Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Ankieta

Kalendarium

«sierpień 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

Ogłoszenie o zamówieniu

DDPS 3431/2/2008

Dom Pomocy Społecznej w Pigży

ul. Szkolna 8, 87-152 Łubianka

tel. (056) 674 08 00/ 01

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Pigży ogłasza przetarg nieograniczony, o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy  Prawo zamówień publicznych, na zadanie pn.: „Dostawy mięsa, wędlin, drobiu i przetworów drobiowych  na potrzeby Domu Pomocy  Społecznej   w Pigży”.

1.      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie internetowej http://bip.powiattorunski.pl/index.php?strona=2082 od dnia publikacji ogłoszenia o  zamówieniu w Biuletynie  Zamówień Publicznych. Specyfikację można otrzymywać również w siedzibie Domu Pomocy Społecznej, ul. Szkolna 8, 87 – 152 Łubianka, pokój nr 39 A.

      Zakres zamówienia obejmuje:  sukcesywne dostawy mięsa, wędlin, drobiu i
      przetworów 
drobiowych  w okresie 2 lat.

      Przedmiot zamówienia wg kodów CPV Wspólnego Słownika Zamówień:

     Główny przedmiot 15100000-9 produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne .

     Szacunkowe zapotrzebowanie mięsa, wędlin, drobiu i przetworów drobiowych  w
     okresie 2 lat ,
stanowi  załącznik nr  1 do SIWZ.        

2.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4.      Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

5.      Termin wykonania zamówienia – od dnia podpisania umowy przez okres 2 lat .

6.      O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone  w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ocena spełniania  warunków oparta będzie na zasadzie spełnia / nie spełnia.

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

-     Formularz oferty wg załączonego wzoru „OFERTA”, zał. nr 2,

-     Wypełniony formularz cenowy , zał. Nr 3

-     Oświadczenie  o spełnianiu warunków określonych  w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U  z 2006 r. nr 171 poz.1225  z późn. zmianami )                     

-     Oświadczenie  o spełnianiu warunków określonych  w ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. , o produktach pochodzenia zwierzęcego  ( Dz. U. z 2006 r. Nr 17 , poz. 127 z późn.zmianami).                                   

                                                        

-     Oświadczenie wykonawcy złożone na podst. art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na zał. nr 4,

-    Oświadczenie wykonawcy złożone na podst. art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na zał. nr 5,

-   aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności  gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji gospodarczej , wystawiony nie wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7.      Kryterium oceny oferty stanowi najniższa cena  - 100 %

8.      Zamawiający nie żąda wniesienia wadium .

9.      Oferty należy składać w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Pigży, ul. Szkolna 8, pok. 38 do dnia  22 grudnia  2008 r., do godz. 1000. 

10.  Termin związania ofertą wynosi 30 dni, od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

11.  Zamawiający nie zamierza: zawrzeć umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów ,  zastosować aukcji elektronicznej.

12.  Ogłoszenie o zamówieniu  zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych  w dniu 12.12.2008 r.                       

 

 

drukuj (Ogłoszenie o zamówieniu)

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-12-12 08:54
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-12-12 10:47
Do pobrania:

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-12-12 10:12
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-12-12 10:32

« wstecz

Opis strony

DOSTAWY MIĘSA , WĘDLIN, DROBIU I PRZETWORÓW DROBIOWYCH NA POTRZEBY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PIGŻY 2008

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11363
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2008-12-23 13:04

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji