Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Ankieta

Kalendarium

«lipiec 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

Karta informacyjna SP-100

 1. Nazwa procedury:
  Instalacja niewymagająca pozwolenia na wprowadzanie pyłów i gazów - Zgłoszenie
 2. Nazwa Wydziału:
  Wydział Środowiska
 3. Podstawa prawna:
 4. Wymagane dokumenty:
  Pisemne zgłoszenie instalacji sporządzone zgodnie z wymogami zawartymi w art. 152 Prawa Ochrony Środowiska, zawierające:
  • oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby (wraz z numerami NIP, REGON; KRS, wpis do ewidencji działalności gospodarczej);
  • adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
  • rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług;
  • czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny);
  • wielkość i rodzaj emisji;
  • opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji;
  • informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.
   W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, będącego częścią instalacji wymagającej zgłoszenia, o którym mowa w art. 152 ust. 1 Prawa Ochrony Środowiska, zgłoszenie powinno zawierać także informacje o:
  • sektorze, w którym działa dane źródło spalania paliw lub zakład, w którym to źródło jest eksploatowane (kod Polskiej Klasyfikacji Działalności);
  • numerze REGON prowadzącego instalację;
  • nominalnej mocy cieplnej źródła spalania paliw wyrażonej w MW;
  • rodzaju źródła spalania paliw, z uwzględnieniem rodzajów źródeł spalania paliw, dla których w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 są zróżnicowane standardy emisyjne;
  • rodzaju i przewidywanym udziale procentowym wykorzystywanych paliw, z uwzględnieniem rodzajów paliw, dla których w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 są zróżnicowane standardy emisyjne;
  • obowiązujących dane źródło spalania paliw standardach emisyjnych;
  • dacie oddania źródła spalania paliw do użytkowania, a jeżeli ta data nie jest znana - dowód na to, że użytkowanie źródła spalania paliw rozpoczęto przed dniem 20 grudnia 2018 r. albo po dniu 19 grudnia 2018 r.;
  • przewidywanym czasie użytkowania źródła spalania paliw w ciągu roku oraz przewidywanym średnim obciążeniu podczas użytkowania wyrażonym w procentach.
   W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, będącego częścią instalacji wymagającej zgłoszenia, o którym mowa w art. 152 ust. 1 Prawa Ochrony Środowiska, którego czas użytkowania liczony jako średnia krocząca:
  • z pięciu lat - dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania przed dniem 20 grudnia 2018 roku, a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano przed dniem 19 grudnia 2017 roku, oddanego do użytkowania nie później niż w dniu 20 grudnia 2018 roku - wynosi nie więcej niż 500 godzin w ciągu roku, a jeżeli jest to źródło służące wyłącznie do wytwarzania ciepła w razie wystąpienia nadzwyczajnie niskich temperatur, nie więcej niż 1000 godzin w ciągu roku,
  • z trzech lat - dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania po dniu 19 grudnia 2018 r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano po dniu 18 grudnia 2017 r., oddanego do użytkowania po dniu 20 grudnia 2018 r. - wynosi nie więcej niż 500 godzin w ciągu roku
  • - do zgłoszenia należy dołączyć także oświadczenie o nieprzekraczaniu tego czasu użytkowania.
   Załączniki do wniosku:
   • dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną (NIP, REGON, KRS; wpis do ewidencji działalności gospodarczej);
   • pełnomocnictwo - w przypadku, gdy składający wniosek działa w imieniu innej osoby;
   • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.
 5. Opłaty:
  • Opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia instalacji: 120 zł
  • Opłata skarbowa z tytułu udzielenia pełnomocnictwa: 17 zł – opłata od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
   Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.
   Opłatę skarbową wnosi się gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Toruniu. Opłaty można dokonywać również bezgotówkowo na rachunek: Urząd Miasta Torunia Nr konta – 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799.
 6. Termin załatwienia sprawy:
  • w ciągu miesiąca,
  • w sprawach szczególnie skomplikowanych, wymagających postępowania wyjaśniającego do dwóch miesięcy.
 7. Jednostka prowadząca sprawę:
  Wydział Środowiska, I piętro, pok. 162
  tel. 56 662 88 57
 8. Tryb odwoławczy:
  Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Toruńskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul Targowa 13/15, w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.
 9. Dodatkowe informacje:
  • Forma załatwienia: przyjęcie zgłoszenie lub sprzeciw w formie decyzji
  • Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji
  • Sprzeciw Starosty Toruńskiego w formie decyzji jest wnoszony jeżeli: eksploatacja instalacji objętej zgłoszeniem powodowałaby przekroczenie standardów emisyjnych lub standardów jakości środowiska oraz instalacja nie spełnia wymagań ochrony środowiska, o których mowa w art. 76 ust. 2 pkt 1 i 2 Prawo ochrony środowiska
  • Instalację, objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem
  • Prowadzący instalację, która nie wymaga pozwolenia jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje o: rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji instalacji oraz zmianie danych podanych w zgłoszeniu
  • Zgłoszenia zmian w instalacji lub rezygnacji z rozpoczęcia lub zakończenia eksploatacji, należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmiany danych w zgłoszeniu
  • W przypadku, gdy zmiana wprowadzona w instalacji ma charakter istotnej zmiany, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 7 ustawy Prawo ochrony środowiska, należy dokonać ponownego zgłoszenia instalacji
  • Przypadki, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia
  • Rodzaje instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia zostały określone w Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia.
 10. Formularze do pobrania:
  • Brak

Uwaga! Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne wg odrębnej procedury – karta informacyjna SP-104.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kawałowska
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2013-02-20 12:59
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-28 13:28

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. 56 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.112

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12275
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-03-26 11:23

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji