Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Ankieta

Kalendarium

«lipiec 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

Karta informacyjna SP-015

 1. Nazwa procedury:
  Zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę.
  Uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę jest wymagane dla obiektów budowlanych (budynków i budowli):
  • wpisanych do rejestru zabytków oraz objętych ochroną konserwatorską,
  • o wysokości powyżej 8 m, 
  • obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których jest wymagane pozwolenie na budowę, 
  • objętych obowiązkiem zgłoszenia, jeżeli rozbiórka:
   • może wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych, warunków sanitarnych oraz stanu środowiska,
   • wymaga zachowania warunków, od spełnienia których może być uzależnione prowadzenie robót związanych z rozbiórką.
 2. Nazwa wydziału:
  Wydział Architektury i Budownictwa
  Toruń, ul. Towarowa 4-6 (I piętro, pokój nr 122), tel./fax. +48 56 662 89 30
 3. Podstawa prawna:
  • Art. 31, 32 ust. 1, 33 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 
 4. Wymagane dokumenty:
  Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę. Do wniosku należy dołączyć:
  • zgodę właściciela obiektu;
  • szkic usytuowania obiektu budowlanego;
  • opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych;
  • opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia;
  • pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi; nie dotyczy to uzgodnienia i opinii uzyskiwanych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;
  • w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu; 
  • dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa osobie działającej w imieniu inwestora – oryginał, odpis, wypis lub kopia.
  • dowód zapłaty opłaty skarbowej za pozwolenie i pełnomocnictwo.
   Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, organ wzywa postanowieniem do usunięcia nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę.
   Roboty zabezpieczające i rozbiórkowe można rozpocząć przed uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę lub przed ich zgłoszeniem, jeżeli mają one na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Rozpoczęcie takich robót nie zwalnia od obowiązku bezzwłocznego uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub zgłoszenia o zamierzonej rozbiórce obiektu budowlanego.
 5. Opłata skarbowa 
  • Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia
   • złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa – 17 zł.
   • za wydanie pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego – 36 zł 
    W przypadku wydawania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie.
  • Nie podlegają opłacie czynności urzędowe dokonane w sprawach:
   • budownictwa mieszkaniowego,
   • budowy lub remontu obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,
   • budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne,
   • instytucji jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego.
  • Forma wnoszenia opłaty skarbowej:
   Opłaty skarbowej - bez prowizji - można dokonywać:
   • w kasie Starostwa Powiatowego w Toruniu – u l. Towarowa 4-6 
   • w kasach organu podatkowego tj. w Urzędzie Miasta Torunia - przy ul. Grudziądzkiej 126 B 
    Wpłaty bezgotówkowe winny być kierowane na rachunek Urzędu Miasta w Banku Millennium nr 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799.
 6. Termin załatwienia sprawy:
  Niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
  Do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu 
 7. Jednostka prowadząca sprawę:
  Wydział Architektury i Budownictwa
  Toruń, ul. Towarowa 4-6 (I piętro, pokój nr 122), tel./fax. +48 56 662 89 30
 8. Tryb odwoławczy:
  Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem Starosty Toruńskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronom postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę.
  W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
  Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez strony postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
 9. Dodatkowe informacje:
  Decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę wygasa jeżeli roboty rozbiórkowe nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub jeżeli roboty rozbiórkowe zostały przerwana na dłużej niż 3 lata.
 10. Druki do pobrania:
  • PB-3 Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę
  • B-3 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
  • B-4 Informacja uzupełniająca do wniosku
  • Wniosek o rejestrację dziennika rozbiórki
   - druki do pobrania poniżej.

Wypełnij i złóż wniosek elektronicznie przez serwis e-budownictwo.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Melkowski
  data wytworzenia: 2018-05-10
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2018-08-30 13:01
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-17 13:12

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Melkowski
  data wytworzenia: 2021-03-01
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2021-03-17 13:13

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Melkowski
  data wytworzenia: 2021-06-30
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2021-07-01 12:30

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Melkowski
  data wytworzenia: 2021-03-01
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2021-03-17 13:16

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. 56 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.112

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14791
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-07-01 12:31

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji