Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Ankieta

Kalendarium

«lipiec 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

Karta informacyjna SP-092

 1. Nazwa procedury:
  Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
 2. Nazwa Wydziału:
  Wydział Środowiska ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń
 3. Podstawa prawna:
 4. Wymagane dokumenty:
  Wniosek sporządzony zgodnie z art. 183c i 184 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, (formularz do pobrania), zawierający:
  • oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
  • oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji za eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska;
  • adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
  • informację o tytule prawnym do instalacji;
  • informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji;
  • ocenę stanu technicznego instalacji;
  • informację o rodzaju prowadzonej działalności;
  • opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji;
  • blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;
  • informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację;
  • wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji – aktualnych i proponowanych – w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach od-biegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia;
  • warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji;
  • proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji;
  • deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie;
  • deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji;
  • deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku określonym w art. 191a (POŚ);
  • czas, na jaki wydane ma być pozwolenie;
  • numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;
  • wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości;
  • określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku;
  • wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko;
  • opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;
  • wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzajów magazynowanych odpadów.
   Załączniki:
   • dokument potwierdzający prawo do terenu, na którym będą magazynowane odpady,
   • oświadczenie czy wnioskodawca jest mikro, małym, średnim czy dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy prawo przedsiębiorców
   • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej,
   • zaświadczenia o numerach NIP, REGON, o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
   • plan sytuacyjny zakładu z naniesionymi miejscami magazynowania poszczególnych odpadów,
   • streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.
   • dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną;
   • operat przeciwpożarowy spełniający wymagania określone w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy o odpadach oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 43 ust. 8 tej ustawy, wykonany przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy o ochronie przeciwpożarowej
   • postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy o odpadach (uzgadniające operat przeciwpożarowy);
   • zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację:
   • za przestępstwa przeciwko środowisku,
   • będącego osobą fizyczną albo wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy Kodeks karny - w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
 5. Opłaty:
  • 2011,00 zł - od pozwoleń wydawanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  • 506,00 zł - od pozwoleń wydawanych w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców,
  • 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)
   Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia. Wniesienie opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Toruniu lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Torunia nr konta – 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799.
 6. Termin załatwienia sprawy:
  • w ciągu miesiąca;
  • w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.
 7. Jednostka prowadząca sprawę:
  Wydział Środowiska, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń,
  pokój nr 162, I piętro, tel. 56 662 88 59.
 8. Tryb odwoławczy:
  Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Starosty Toruńskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
 9. Dodatkowe informacje:
  Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wydawane po przeprowadzeniu przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1, oraz w postanowieniu, o którym mowa w art. 42 ust. 4c. 2.
 10. Formularze do pobrania:
  • Druk Wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów – do pobrania poniżej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Wantowska
  data wytworzenia: 2018-07-24
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2018-09-28 12:15
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-21 14:58

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Wantowska
  data wytworzenia: 2018-07-24
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2018-09-28 12:15
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-25 13:42

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. 56 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.112

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13464
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-03-26 11:19

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji