Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Ankieta

Kalendarium

«lipiec 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

DDPS.3431/1/2010

 

Dom Pomocy Spolecznej w Pigży

ul. Szkolna 8, 87-152 Łubianka

tel. ( 056) 674 08 00 / 01

 

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Pigży ogłasza przetarg nieograniczony, o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy  Prawo zamówień publicznych, na zadanie pn.: „Dostawy produktów mleczarskich  na potrzeby Domu Pomocy  Społecznej   w Pigży”.

1.      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie internetowej http://bip.powiattorunski.pl/index.php?strona=2082 od dnia publikacji ogłoszenia o  zamówieniu w Biuletynie  Zamówień Publicznych. Specyfikację można otrzymywać również w siedzibie Domu Pomocy Społecznej, ul. Szkolna 8, 87 – 152 Łubianka, pokój nr 39 A.

      Zakres zamówienia obejmuje:  sukcesywne dostawy produktów mleczarskich  w okresie 2 lat.

      Przedmiot zamówienia wg kodów CPV Wspólnego Słownika Zamówień:

      Główny przedmiot       15500000-3       produkty mleczarskie .

      Szacunkowe zapotrzebowanie  na produkty mleczarskie w okresie 2 lat , stanowi  załącznik              

      nr  1 do SIWZ.         

2.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4.      Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

5.      Termin wykonania zamówienia – od dnia podpisania umowy przez okres 2 lat .

6.      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki dotyczące:

a)      posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

      przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania ,

b)      posiadania wiedzy i doświadczenia ,

c)      dysponowania odpowiednim  potencjałem technicznym oraz  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d)      sytuacji ekonomicznej i finansowej .

     Ocena  spełniania  warunków  dokonana zostanie wg formuły „ spełnia – nie spełnia” .

7.  Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia

      spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

-     Formularz oferty wg załączonego wzoru „OFERTA”, zał. nr 2,

-     Wypełniony formularz asortymentowo - cenowy , zał. Nr 3                                                                                                                                                              

-     Oświadczenie o spełnianiu  warunków  złożone na podst. art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

       Prawo Zamówień Publicznych,  zał. nr 4,

-     W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia

      wykonawcy  w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy,  zamawiający żąda,

      a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia , z udziału w postępowaniu   zał. Nr 5

      b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli  odrębne przepisy wymagają wpisu do

           rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2

           ustawy, wystawionego  nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania

           ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. 

      Wszystkie w/w dokumenty składane  są w  oryginale lub czytelnej kserokopii poświadczonej          

       za  zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału

       lub  notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy , gdy złożona kopia dokumentu  

       jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

 

 

 8. Dokumenty podmiotów zagranicznych    .

    Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej      

Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju , w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający , że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania  ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne           albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania  ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania osoby , której dokumenty dotyczą , w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt  4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert -                  albo oświadczenie złożone przed notariuszem , właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca                  zamieszkania osoby lub kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ,  jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , nie wydaje się takiego zaświadczenia.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

9.      Kryterium oceny oferty stanowi najniższa cena  - 100 %

10. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium .

11. Oferty należy składać w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Pigży, ul. Szkolna 8, pokój            

       39 do dnia  28  kwietnia  2009 r., do godz. 1000. 

12. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

13. Zamawiający nie zamierza: zawrzeć umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu

      zakupów ,  zastosować aukcji elektronicznej.

14.  Ogłoszenie o zamówieniu  zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych                        w dniu 20.04.2010 r.                       

drukuj ()

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2010-04-20 14:24

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10065
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-04-20 14:35

Banery

  • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji