Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Ankieta

Kalendarium

«marzec 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

 

 1. Wymagania formalne niezbędne:

              1)    Kandydat posiada :

a)   wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca      
                socjalna, nauki o rodzinie lub

b)  wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka

2) kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;

3)    kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek
w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;

4)    kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyśle przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe;

              5)    kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

              6)    nie prowadzi postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez powiat.

              7)    kandydat przedstawi co najmniej 2 letni staż pracy.

 

2. Wymagania merytoryczne:

1)    znajomość ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz.887 z późn.zm.) oraz aktów wykonawczych do niej,

2)    znajomość ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. Nr 182)

              3)    znajomość ustawy z dnia 25.02.1964 r. (j.t. Dz. U z 2012 r. Nr 788) – Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

 

3. Wymagania dodatkowe:

1)    samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań;

2)    odpowiedzialność za wykonywanie powierzonych zadań;

3)    wysoki stopień empatii;

4)    nieposzlakowana opinia;

5)    kreatywność;

6)    umiejętność obsługi komputera w środowisku MS Windows oraz pakietu Office;

7)    prawo jazdy kat. B i dysponowanie środkiem lokomocji;

 

4. Zakres zadań:

1)     udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;

2)     przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio z rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku;

              3)     pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;

4)     zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;

5)     konsultowania dokonywanej przez organizatora pieczy zastępczej (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu) oceny sytuacji dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;

6)     konsultowania dokonywanej przez organizatora pieczy zastępczej (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu) oceny rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka

7)     zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;

8)     udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej oraz współudział w opracowywaniu z osobą usamodzielnianą i opiekunem usamodzielnienia indywidualnego programu usamodzielnienia;

             9)  przedstawianie okresowego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej;

      10) wydawanie opinii w przedmiocie wytaczania przez dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie    
          powództwa o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka przebywającego w pieczy zastępczej;

11)    sporządzanie opinii w przedmiocie ustania przyczyny umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka i możliwości powrotu dziecka do jego rodziny biologicznej na potrzeby postępowania sądowego w tej sprawie;

12)    w przypadku rodzeństwa, sporządzanie opinii w przedmiocie umieszczenia w rodzinie zastępczej większej liczby dzieci niż przewiduje art.53 ust.1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

13)   w przypadku rodzeństwa, sporządzanie opinii w przedmiocie umieszczenia w rodzinnym domu dziecka większej liczby dzieci niż przewiduje art.61 ust.1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

14)  wydawanie opinii dla osoby, która w zastępstwie będzie mogła prowadzić rodzinny dom dziecka w przypadku nieobecności prowadzącego rodzinny dom dziecka;

15)  w przypadku połączenia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej z funkcją rodziny zastępczej zawodowej albo rodziny zastępczej niezawodowej, gdy sprawa dotyczy rodzeństwa, sporządzania opinii w przedmiocie umieszczenia w rodzinie większej liczby dzieci, niż przewiduje art.67 ust.2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

16)   w przypadku połączenia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej z prowadzeniem rodzinnego domu dziecka,  gdy sprawa dotyczy rodzeństwa, sporządzania opinii w przedmiocie umieszczenia w rodzinie większej liczby dzieci, niż przewiduje art.67 ust.3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

        17)  wydawanie opinii w przedmiocie przeniesienia dziecka do innej placówki opiekuńczo-wychowawczej   tego samego typu;

              18)    pełnienie funkcji opiekuna usamodzielnienia, jeżeli będzie zachodziła taka potrzeba;

19)    sporządzanie opinii dla rodziny zastępczej niezawodowej, która będzie starała się o zawarcie umowy o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej;

               20)   współpraca z ośrodkiem adopcyjnym.

 

5. Wymagane dokumenty:

        1)Kwestionariusz osobowy

2)    CV;

3)    kserokopia dowodu osobistego i prawa jazdy;

4)    list motywacyjny

5)    kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje;

6)    kserokopie świadectw pracy;

7)    oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie była mu zawieszona ani ograniczona (dotyczy osób posiadających dzieci);

8)    oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego;

9)    oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art.23 Kodeksu karnego, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyśle przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe;

10)  oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

11)  oświadczenie kandydata zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.);

 

6. Miejsce świadczenia pracy:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu oraz teren powiatu toruńskiego, praca w środowisku zamieszkania   wskazanych rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka.

 

9. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu ul. Towarowa 4 - 6, w sekretariacie (pokój Nr 51, parter), w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” w terminie do dnia 14 czerwca 2013 r. (liczy się data wpływu oferty do PCPR w Toruniu do godz. 15.oo)

 

9. Postępowanie rekrutacyjne:

    Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:

    Etap I – Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej,

    Etap II – Rozmowa kwalifikacyjna z zaproszonymi telefonicznie kandydatami odbędzie się w siedzibie Powiatowego 

    Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, ul. Towarowa 4-6 w dniach 17-19 czerwca 2013 r.

 

    Dodatkowych informacji udziela Pani Małgorzata Zakrzewska – z-ca dyrektora Powiatowego Centrum  

    Pomocy Rodzinie w Toruniu ul. Towarowa 4-6 tel. 56 662 8753  w godzinach urzędowania PCPR.

 

Aplikacje niekompletne lub które wpłyną do PCPR po terminie nie będą rozpatrywane.

                                                                                                                      

                                                                                                              Dyrektor

                                                                                                  Powiatowego Centrum

                                                                                                  Pomocy Rodzinie w Toruniu

                                                                                                          Jolanta Zielińska

drukuj ()

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Zielińska
  • opublikował: Ryszard Bukowski
    data publikacji: 2013-05-29 13:17
  • zmodyfikował: Karolina Gorczyńska
    ostatnia modyfikacja: 2013-05-29 13:27

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Karolina Gorczyńska, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, tel. 056 662 87 61, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p. 55

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 53696
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-06-21 10:17

Banery

  • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji