Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Ankieta

Kalendarium

«maj 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

DDPS.3431/1/2009

Dom Pomocy Społeczenej w Pigży

ul. Szkolna 8, 87-152 Łubianka

tel.: ( 056) 674 08 00 / 01

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Pigży ogłasza przetarg nieograniczony, o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy  Prawo zamówień publicznych, na zadanie pn.: „Dostawy artykułów spożywczych  na potrzeby Domu Pomocy  Społecznej   w Pigży”.

1.      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie internetowej http://bip.powiattorunski.pl/index.php?strona=2082 od dnia publikacji ogłoszenia o  zamówieniu w Biuletynie  Zamówień Publicznych. Specyfikację można otrzymywać również w siedzibie Domu Pomocy Społecznej, ul. Szkolna 8, 87 – 152 Łubianka, pokój nr 39 A.

      Zakres zamówienia obejmuje:  sukcesywne dostawy artykułów spożywczych 
      w okresie 2 lat.

      Przedmiot zamówienia wg kodów CPV Wspólnego Słownika Zamówień:

      Główny przedmiot 15000000-8 żywność , napoje i produkty pokrewne .

      Szacunkowe zapotrzebowanie artykułów spożywczych  w okresie 2 lat ,
      stanowi  załącznik
 nr  1 do SIWZ.        

2.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4.      Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

5.      Termin wykonania zamówienia – od dnia podpisania umowy przez okres 2 lat .

6.      O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ocena spełniania  warunków oparta będzie na zasadzie spełnia / nie spełnia.

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

-     Formularz oferty wg załączonego wzoru „OFERTA”, zał. nr 2,

-     Wypełniony formularz cenowy , zał. Nr 3

-     Oświadczenie  o spełnianiu warunków określonych  w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U  z 2006 r. nr 171 poz.1225 z późn. zmianami)                            

-     Oświadczenie wykonawcy złożone na podst. art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na zał. nr 4,                                 

-    Oświadczenie wykonawcy złożone na podst. art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo  zamówień publicznych, na zał. nr 5,

-   Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności  gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji  gospodarczej , wystawiony nie wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7.      Kryterium oceny oferty stanowi najniższa cena  - 100 %

8.      Zamawiający nie żąda wniesienia wadium .

9.      Oferty należy składać w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Pigży, ul. Szkolna 8, pok. 38 do dnia  26 lutego  2009 r., do godz. 1000. 

10.  Termin związania ofertą wynosi 30 dni, od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

11.  Zamawiający nie zamierza: zawrzeć umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów ,  zastosować aukcji elektronicznej.

12.  Ogłoszenie o zamówieniu  zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych  dniu 16.02.2009 r.                       

 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Specjalista d/s Zamówień Publicznych
  data wytworzenia: 2009-02-16
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-02-17 07:47
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2009-02-17 07:54
Pliki do pobrania

drukuj (Pliki do pobrania)

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-02-17 07:59
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2009-02-17 08:03

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12139
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2009-02-17 08:42

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji