Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Ankieta

Kalendarium

«lipiec 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

KARTA INFORMACYJNA SP-135

1. Orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień

2. Nazwa podmiotu
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Toruniu,
87-100 Toruń, ul Towarowa 4-6, parter, sekretariat – pokój 62, 56
Nr telefonu: 56/ 662 87 62, 56/ 662 87 63, 56/ 662 87 64

3. Podstawa prawna

4. Wymagane dokumenty

 • Wydanie orzeczenia następuje na wniosek.
  Wniosek składa się w powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwym dla miejsca stałego pobytu osoby zainteresowanej lub właściwym dla miejsca pobytu w przypadku osób:
  - bezdomnych;
  - przebywających poza miejscem stałego pobytu ponad dwa miesiące ze względów zdrowotnych lub rodzinnych;
  - przebywających w zakładach karnych i poprawczych;
  - przebywających w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.
  Miejscem stałego pobytu jest miejscowość, w której wnioskodawca zamieszkuje pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania.
  Wniosek musi być podpisany przez osobę orzekaną jako oświadczenie woli poddania się dobrowolnie procedurze orzeczniczej.
 • zaświadczenie lekarskie – zawierające opis stanu zdrowia, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się dziecko - zaświadczenie takie ważne jest miesiąc od daty wydania i w tym czasie należy złożyć wniosek (dotyczy osób ubiegających się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16-tego roku życia);
 • zaświadczenie lekarskie – zawierające opis stanu zdrowia, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących potwierdzone aktualnymi wynikami badań diagnostycznych, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się osoba zainteresowana - zaświadczenie takie ważne jest miesiąc od daty wydania i w tym czasie należy złożyć wniosek (dotyczy osób ubiegających się o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16-tego roku życia);

Do wniosku dołącza się:
W przypadku wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności:

 • dokumentację medyczną (karty informacyjne leczenia szpitalnego, dokumentację medyczną z przebiegu leczenia ambulatoryjnego, wyniki dodatkowych badań diagnostycznych, konsultacje specjalistyczne itp.);em przez organ który ją wytworzył
 • inne dokumenty mające wpływ na ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Dokumentacja medyczna winna być potwierdzona za zgodność z oryginał przez organ, który ją wytworzył lub wnioskodawca załącza kserokopie dokumentów i przedkłada oryginały do wglądu w celu ich potwierdzenia przez organ.
Do wniosku o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień dołącza się posiadaną przez osobę zainteresowaną dokumentację medyczną, orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy oraz inne posiadane dokumenty, mogące mieć wpływ na ustalenie wskazań do ulg i uprawnień.

5. Opłaty: – brak

6. Termin załatwienia sprawy:
30 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku osób, które posiadają ważne orzeczenie termin rozpatrzenia następuje w ciągu 30 dni po upływie ważności poprzedniego orzeczenia.

7. Jednostka prowadząca sprawę:
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6
Telefon: 56/ 662 87 62, 56/ 662 87 63, 56/ 662 87 64

8. Tryb odwoławczy:
Stronie służy odwołanie od wydanego orzeczenia do:

 • Wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności – jako drugiej instancji;
 • Rejonowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych od orzeczenia Wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności

Od orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień stronie nie przysługuje odwołanie.

9. Informacje dodatkowe:
Osoby posiadające NOWY dowód osobisty wraz z wnioskiem o wydanie orzeczenia zobowiązane są złożyć oświadczenie o miejscu stałego pobytu.

Ważna informacja – Komunikat
Do czasu odwołania stanu epidemii wywołanej COVID-19 
Przypomnienie: Obecnie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności podlegają nowym regulacjom wprowadzonym ustawą z dnia 31 marca 2020 r., o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, które wydłużają okres ważności wydanych orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności oraz ważności kart parkingowych i legitymacji osób niepełnosprawnych – z zachowaniem swoich uprawnień do 60 dni po zakończeniu stanu epidemicznego, nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia.
W związku z wydanym dnia 18 marca 2020 roku przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego poleceniem, Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Toruniu zachowuje ciągłość funkcjonowania. 
Składy orzekające będą przeprowadzone, jednakże bez obecności osób orzekanych, na podstawie dokonywanych analiz dokumentacji medycznej i poza medycznej, załączonej do akt. 
Z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia bezpośredniego wywiadu z osobą orzekaną na temat jego oceny ograniczeń funkcjonalnych wprowadza się kwestionariusz pomocniczy dotyczący sytuacji społecznej i zawodowej wnioskodawcy. Rzetelnie wypełniony przez Państwa formularz umożliwi sporządzenie bardziej wnikliwej oceny przez specjalistę orzekającego
W przypadku, gdy dokumentacja medyczna nie będzie wystarczająca do oceny stanu zdrowia i wydania orzeczenia zastosowane zostaną przepisy dotyczące uzupełnienia braków w dokumentacji medycznej, wraz z możliwością zawieszenia postępowania przez osoby ubiegające się o orzeczenie.
Toruń, dnia 2 marca 2021 roku.
Ewa Trawińska

10. Druki do pobrania:

 • Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności – dotyczy osób do 16-tego roku życia (wniosek zawiera również zaświadczenie lekarskie)
 • Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – dotyczy osób po 16-tym roku życia,
 • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia – dla osób powyżej 16-tego roku życia,
 • Wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień.
 • Kwestionariusz pomocniczy dotyczący sytuacji społecznej i zawodowej wnioskodawcy
 • Kwestionariusz psychologiczno-pedagogiczny (dla osób do 16-tego roku życia)

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Trawińska
  data wytworzenia: 2018-03-07
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2018-03-08 09:22
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-11 13:49

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Trawińska
  data wytworzenia: 2019-07-09
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2019-07-26 09:30

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Trawińska
  data wytworzenia: 2021-03-02
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2021-03-05 14:17

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Trawińska
  data wytworzenia: 2021-05-06
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2021-05-11 13:50

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności z siedzibą w Toruniu ul. Towarowa 4-6, 87 - 100 Toruń, dane kontaktowe Administratora danych: tel.: 56 6628762, e-mail: e.trawinska@powiattorunski.pl.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Paula Klugiewicz, Starostwo Powiatowe w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87 - 100 Toruń. Dane kontaktowe Inspektora: iod2@powiattorunski.pl
 3. Możesz kontaktować z nami w następujący sposób: listownie (na adres Administratora), e-mailowo i telefonicznie (podane w punkcie 1 i 2).
 4. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, uzyskania ulg i uprawnień na podstawie obowiązku wynikającego z art. 6 i 6b ust. 1 oraz art. 6d ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2019, poz. 1172 ), § 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. 2018, poz. 2027), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. 2002, Nr 17, poz. 162 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. 2007, Nr 250, poz. 1875) oraz art. 6 ust 1 lit c, art. 9 ust. 2 lit. b, art. 10 RODO.
  • wydania legitymacji dokumentującej niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności (LON) na podstawie obowiązku wynikającego z art. 6 ca ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2019, poz. 1172), § 35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz art. 6 ust 1 lit c, art. 9 ust. 2 lit. b RODO.
  • wydania karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej lub placówki, na podstawie obowiązku wynikającego z art. 8 ustawy Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. 2018, poz. 1990 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. 2016, poz. 1438), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej (Dz. U. 2014, poz. 818), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych (Dz. U. 2014, poz. 843), oraz art. 6 ust 1 lit c, art. 9 ust. 2 lit. b RODO.
 5. Podanie Twoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jest obowiązkowe.
 6. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 7. Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez okres wskazany w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1172), gdy dotyczy:
  • wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – 50 lat,
  • wydania legitymacji dokumentującej niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności - 50 lat,
  • wydania karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej lub placówki – 50 lat,
   a następnie zostaną usunięte.
 8. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora masz prawo do:
  • dostępu do treści Twoich danych, na podstawie art. 15 RODO;
  • sprostowania Twoich danych, na podstawie art. 16 RODO;
  • usunięcia Twoich danych, na podstawie art. 17 RODO, jeżeli:
   • Twoje dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
   • Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,
  • ograniczenia przetwarzania Twoich danych, na podstawie art. 18 RODO;
 9. Przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 10. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Toruń, dnia …………………………

………………………......................…………………..
podpis wnioskodawcy lub
jego przedstawiciela ustawowego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Trawińska
  data wytworzenia: 2018-05-23
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2018-05-28 13:39
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-25 13:25

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. 56 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.112

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 20397
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-05-11 13:50

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji