Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Ankieta

Kalendarium

« poprzedni miesiącpaździernik 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

Pozwolenie na rozbiórkę (Decyzja nr AB.6741.14.2022.MD)

Toruń, dnia 21 lipca 2022 roku
Nr rej. wniosku: 479/2022
Decyzja nr AB.6741.14.2022.MD

Na podstawie art. 28, art. 30b, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na rozbiórkę z dnia 3 maja 2022 r., (l.dz. 14556/2022), uzupełnionego wobec uprzednio wydanego wezwania dnia 16 czerwca 2022 r. (l. dz. 20315/2022), po uprzednim zawiadomieniu stron o wszczęciu postępowania pismem z dnia 23 czerwca 2022 r.,

zatwierdzam projekt rozbiórki i udzielam pozwolenia na rozbiórkę:
Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku
Oddział w Toruniu
ul. Bema 128
87-100 Toruń

obejmujące:
rozbiórkę sieci elektroenergetycznej SN 15 kV oraz nN 0,4 kV, linii napowietrznej SN 15 kV, linii kablowej SN 15kV, słupowej stacji transformatorowej Sn/nN 15/0,4 kV, linii napowietrznej nN 0,4 kV, linii kablowej nn 0,4 kV realizowanej na działkach nr 334, 333/3, 333/2, 337/4, 327/1, 320/12, 320/11, 294, 307/17, 307/10, 307/9, 307/8, 341, 343/4, 343/6, 342/2, 351/1, 305/1, 305/2, 357/17, 357/18, 363/4, 373, 374, 375/12, 376/10, 376/22, 376/21, 376/19, 376/17, 376/15, 376/30, 375/21, 375/14, 375/9, 375/8, 375/7, 375/5, 375/23, 376/34, 158/8, 158/6, 376/26, 376/28, 172/11, 172/12, 172/6, 172/9, 153/1, 148, 134, 179 w obrębie Mała Nieszawka, gm. Wielka Nieszawka

z zachowaniem następujących warunków:

 1. szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych: zgodnie z art. 5 ustawy Prawo budowlane,
 2. inwestor winien ustanowić kierownika rozbiórki, który jest obowiązany spełnić warunki określone w art. 45, wynikających z art. 36 ust. 1 pkt 1, pkt 4, art. 42 ust. 2 Prawa budowlanego.

Uzasadnienie
Dnia 3 maja 2022 r. do tut. organu wpłynął wniosek Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Piotra Szametę, o wydanie decyzji na rozbiórkę sieci elektroenergetycznej SN 15 kV oraz nN 0,4 kV, linii napowietrznej SN 15 kV, linii kablowej SN 15kV, słupowej stacji transformatorowej Sn/nN 15/0,4 kV, linii napowietrznej nN 0,4 kV, linii kablowej nn 0,4 kV realizowanej na działkach nr 334, 333/3, 333/2, 337/4, 327/1, 320/12, 320/11, 294, 307/17, 307/10, 307/9, 307/8, 341, 343/4, 343/6, 342/2, 351/1, 305/1, 305/2, 357/17, 357/18, 363/4, 373, 374, 375/12, 376/10, 376/22, 376/21, 376/19, 376/17, 376/15, 376/30, 375/21, 375/14, 375/9, 375/8, 375/7, 375/5, 375/23, 376/34, 375/22, 375/3, 65, 158/7, 158/8, 158/6, 376/26, 376/28, 172/11, 172/12, 172/6, 172/9, 153/1, 148, 134, 179, 172/7 w obrębie Mała Nieszawka, gm. Wielka Nieszawka.
Po analizie wniosku organ wezwaniem z dnia 30 maja 2022 r. znak AB.6741.14.2022.MD nałożył na inwestora obowiązek usunięcia nieprawidłowości w terminie 21 dni od daty odebrania niniejszego pisma. 
Dnia 16 czerwca 2022 r. inwestor uzupełnił wniosek o wskazane w wezwaniu nieprawidłowości, zwłaszcza ponownie określił działki, na których planowana jest przedmiotowa inwestycja. Wobec powyższego organ wszczął postępowanie administracyjne o czym poinformował strony pismem z dnia 23 czerwca 2022 r. znak AB.6741.14.2022.MD. W ww. zawiadomieniu o wszczęciu postępowania poinformowano strony, iż zgodnie z art. 49a w związku z art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) jeżeli w postępowaniu bierze udział więcej niż dwadzieścia stron tut. Organ może zawiadamiać strony o decyzjach i innych czynnościach w formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.
Dnia 28 czerwca 2022 r. z aktami sprawy zapoznały się strony postępowania - właściciele działki nr 172/6 i 172/11 (oświadczenie w aktach sprawy).
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Toruniu pismem z dnia 6 lipca 2022 r. znak PINB.450.2.2012.MH zwrócił się z prośbą o przekazanie kserokopii karty z projektu budowlanego obejmującej działki nr 172/6 i 172/11 z oznaczonym zakresem urządzeń, które przeznaczono do rozbiórki oraz złożonego do akt sprawy oświadczenia strony po zapoznaniu się przez zainteresowaną z tymi aktami. Tego samego dnia ww. dokumenty przekazano PINB. 
Dnia 13 lipca 2022 r. jeden z współwłaścicieli działek nr 172/6 i 172/11 złożył pismo z pytaniami dotyczącymi przedmiotowej rozbiórki. Pismo to zostało przesłane 14 lipca 2022 r. poprzez ePUAP do pełnomocnika celem ustosunkowania się. 
Dnia 20 lipca 2022 r. pełnomocnik odpowiedział na zadane pytania i wskazał, że „planowany termin rozbiórki to 2024 r., na działkach nr 172/6 i 172/11 nie będzie zabudowy nowych urządzeń energetycznych, warunki służebności zostały ustanowione postanowieniem sądu w dniu 19 grudnia 2011 r. (w załączeniu), z uwagi na modernizację sieci energetycznej i zabudowę urządzeń energetycznych na innych działkach na innych działkach, urządzenia zlokalizowane na działkach nr 172/6 i 172/11 przeznaczone zostały do rozbiórki”.

Decyzję wydano w oparciu o:

 1. zgodę właściciela obiektu budowlanego,
 2. projekt rozbiórki,
 3. opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,
 4. opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia.

Dnia 18 lipca 2022 r. do tut. organu wpłynęła decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Toruniu z dnia 7 lipca 2022 r. znak PINB.450.2.2012.MH którą 

 1. zatwierdził projekt budowlany zamienny linii napowietrznej średniego napięcia, zlokalizowanej na działkach o nr geod. 172/6, 172/11, 172/9, (w zakresie dwóch odcinków: odcinka o długości 1,7 m od strony ogrodzenia z działką o nr geod. 172/11 oraz odcinka o długości 2,10 m od strony ogrodzenia z działką o nr geod. 153/1), 153/1, 148, 134 i 179 w m. Mała Nieszawka, gm. Wielka Nieszawka wraz ze stacją transformatorową zlokalizowaną na działce o nr geod. 172/6;
 2. umorzył – jako bezprzedmiotowe – postępowanie administracyjne w części dotyczącej linii napowietrznej średniego napięcia na terenie działki o nr geod. 172/9 w zakresie odcinka tej linii, który został rozebrany, tj. odcinka występującego między dwoma słupami betonowymi, posadowionymi: jeden w odległości 1,70 m od ogrodzenia z działką o nr geod. 172/11, drugi w odległości 2,10 m od ogrodzenia z działką o nr geod. 153/1.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie
Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał niniejszą decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez strony postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

drukuj (Pozwolenie na rozbiórkę (Decyzja nr AB.6741.14.2022.MD))

Metryka

 • [treść archiwalna]
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Dybcio
  data wytworzenia: 2022-07-21
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2022-07-22 09:57

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. 56 662 88 10, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.109

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 295128
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-09-27 12:32:09

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji