna 28.

drukuj (Nieodpłatna pomoc prawna - rozstrzygnięcie konkursu ofert na 2022 rok)

Metryka

 • [treść archiwalna]
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Toruńskiego
  data wytworzenia: 2021-11-24
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2021-11-29 10:03

Metryka

 • [treść archiwalna]
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Toruńskiego
  data wytworzenia: 2021-11-24
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2021-11-29 10:03

Zapraszamy do komisji konkursowej

Toruń, 22 października 2021 roku

W związku z ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Toruńskiego otwartym konkursem ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej. Zadaniem członków komisji będzie ocena ofert konkursowych za pomocą kryteriów zawartych w ogłoszeniu konkursowym i uczestnictwo w posiedzeniu (lub posiedzeniach) komisji. 
Prosimy o zgłaszanie kandydatur do pracy w komisji do dnia 29 października 2021r. na formularzu zgłoszeniowym (do pobrania poniżej). Zgłoszenia należy przesyłać na adres Starostwa Powiatowego w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń, pocztą elektroniczną na adres bip@powiattorunski.pl lub faxem nr (56) 662 88 89. Decyduje data wpływu.
Praca w komisji ma charakter społeczny, nie ma możliwości zwrotu kosztów podróży. Posiedzenia Komisji odbywają się w siedzibie Starostwa w godzinach pracy urzędu. 
Ważne:
Członkowie komisji nie mogą być powiązani z organizacjami składającymi ofertę w ogłoszonym konkursie, tj. nie mogą być ich członkami, wolontariuszami, pracownikami ani pozostawać w takich relacjach, które mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość.
Wyboru kandydatów do komisji dokona Starosta Toruński we współpracy z zespołem radców prawnych. O wynikach naboru będziemy Państwa informować.
W przypadku pytań prosimy o kontakt na adres e-mail bip@powiattorunski.pl lub pod nr tel. (56) 662 88 11, 662 88 12.

Metryka

 • [treść archiwalna]
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Pietruszyńska
  data wytworzenia: 2021-10-22
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2021-10-25 08:00

Metryka

 • [treść archiwalna]
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Pietruszyńska
  data wytworzenia: 2021-10-22
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2021-10-25 08:01

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie na 2022 rok - otwarty konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert nr 7
na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Zarząd Powiatu Toruńskiego
ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie
organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, 
zwanej dalej „organizacją pozarządową”, prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Toruńskim na rok 2022

Konkurs ma na celu wyłonienie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, która będzie prowadziła w Powiecie Toruńskim punkt nieodpłatnej pomocy prawnej lub punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.

Zadanie polega na:

 1. Prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Toruńskim w 2022 roku z siedzibą:
  • UG Lubicz, Lubicz Dolny ul. Toruńska 24
  • Zespół Szkół w Chełmży, ul. Hallera 23
  • Mała Nieszawka, ul. Leśna 1
 2. Prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego z przeznaczeniem na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Toruńskim w 2022 roku z siedzibą:
  • Zespół Szkół w Chełmży, ul. Hallera 23
  • UG Lubicz, Lubicz Dolny ul. Toruńska 24
  • UG Czernikowo, ul. Słowackiego 12
  • Zławieś Wielka, ul. Słoneczna 28

Na realizację zadania planuje się przeznaczyć dotację w wysokości 120.120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy sto dwadzieścia złotych). Zaś o powierzenie prowadzenia punktu na obszarze Powiatu Toruńskiego może ubiegać się organizacja pozarządowa wpisana na listę prowadzoną przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Termin i miejsce składania ofert
Oferty należy składać w terminie do dnia 8 listopada 2021 roku, do godz. 12:00, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Toruniu (parter – biuro podawcze), bądź za pośrednictwem poczty lub kuriera – na adres: Starostwo Powiatowe w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem „Otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Toruńskim na rok 2022”. Na kopercie musi być umieszczona nazwa oferenta oraz jego adres. 
Formularz oferty w formie elektronicznej jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.powiattorunski.pl) w zakładce „Ogłoszenia i komunikaty” oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Toruniu (www.powiattorunski.pl) w zakładce „Aktualności”. 
Oferty, które zostaną złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne oraz po wyznaczonym terminie (decyduje data wpływu do Starostwa), nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. 
Oferty przesłane faksem bądź złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej nie będą rozpatrywane.
Oferty, które nie zostały podpisane, są niezgodne z obowiązującym wzorem, a także, których wnioskowana kwota dotacji przypadająca na ofertę przekroczy 120.120,00zł nie będą rozpatrywane.
Nie przewiduje się możliwości uzupełniania oferty, która została złożona w stanie niekompletnym.

Pełna treść otwartego konkursu ofert do pobrania poniżej, wraz z pozostałymi dokumentami.
Serdecznie zapraszamy.

Metryka

 • [treść archiwalna]
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Pietruszyńska
  data wytworzenia: 2021-10-14
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2021-10-15 09:36

Metryka

 • [treść archiwalna]
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Pietruszyńska
  data wytworzenia: 2021-10-14
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2021-10-15 09:36

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. 56 662 88 10, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.109

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 244561
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-06-22 14:29

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji