Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Ankieta

Kalendarium

«listopad 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

Karta informacyjna SP-030

 1. Nazwa procedury:
  Rejestracja pojazdów
 2. Nazwa Wydziału:
  Wydział Komunikacji i Transportu
 3. Podstawa prawna:
 4. Wymagane dokumenty:
  1. Pojazdy nowe zakupione na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:
   • wniosek,
   • dowód własności,
   • świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenie jednostkowego pojazdu, decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu,
   • karta pojazdu wydaną przez producenta lub importera
   • dowód wpłaty, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20.01.2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, lub oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów, o którym mowa w art. 11 ust. 4 tej ustawy, albo faktury zawierającej takie oświadczenie lub oświadczenie o zapewnieniu recyklingu (tzw. opłata recyklingowa dotyczy pojazdów, które zostały wprowadzone na terytorium kraju zgodnie z ustawą z dnia 27 mają 2015r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2015r. poz. 933 do dnia 31.12.2015r włącznie)
   • dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy,
   • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód lub pojazd rodzaju „samochodowy inny”, podrodzaj „czterokołowiec” (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj „czterokołowiec lekki” ( kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy
  2. Dla pojazdu sprowadzonego z zagranicy, w przypadku jego zgłoszenia do pierwszej rejestracji na terytorium RP jest wymagane dołączenie do wniosku o rejestrację następujących dokumentów:
   • dowód własności pojazdu,
   • dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany lub inny dokument potwierdzający rejestrację pojazdu wydany przez właściwy organ ds. rejestracji pojazdów ( dotyczy pojazdów rejestrowanych poza terenem UE i EFTA),
   • dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy,
   • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód lub pojazd rodzaju „samochodowy inny”, podrodzaj „czterokołowiec” (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj „czterokołowiec lekki” ( kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy,
   • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego.
   • Tłumaczenia na język polski przedkładanych dokumentów w językach obcych. Wymóg zawarty w pkt. 6 i 2 nie będzie dotyczył nowego samochodu osobowego z silnikiem spalinowym, ciągnika rolniczego, motocykla i motoroweru, który uzyskał w odniesieniu do poszczególnych tych pojazdów świadectwo homologacji wydane zgodnie ze wspólnotową procedurą przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej (wraz z określonym rokiem produkcji pojazdu).
   • dowód wpłaty w wysokości 500,00 zł na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od każdego pojazdu wprowadzonego na terytorium kraju (dowód wpłaty powinien zawierać markę i nr nadwozia pojazdu) lub oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów (art. 12 ust. 2 lub art. 11 ust. 4 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji).
   • Tablice rejestracyjne
  3. Pojazdy uprzednio rejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:
   • wniosek
   • dowód własności pojazdu
   • dowód rejestracyjny z aktualnymi badaniami technicznymi
   • tablice rejestracyjne
   • kartę pojazdu, jeżeli była wydana
    W przypadku braku dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu, jeżeli była wydana należy przedłożyć: oświadczenie pod odpowiedzialnością karną o ich utracie, zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji oraz zaświadczenie z przeprowadzonego badania technicznego pojazdu, dopuszczające pojazd do ruchu (w przypadku braku aktualnych badań technicznych lub braku danych technicznych pojazdu).
 5. Opłaty:
  Złożenie pełnomocnictwa lub jego odpisu, wypisu lub kopii - od każdego stosunku pełnomocnictwa - opłata skarbowa 17 zł. Opłaty skarbowej można dokonać w kasie Starostwa lub na konto Urzędu Miasta Torunia: 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799.
  • Wykaz wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz karty pojazdu:
   • dowód rejestracyjny.......................................................................54,00 zł
   • komplet znaków legalizacyjnych...................................................12,50 zł
   • nalepka kontrolna na szybę pojazdu..............................................18,50 zł
   • pozwolenie czasowe z urzędu........................................................13,50 zł
   • pozwolenie czasowe na wniosek....................................................18,50 zł
   • komplet nalepek na tablice tymczasowe........................................12,50 zł
   • karta pojazdu ………………............……………………….…....75,00 zł
  • Za wydanie tablic rejestracyjnych pobiera się następujące opłaty:
   • samochodowe.................................................................................80,00 zł
   • motocyklowe..................................................................................40,00 zł
   • motorowerowe................................................................................30,00 zł
   • tablica (przyczepa, naczepa) ............................................................40,00 zł
   • indywidualne samochodowe........................................................1.000,00 zł
   • indywidualne motocyklowe............................................................500,00 zł
   • zabytkowe samochodowe...............................................................100,00 zł
   • zabytkowe motocyklowe...................................................................50,00 zł
  • Za wydanie tablic tymczasowych z urzędu lub na wniosek właściciela:
   • samochodowe....................................................................................30,00 zł
   • motocyklowe.....................................................................................12,00 zł
   • motorowerowe...................................................................................12,00 zł
   • 1 tablica (przyczepa, naczepa)...........................................................15,00 zł
  • Za wydanie tablic tymczasowych na wywóz pojazdu za granicę:
   • samochodowe.....................................................................................80,00 zł
   • motocyklowe.......................................................................................40,00 zł
   • motorowerowe....................................................................................30,00 zł
   • 1 tablica (przyczepa, naczepa)............................................................40,00 zł
  • Za wydanie karty pojazdu:
   • przy pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium RP..........................75,00 zł
   • za wydanie wtórnika ……………………..........................................75,00 zł
    Opłata ewidencyjna za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, nalepki kontrolnej, karty pojazdu, znaków legalizacyjnych 0,50 zł za każdy dokument.
    Wpłaty za rejestrację można dokonać w kasie Starostwa Powiatowego w Toruniu lub na konto Starostwa Powiatowego w Toruniu: KDBS 76 9550 0003 2024 0201 1255 0002.
    Opłatę recyklingową dokonuje się na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpisując dane wprowadzającego pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z określeniem marki pojazdu i numerem nadwozia: 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014.
 6. Termin załatwienia sprawy:
  Niezwłocznie od daty złożenia wniosku, pod warunkiem przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów.
 7. Jednostka prowadząca sprawę:
  Wydział Komunikacji i Transportu w Toruniu,
  ul. Towarowa 4-6,
  tel. 56 662 89 20, 22
  fax: 56 662 89 23
  e-mail: rejestracja@powiattorunski.pl
  Interesanci przyjmowani są w dni robocze w godzinach otwarcia urzędu.
  Można też umówić termin wizyty na określoną godzinę za pomocą systemu rezerwacji internetowej dostępnej tutaj.
 8. Tryb odwoławczy:
  Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Starosty Toruńskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 9. Dodatkowe informacje:
  • Dowodami własności pojazdu jest w szczególności jeden z następujących dokumentów:
   • Umowa sprzedaży
   • Umowa zamiany
   • Umowa darowizny
   • Umowa dożywocia
   • Faktura VAT lub rachunek uproszczony
   • Prawomocne orzeczenie Sądu rozstrzygające o prawie własności
   • Umowa przewłaszczenia
   • Akt notarialny
  • Wszystkie czynności związane z rejestracją pojazdów, zmianami zapisów w dowodzie rejestracyjnym oraz odbiorem zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego dokonuje właściciel – współwłaściciele pojazdu lub osoba upoważniona przez właściciela – współwłaściciel.
  • Właściciel - osoba fizyczna przedkłada przy rejestracji dowód osobisty z wpisanym numerem PESEL. W przypadku braku dowodu – aktualne zaświadczenie z ewidencji ludności o stałym meldunku wraz z numerem PESEL oraz dokument ze zdjęciem np. paszport, prawo jazdy itp.
  • Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej znajdującego się w urzędzie gminy, może zarejestrować pojazd jedynie na nazwisko właściciela lub właścicieli (tak jak osoba fizyczna).
  • Osoba prawna przedkłada przy rejestracji aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz zaświadczenie o numerze REGON.
  • Jeżeli za właściciela pojazdu sprawę załatwia inna osoba powinna mieć upoważnienie pisemne wraz z dowodem osobistym właściciela, lub upoważnienie notarialne (w tym przypadku nie wymaga się dowodu osobistego właściciela (dotyczy osób fizycznych))
  • Jeżeli natomiast właścicielem pojazdu jest osoba prawna to sprawę załatwia osoba(y) upoważniona do reprezentowania tej osoby prawnej na podstawie dokumentów danej osoby prawnej (np. KRS-u) lub inna osoba pisemnie przez nią upoważniona
  • Pojazd sprowadzony z kraju członkowskiego UE lub EFTA nie ma obowiązku przechodzenia przed pierwszą rejestracją w Polsce badania technicznego pod warunkiem, że w dokumentach przedstawionych do rejestracji wynika, że pojazd ma aktualne badanie techniczne wykonane w kraju pochodzenia. Ponadto badań technicznych nie wymaga się w przypadku pojazdów zarejestrowanych w UE lub EFTA, na których typ wydano świadectwo homologacji zgodnie ze wspólnotową procedurą homologacyjną, dla których od dnia pierwszej rejestracji nie upłynęło więcej niż 3 lata (dla samochodów osobowych, motocykli, motorowerów i ciągników rolniczych) i rok dla pozostałych pojazdów. Badaniom technicznym okresowym nie podlegają również przyczepy lekkie i pojazdy zabytkowe. Dodatkowo pojazdy sprowadzone z zagranicy mogą podlegać obowiązkowi dodatkowego badania technicznego celem ustalenia danych niezbędnych dla rejestracji, które nie figurują w zagranicznych dokumentach np. rok produkcji, nacisk na oś.
 10. Formularze do pobrania:
  • Wniosek o rejestrację, czasową rejestrację, wyrejestrowanie pojazdu - druk do pobrania poniżej.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Piotrkowski
  data wytworzenia: 2018-04-23
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2018-08-29 11:26
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-11 10:53

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Piotrkowski
  data wytworzenia: 2020-02-27
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2020-02-28 12:38

Złóż wniosek drogą elektroniczną za pośrednictwem ESP PiK

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2014-05-23 12:43

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. 56 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.112

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 79852
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-03-26 09:55

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji