Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Ankieta

Kalendarium

«luty 2023»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

        STANOWIENIE I OGŁASZANIE PRAWA MIEJSCOWEGO

Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego oraz wydawania wojewódzkiego dziennika urzędowego określa ustawa z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO - w istniejącym porządku prawnym przepisy dotyczące stanowienia aktów prawa miejscowego zawarte są w różnych ustawach. Zgodnie z art. 94 Konstytucji RP organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego, obowiązujące na obszarze działania tych organów, stąd określenie „akty prawa miejscowego”. Z art. 88 ust. 1 Konstytucji wynika, że warunkiem wejścia w życie aktów prawa miejscowego jest ich ogłoszenie. Uprawnienia do stanowienia przez powiat aktów prawa miejscowego o charakterze strukturalno-organizacyjnym i porządkowym zawarte są w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, natomiast upoważnienia do stanowienia przepisów prawa miejscowego o charakterze wykonawczym znajdują się w przepisach prawa materialnego. 

RADA POWIATU - organem uprawnionym do stanowienia aktów prawa miejscowego na obszarze powiatu jest rada powiatu. Przepisy ustawy o samorządzie powiatowym nie zawierają szczegółowych definicji aktów prawa miejscowego. Stosownie do art. 40 ustawy powiat posiada kompetencje, na podstawie i w granicach upoważnień ustawowych, do stanowienia aktów prawa miejscowego. 

Akty prawa miejscowego stanowione są w szczególności w sprawach:
- wymagających uregulowania w statucie,
- szczególnego trybu zarządzania mieniem powiatu,
- zasad i trybu korzystania z powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
Do aktów prawa miejscowego zalicza się również przepisy porządkowe stanowione przez organy powiatu (art. 41 ustawy o samorządzie powiatowym).
Starostwo powiatowe gromadzi i udostępnia zbiór aktów prawa miejscowego ustanowionych przez organa powiatu. 

PRZEPISY PORZĄDKOWE mogą być wydawane w zakresie nie uregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia, zdrowia lub mienia obywateli, ochrony środowiska naturalnego albo do zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, o ile przyczyny te występują na obszarze więcej niż jednej gminy. Uprawnienie to przysługuje też zarządowi  powiatu, ale tylko w przypadkach niecierpiących zwłoki i pod warunkiem, że zostaną zatwierdzone na najbliższej sesji rady powiatu. Tracą one moc w razie nieprzedłożenia ich radzie lub odmowy zatwierdzenia. Termin utraty mocy obowiązującej określa rada powiatu. Przepisy porządkowe ogłasza się w drodze obwieszczeń przez ich rozplakatowanie w miejscach publicznych lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie. Starosta przesyła przepisy porządkowe do wiadomości organom wykonawczym gmin położonych na obszarze powiatu i starostom sąsiednich powiatów następnego dnia po ich ustanowieniu. 

ZASKARŻANIE PRZEPISU do sądu administracyjnego przysługuje każdemu, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone przepisem aktu prawa miejscowego, wydanym w sprawie z  zakresu administracji publicznej. Zaskarżenie musi być poprzedzone bezskutecznym wezwaniem organu samorządu, który wydał przepis, do usunięcia naruszenia. W sprawie wezwania do usunięcia naruszenia stosuje się przepisy o terminach załatwiania spraw w postępowaniu administracyjnym.

WOJEWÓDZKIE DZIENNIKI URZĘDOWE są organami promulgacyjnymi w których ogłasza się:

 • akty prawa miejscowego stanowione przez wojewodę i organy administracji niezespolonej;
 • akty prawa miejscowego stanowione przez sejmik województwa, organ powiatu oraz organ gminy, w tym statuty województwa, powiatu i gminy;
 • statuty związków międzygminnych oraz statuty związków powiatów;
 • akty Prezesa Rady Ministrów uchylające akty prawa miejscowego stanowionego przez wojewodę i organy administracji niezespolonej;
 • wyroki sądu administracyjnego uwzględniające skargi na akty prawa miejscowego stanowionego przez: wojewodę i organy administracji niezespolonej, organ samorządu województwa, organ powiatu i organ gminy;
 • porozumienia w sprawie wykonywania zadań publicznych zawarte:
  - między jednostkami samorządu terytorialnego,
  - między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej;
 • uchwały budżetowe gminy, powiatu i województwa oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy, powiatu i województwa;
 • obwieszczenia o wygaśnięciu mandatu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz o rozwiązaniu sejmiku województwa, rady powiatu lub rady gminy;
 • rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące aktów prawa miejscowego stanowionych przez jednostki samorządu terytorialnego;
 • statut urzędu wojewódzkiego;
 • inne akty prawne, informacje, komunikaty, obwieszczenia i ogłoszenia, jeżeli tak stanowią przepisy szczególne;
 • przepisy porządkowe wydane przez organ powiatu.
   

Wojewódzki Dziennik Urzędowy wydaje wojewoda, na nim też ciąży obowiązek prowadzenia zbioru tych dzienników.
 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2005-02-21 07:42
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-19 16:09

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (56) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.112

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 34746
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-05-19 16:09

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji