Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Ankieta

Kalendarium

«lipiec 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

DDPS.3431/3/2009

Dom Pomocy Społecznej w Pigży

ul. Szkolna 8, 87-152 Łubianka

tel. ( 056) 674 08 00/ 01

 

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Pigży ogłasza przetarg nieograniczony, o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy  Prawo zamówień publicznych, na zadanie pn.: „Dostawy mięsa, wędlin, drobiu i przetworów drobiowych  na potrzeby Domu Pomocy  Społecznej   w Pigży”.

1.      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie internetowej http://bip.powiattorunski.pl/index.php?strona=2082 od dnia publikacji ogłoszenia o  zamówieniu w Biuletynie  Zamówień Publicznych. Specyfikację można otrzymywać również w siedzibie Domu Pomocy Społecznej, ul. Szkolna 8, 87 – 152 Łubianka, pokój nr 39 A.

      Zakres zamówienia obejmuje:  sukcesywne dostawy mięsa, wędlin, drobiu
      i przetworów  
drobiowych  w okresie 2 lat.

      Przedmiot zamówienia wg kodów CPV Wspólnego Słownika Zamówień:

      Główny przedmiot       15100000-9       produkty zwierzęce, mięso i produkty
      mięsne .

      Szacunkowe zapotrzebowanie mięsa, wędlin, drobiu i przetworów 
      drobiowych 
w okresie 2 lat , stanowi  załącznik nr  1 do SIWZ.        

 

2.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4.      Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

5.      Termin wykonania zamówienia – od dnia podpisania umowy przez okres 2 lat .

6.      O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Ocena spełniania  warunków oparta będzie na zasadzie spełnia / nie spełnia.

 

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

 

 

-     Formularz oferty wg załączonego wzoru „OFERTA”, zał. nr 2,

-     Wypełniony formularz cenowy , zał. Nr 3

-     Oświadczenie  o spełnianiu warunków określonych  w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U  z 2006 r. nr 171 poz.1225  z późn. zmianami )

    

-     Oświadczenie  o spełnianiu warunków określonych  w ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. , o produktach pochodzenia zwierzęcego  ( Dz. U. z 2006 r. Nr 17 , poz. 127 z późn. zmianami ).                                                          

-     Oświadczenie wykonawcy złożone na podst. art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na zał. nr 4,

 

-    Oświadczenie wykonawcy złożone na podst. art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo  zamówień publicznych, na zał. nr 5,

 

-   aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji

gospodarczej , wystawiony nie wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

7.      Kryterium oceny oferty stanowi najniższa cena  - 100 %

8.      Zamawiający nie żąda wniesienia wadium .

9.      Oferty należy składać w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Pigży, ul. Szkolna 8, pok. 39 do dnia  15 czerwca   2009 r., do godz. 1000. 

10.  Termin związania ofertą wynosi 30 dni, od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

11.  Zamawiający nie zamierza: zawrzeć umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów ,  zastosować aukcji elektronicznej .

12.  Ogłoszenie o zamówieniu  zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03 czerwca 2009r.                       

 

drukuj ()

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2009-06-03 19:51
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2009-06-03 19:57

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10101
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2009-06-03 20:26

Banery

  • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji