Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Ankieta

Kalendarium

«lipiec 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

 

DDPS 3431/5/2009

Dom Pomocy Społecznej w Pigży

ul. Szkolna 8, 87-152 Łubianka

tel. ( 056) 674 08 00 / 01

 

 

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Pigży ogłasza przetarg nieograniczony, o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy  Prawo zamówień publicznych, na zadanie pn.: „Dostawy leków na potrzeby mieszkańców  Domu Pomocy  Społecznej   w Pigży”.

1.      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie internetowej http://bip.powiattorunski.pl/index.php?strona=2082 od dnia publikacji ogłoszenia o  zamówieniu w Biuletynie  Zamówień Publicznych. Specyfikację można otrzymywać również w siedzibie Domu Pomocy Społecznej, ul. Szkolna 8, 87 – 152 Łubianka, pokój nr 39 A.

      Zakres zamówienia obejmuje:  sukcesywne dostawy leków na potrzeby 
      mieszkańców Domu

      Pomocy Społecznej w Pigży  w okresie 1 roku .  

      Przedmiot zamówienia wg kodów CPV Wspólnego Słownika Zamówień:

      Główny przedmiot       33600000-6       produkty farmaceutyczne .

      Szacunkowe zapotrzebowanie leków w okresie  1 roku ,   stanowi  załącznik nr 
      1 do SIWZ.        

 

2.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4.      Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

5.      Termin wykonania zamówienia – od dnia podpisania umowy przez okres 1 roku .

6.      O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Ocena spełniania  warunków oparta będzie na zasadzie spełnia / nie spełnia.

 

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

-     Formularz oferty wg załączonego wzoru „OFERTA”, zał. nr 2,

-     Wypełniony formularz cenowy , zał. Nr 3

-     Kserokopia zezwolenia na prowadzenie apteki, punktu aptecznego  potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby/ę  podpisująca ofertę.                                                                                                                                              

-     Oświadczenie wykonawcy złożone na podst. art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

 zamówień publicznych, na zał. nr 4,

 

-    Oświadczenie wykonawcy złożone na podst. art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

 zamówień publicznych, na zał. nr 5,

-   aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji

gospodarczej , wystawiony nie wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

7.      Kryterium oceny oferty stanowi najniższa cena  - 100 %

8.      Zamawiający nie żąda wniesienia wadium .

9.      Oferty należy składać w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Pigży, ul. Szkolna 8, pok. 39 do dnia  15 lipca  2009 r., do godz. 1000. 

10.  Termin związania ofertą wynosi 30 dni, od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

11.  Zamawiający nie zamierza: zawrzeć umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów ,  zastosować aukcji elektronicznej .

12.  Ogłoszenie o zamówieniu  zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu  07 lipca 2009r.                       

 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-07-07 12:58
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2009-07-07 13:10

Załączniki do pobrania

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-07-07 13:01
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2009-07-07 13:02

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10029
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2009-07-07 13:35

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji