Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Ankieta

Kalendarium

«lipiec 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

Karta informacyjna SP-018

 1. Nazwa procedury:
  Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę – zamiar wprowadzenia istotnych zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego.
  Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego lub innych warunków decyzji o pozwoleniu na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę wydanej przez organ administracji architektoniczno-budowlanej.
 2. Nazwa wydziału:
  Wydział Architektury i Budownictwa
  Toruń, ul. Towarowa 4-6 (I piętro, pokój nr 122), tel./fax. +48 56 662 89 30
 3. Podstawa prawna:
  • Art. 36a, ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – ustawy Prawo budowlane 
 4. Wymagane dokumenty:
  Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę. Do wniosku należy dołączyć:
  • oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
  • trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów oraz inne dokumenty wynikając z przepisów art. 32-35 Prawa budowlanego odpowiednio do zakresu planowanej zmiany;
  • dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa osobie działającej w imieniu inwestora – oryginał, odpis, wypis lub kopia;
  • dowód zapłaty opłaty skarbowej za pozwolenie i pełnomocnictwo;
  • jeśli budowa została rozpoczęta i minęło ponad 3 lata od dnia uzyskania klauzuli prawomocności przez decyzje zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę należy przedłożyć dziennik budowy (kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem lub oryginał do wglądu);
   Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, organ wzywa postanowieniem do usunięcia nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia.
 5. Opłaty skarbowe:
  • Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia:
   • złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa – 17 zł.
   • za zmianę pozwolenia na budowę zatwierdzające istotne odstępstwo od  zatwierdzonego projektu – 10 zł
   • za zmianę pozwolenia wprowadzające budowę /rozbudowę/ nowego obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym:
    a) budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna:
    - za każdy m2 powierzchni użytkowej – 1 zł.
    - nie więcej niż – 539 zł.
    b) budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym – 14 zł.
    c) innego budynku – 48 zł.
    d) studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków – 20 zł.
    e) budowli związanych z produkcją rolną – 112 zł.
    f) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi –  2143 zł.
    g) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych o długości do 1km – 105 zł.
    h) innych budowli – 155 zł.
    i) urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym – 91 zł.
   • wydanie duplikatu pozwolenia – 24 zł.
    W przypadku wydawania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie.
  • Nie podlegają opłacie czynności urzędowe dokonane w sprawach:
   • budownictwa mieszkaniowego,
   • budowy lub remontu obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,
   • budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne,
   • instytucji jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego.
  • Forma wnoszenia opłaty skarbowej:
   Opłaty skarbowej - bez prowizji - można dokonywać:
   • w kasie Starostwa Powiatowego w Toruniu – ul. Towarowa 4-6 
   • w kasach organu podatkowego tj. w Urzędzie Miasta Torunia - przy ul. Grudziądzkiej 126 B. 
    Wpłaty bezgotówkowe winny być kierowane na rachunek Urzędu Miasta w Banku Millennium nr 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799.
 6. Termin załatwienia sprawy:
  Niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 65 dni.
  Do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu 
 7. Jednostka prowadząca sprawę:
  Wydział Architektury i Budownictwa
  Toruń, ul. Towarowa 4-6 (I piętro, pokój nr 122), tel./fax. +48 56 662 89 30
 8. Tryb odwoławczy:
  Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem Starosty Toruńskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronom postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę.
  W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
  Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez strony postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
 9. Dodatkowe informacje:
  Zgodnie z art. 36a ust. 6 Prawa budowlanego projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę. Katalog odstępstw które należy uznać za istotne zawiera art. 36a ust. 5 prawa budowlanego.
  Wprowadzane zmiany muszą być zgodne z ustaleniami pierwotnej decyzji o warunkach zabudowy, względnie zgodne z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
  Wnioskowane przez inwestora zmiany w wydanej decyzji, nie wynikające z zamiaru wprowadzenia zmian w zatwierdzonym projekcie budowlanym, rozpatrywane są w oparciu o rozdział 13 – „Uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji” ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 
 10. Druki do pobrania:
  • B-1 Wniosek o pozwolenie na budowę
  • B-3 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
  • B-4 Informacje uzupełniające do wniosku
   - druki do pobrania poniżej.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Melkowski
  data wytworzenia: 2018-05-10
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2018-09-06 08:55
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-17 10:29

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Melkowski
  data wytworzenia: 2021-06-30
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2021-07-01 12:37

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Melkowski
  data wytworzenia: 2021-06-30
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2021-07-01 12:38

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. 56 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.112

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 19104
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-07-01 12:39

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji