Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Ankieta

Kalendarium

«lipiec 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

Karta informacyjna SP-014

 1. Nazwa procedury:
  Zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę
  Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29-31 ustawy Prawo budowlane
 2. Nazwa wydziału:
  Wydział Architektury i Budownictwa
  Toruń, ul. Towarowa 4-6 (I piętro, pokój nr 122), tel./fax. +48 56 662 89 30
 3. Podstawa prawna:
 4. Wymagane dokumenty:
  Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Do wniosku należy dołączyć:
  • trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów;
  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
  • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  • pozwolenia, o których mowa w art. 23 ust. 1 i art. 26 ust. 1, oraz decyzję, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, jeżeli są one wymagane;
  • w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1, postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art. 82 ust. 2, projektowanych rozwiązań w zakresie:
    a) linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,
    b) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego;
  • w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej:
    a) wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24l ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
    b) uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
  • umowę urbanistyczną, jeżeli jej zawarcie jest wymagane zgodnie z miejscowym planem rewitalizacji;
  • w przypadku instalacji radiokomunikacyjnych - oświadczenie projektanta, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 lub 4 lit. a, że instalacja radiokomunikacyjna nie spełnia warunków, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
  • oświadczenie projektanta dotyczące możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.), złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128 oraz z 2020 r. poz. 568, 875 i 1086); składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
  • dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa osobie działającej w imieniu inwestora – oryginał, odpis, wypis lub kopia.
  • dowód zapłaty opłaty skarbowej za pozwolenie i pełnomocnictwo.
   Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, organ wzywa postanowieniem do usunięcia nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę.
 5. Opłaty skarbowe
  Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia: 
  • złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa – 17 zł.
  • od zatwierdzenia projektu budowlanego – 47 zł. (opłata pobierana w przypadku zamierzenia obejmującego więcej niż jeden obiekt: zatwierdzenie projektu zagospodarowania terenu oraz zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę jednego z obiektów),
  • za wydanie pozwolenia na budowę nowego obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym:
    a) budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna:
   - za każdy m2 powierzchni użytkowej – 1 zł.
   - nie więcej niż – 539 zł.
    b) budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym – 14 zł.
    c) innego budynku – 48 zł.
    d) studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków – 20 zł.
    e) budowli związanych z produkcją rolną – 112 zł.
    f) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi –  2143 zł.
    g) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych o długości do 1km – 105 zł.
    h) innych budowli – 155 zł.
    i) urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym – 91 zł.
   Na przebudowę lub remont obiektu budowlanego oraz na wznowienie robót budowlanych opłata skarbowa wynosi 50% stawek podanych powyżej,
  • wydanie duplikatu pozwolenia – 24 zł.
   W przypadku wydawania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie.
   Nie podlegają opłacie czynności urzędowe dokonane w sprawach:
   - budownictwa mieszkaniowego,
   - budowy lub remontu obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,
   - budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne,
   - instytucji jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego.
   W przypadku wydania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty nie uwzględnia się powierzchni części mieszkalnej tego budynku.
   Forma wnoszenia opłaty skarbowej:
   Opłaty skarbowej - bez prowizji - można dokonywać:
   1. w kasie Starostwa Powiatowego w Toruniu – u l. Towarowa 4-6
   2. w kasach organu podatkowego tj. w Urzędzie Miasta Torunia - przy ul. Grudziądzkiej 126 B
  • Wpłaty bezgotówkowe winny być kierowane na rachunek Urzędu Miasta w Banku Millennium nr 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799.
 6. Termin załatwienia sprawy:
  Niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 65 dni.
  Do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu
 7. Jednostka prowadząca sprawę:
  Wydział Architektury i Budownictwa
  Toruń, ul. Towarowa 4-6 (I piętro, pokój nr 122), tel./fax. +48 56 662 89 30
 8. Tryb odwoławczy:
  Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem Starosty Toruńskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronom postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę.
  W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
  Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez strony postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
 9. Dodatkowe informacje:
  Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego organ administracji architektoniczno-budowlanej sprawdza:
  1. zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego z:
    a) ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu,
    b) wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
    c) ustaleniami uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej;
  2. zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi;
  3. kompletność projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego, w tym dołączenie:
    a) wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń,
    b) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
    c) kopii zaświadczenia, dotyczącego projektanta i projektanta sprawdzającego,
    d) oświadczeń, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 9 i 10 Prawa budowlanego;
  4. posiadanie przez projektanta i projektanta sprawdzającego odpowiednich uprawnień budowlanych oraz aktualność zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7 Prawa budowlanego.
   Decyzja o pozwoleniu na budowę  wygasa jeżeli budowa  nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub jeżeli budowa  została przerwana na dłużej niż 3 lata.
 10. Druki do pobrania:
  • Wniosek o pozwolenie na budowę
  • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
  • Informacje uzupełniające do wniosku
  • Wniosek o rejestrację dziennika budowy
  • Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania
   - druki do pobrania poniżej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Melkowski
  data wytworzenia: 2021-03-01
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2021-03-09 15:20

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Melkowski
  data wytworzenia: 2021-06-30
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2021-07-01 12:14

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Melkowski
  data wytworzenia: 2021-03-01
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2021-03-09 15:22

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. 56 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.112

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 38169
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-07-01 12:15

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji