Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Ankieta

Kalendarium

«maj 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

Karta informacyjna SP-120

 1. Nazwa procedury:
  Zezwolenie na zbieranie odpadów
 2. Nazwa Wydziału:
  Wydział Środowiska ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń
 3. Podstawa prawna:
 4. Wymagane dokumenty:
  Wniosek sporządzony zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy o odpadach, (formularz do pobrania), zawierający:
  • numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów;
  • wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania;
  • oznaczenie miejsca zbierania odpadów;
  • wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów;
  • wskazanie maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku;
  • wskazanie największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
  • wskazanie całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
  • szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów;
  • przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;
  • oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie zbierania odpadów;
  • opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem;
  • opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona;
  • przedstawienie proponowanej formy i wysokości zabezpieczenia roszczeń, o których mowa w art. 48a
  • informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
   Załączniki:
   • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (w przypadku kiedy uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane, należy dołączyć oświadczenie właściwego organu o braku konieczności uzyskania przedmiotowej decyzji),
   • dokument potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo użytkowania albo umowę dzierżawy nieruchomości,
   • ustanowienie użytkowania nieruchomości, na której będą zbierane lub przetwarzane odpady, wymaga złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego również przez użytkownika. W oświadczeniu wskazuje się masę i rodzaje odpadów, które mogą być zbierane lub przetwarzane w okresie roku na nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania (art. 41b).
   • Ustanawiający użytkowanie oraz dzierżawca są obowiązani zawrzeć, odpowiednio w oświadczeniu o ustanowieniu użytkowania lub w umowie dzierżawy, oświadczenie, że są świadomi odpowiedzialności solidarnej, o której mowa w art. 12 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.
   • zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej – za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy Kodeks karny,
   • zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
   • oświadczenie o niekaralności składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, zawierające klauzulę: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”,
   • oświadczenie, że w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194, zawierające klauzulę: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”,
   • oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194, zawierające klauzulę: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”,
   • operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,
   • postanowienie komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej uzgadniające operat przeciwpożarowy,
   • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej,
   • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o ile jest wymagana, tj. dla przedsięwzięć określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
   • załącznik graficzny z naniesionymi miejscami magazynowania odpadów.
   • potwierdzenie zamontowania systemu wizyjnego na terenie miejsca magazynowania odpadów.
   • dokument potwierdzający nadanie numeru identyfikacji podatkowej (NIP) i numeru REGON.
 5. Opłaty:
  • 616 zł za udzielenie zezwolenia
  • 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia. Wniesienie opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Toruniu lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Torunia nr konta – 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799.
 6. Termin załatwienia sprawy:
  • w ciągu miesiąca;
  • w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.
 7. Jednostka prowadząca sprawę:
  Wydział Środowiska, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń,
  pokój nr 162 - I piętro,
  tel. 56 662 88 59
 8. Tryb odwoławczy:
  Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Starosty Toruńskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
 9. Dodatkowe informacje:
  • Odmowa wydania zezwolenia – w przypadkach określonych w art. 46 ustawy o odpadach
  • Zezwolenie na zbieranie odpadów (lub pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie odpadów) są wydawane po przeprowadzeniu przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska z udziałem przedstawiciela właściwego organu kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska (art. 41 a ustawy o odpadach).
  • Zezwolenie na zbieranie odpadów oraz pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie odpadów są wydawane po przeprowadzeniu przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1, oraz w postanowieniu, o którym mowa w art. 42 ust. 4c. 2
  • Właściwy Organ wydaje zezwolenie na zbieranie odpadów po zasięgnięciu opinii wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwych ze względu na miejsce prowadzenia zbierania odpadów.
 10. Formularze do pobrania:
  • Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów – do pobrania poniżej.

Cyfrowy Urząd - Formularz do wypełnienia

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Wantowska
  data wytworzenia: 2014-02-05
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2014-02-05 13:04
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-21 16:24

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Wantowska
  data wytworzenia: 2018-07-24
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2018-10-01 13:23
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-25 13:48

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. 56 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.112

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12653
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-03-26 11:34

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji