Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Ankieta

Kalendarium

« poprzedni miesiącmaj 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

Wydział Architektury i Budownictwa
Toruń, ul. Towarowa 4-6

architektura@powiattorunski.pl

Sekretariat tel. (56) 662 89 30, fax. 56 662 89 31

  1. Wydział Architektury i Budownictwa zapewnia obsługę w zakresie wykonywania przez starostę zadań administracji architektoniczno – budowlanej nałożonych ustawą – Prawo budowlane, a niezastrzeżonych dla innych organów.
  2. Do podstawowych zadań Wydziału Architektury i Budownictwa należy w szczególności:
   1. sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego w zakresie ustalonym ustawą - Prawo budowlane,
   2. sprawdzanie projektów zagospodarowania działki lub terenu oraz projektów architektoniczno - budowlanych w zakresie:
    1. zgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a także wymaganiami ochrony środowiska,
    2. zgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym technicznobudowlanymi,
    3. kompletności projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego i posiadania wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
    4. posiadania przez projektanta i projektanta sprawdzającego odpowiednich uprawnień budowlanych oraz aktualności zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
   3. udzielanie bądź odmowa zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych w oparciu o upoważnienie udzielone przez ministra który ustanowił przepisy techniczno - budowlane,
   4. udzielanie bądź odmowa zgody na odstępstwo od warunków usytuowania budynków i budowli oraz wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowych i obszaru kolejowego,
   5. wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego,
   6. wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
   7. wydawanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów budowlanych,
   8. zawieranie w decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia nadzoru autorskiego,
   9. przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem pozwolenia na budowę,
   10. ustalenie wykonania i egzekwowanie obowiązku rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce tymczasowych obiektów budowlanych, wybudowanych na podstawie skutecznie dokonanego zgłoszenia,
   11. przyjmowanie zgłoszeń zamiaru rozbiórki nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia,
   12. nakładanie obowiązku geodezyjnego wyznaczania w terenie i wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w stosunku do obiektów wymagających zgłoszenia,
   13. stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę,
   14. prowadzenie rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i rozbiórkę, rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę, rejestru zgłoszeń budowy oraz rejestru wniosków, decyzji i zgłoszeń,
   15. wydawanie decyzji przenoszącej pozwolenie na budowę na rzecz innej osoby,
   16. wydawanie decyzji przenoszącej prawa wynikające ze zgłoszenia na rzecz innej osoby,
   17. rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości,
   18. wydawanie pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego,
   19. wydawanie dziennika budowy,
   20. potwierdzanie spełnienia wymagań samodzielnego lokalu mieszkalnego dla celów ustanowienia odrębnej własności lokali,
   21. uczestniczenie na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami,
   22. przygotowanie uzgodnień decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie zadań samorządowych,
   23. sporządzanie opinii w sprawie realizacji inwestycji drogowej w oparciu o ustawę o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych planowanych na terenie Powiatu Toruńskiego,
   24. sporządzanie zawiadomień o przystąpieniu gminy do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zgłaszanie wniosków i uwag do sporządzanego planu zagospodarowania,
   25. sporządzanie uzgodnień projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w zakresie zgodności z zadaniami samorządu powiatu o znaczeniu ponadlokalnym, służącym realizacji inwestycji celu publicznego,
   26. przyjmowanie od gmin kopii uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2015-02-05 08:35
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-25 09:51

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
w Wydziale Architektury i Budownictwa
obowiązuje od 25 maja 2018 roku

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Starosta Toruński z siedzibą w Toruniu ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń, dane kontaktowe Administratora danych: tel.: 56 6628800 , e-mail: starostwo@powiattorunski.pl
 2. Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym możesz się kontaktować telefonicznie pod nr: 56 662 89 60 lub wysyłając e-mail na adres: iod@powiattorunski.pl
 3. Możesz kontaktować się z nami w następujący sposób: listownie (na adres Administratora), e-mailowo i telefonicznie (podane w punkcie 1 i 2).
 4. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków Starosty Toruńskiego wynikających z przepisów prawa:
  • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
  • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  • ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
  • ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
  • ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  • ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
  • rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestrów zgłoszeń dotyczących budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy - Prawo budowlane
  • rozporządzenia Rady Ministrów z 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych
  • ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
  • rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.
 5. Podanie Twoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
 6. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 7. Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez okres wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. 2011, Nr 14, poz. 67 zm.: Dz. U. z 2011 r. Nr 27, poz. 140) a następnie zostaną usunięte.
 8. Posiadasz prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.
 9. Przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 10. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 11. Twoje dane nie będą przekazane do państwa poza Unię Europejską lub do organizacji międzynarodowej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Ochrony Danych
  data wytworzenia: 2018-05-25
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2018-05-28 13:51
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-25 09:55

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. 56 662 88 10, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.109

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 118938
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-02-27 11:08:18

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji