Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Ankieta

Kalendarium

«lipiec 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

Karta informacyjna SP-102

 1. Nazwa procedury:
  Pozwolenie zintegrowane
 2. Nazwa Wydziału:
  Wydział Środowiska
 3. Podstawa prawna:
 4. Wymagane dokumenty:
  Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego powinien spełniać wymagania określone dla wniosków o wydanie pozwoleń, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (szczegółowy opis w kartach informacyjnych nr SP-101 i SP-092), wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz, jeżeli wody powierzchniowe lub podziemne są pobierane wyłącznie na potrzeby instalacji - wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód (zgodnie z wymaganiami zawartymi w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne – w tym art. 407 i 409 ww. ustawy).
  Wniosek powinien być sporządzony w formie pisemnej w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.
  Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego zawiera również:
  • informacje dotyczące instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego o:
   • oddziaływaniu emisji na środowisko jako całość,
   • istniejącym lub możliwym oddziaływaniu transgranicznym na środowisko,
   • prognozowanej wielkości emisji hałasu wyznaczonej przez poziomy hałasu powodowanego poza zakładem na terenach sąsiednich oraz o akustycznym oddziaływaniu na rodzaje terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1, a także o rozkładzie czasu pracy źródeł hałasu dla doby, wraz z przewidywanymi wariantami (prognozowane poziomy hałasu poza zakładem mają być wyrażone wskaźnikami hałasu LAeq D i LAeq N w odniesieniu do rodzajów terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 Prawa Ochrony Środowiska),
   • prognozowanej ilości, stanie i składzie ścieków przemysłowych, o ile ścieki nie będą wprowadzane do wód lub do ziemi,
   • prognozowanej ilości wykorzystywanej wody, o ile nie zachodzą warunki, o których mowa w art. 202 ust. 6,
   • proponowanych sposobach zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii, jeżeli nie dotyczy zakładów, o których mowa w art. 248 ust. 1,
   • spełnianiu wymagań, o których mowa w art. 207 ust. 1 i 1a;
  • uzasadnienie dla proponowanej wielkości emisji w przypadku, o którym mowa w art. 204 ust. 2;
  • opis wariantów środków zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń, o ile takie warianty istnieją;
  • w przypadku gdy eksploatacja instalacji obejmuje wykorzystywanie, produkcję lub uwalnianie substancji powodującej ryzyko oraz występuje możliwość zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu:
   • raport początkowy o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych tymi substancjami, zwany dalej "raportem początkowym",
   • opis stosowanych sposobów zapobiegania emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych,
   • propozycje dotyczące sposobu prowadzenia systematycznej oceny ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko, które mogą znajdować się na terenie zakładu, w związku z eksploatacją instalacji albo sposobu i częstotliwości wykonywania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami oraz pomiarów zawartości tych substancji w wodach gruntowych, w tym pobierania próbek.
    Raport początkowy zawiera:
  • informacje na temat działalności prowadzonej na terenie zakładu;
  • informacje na temat działalności prowadzonych na terenie zakładu w przeszłości, o ile takie informacje są dostępne;
  • nazwy substancji powodujących ryzyko, wykorzystywanych, produkowanych lub uwalnianych przez wymagające pozwolenia zintegrowanego instalacje, położone na terenie zakładu;
  • informacje na temat stanu zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych na terenie zakładu substancjami powodującymi ryzyko stosowanymi, produkowanymi lub uwalnianymi przez wymagające pozwolenia zintegrowanego instalacje, położone na terenie zakładu, w tym wyniki badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami oraz pomiarów zawartości tych substancji w wodach gruntowych, w tym pobierania próbek, wykonanych przez laboratorium, o którym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a.
   Jeżeli prowadzący instalację ubiega się o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego pomimo niedotrzymywania dopuszczalnych poziomów hałasu poza terenem zakładu, wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego zawiera dodatkowo informacje, że konieczne jest utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania i określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących budynków oraz sposobów korzystania z terenów; w tym przypadku nie jest wymagane sporządzenie przeglądu ekologicznego. Do wniosku dołącza się wówczas także poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na którym jest konieczne utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania.
   Załączniki do wniosku:
   • dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej;
   • kopia programu zapobiegania awariom, o którym mowa w art. 251 lub kopia raportu o bezpieczeństwie, o którym mowa w art. 253, jeżeli były opracowane.
   • dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną (NIP, REGON, KRS; wpis do ewidencji działalności gospodarczej);
   • oświadczenie o zaliczeniu do mikro, małych lub średnich przedsiębiorców (w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców), celem ustalenia wysokości opłaty skarbowej,
   • pełnomocnictwo - w przypadku, gdy składający wniosek działa w imieniu innej osoby;
   • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej,
   • pozostałe załączniki wymagane przy procedurach, o których mowa w kartach informacyjnych (SP-101 i SP-092).
 5. Opłaty:
  • Opłata rejestracyjna: Obliczona na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych i wniesiona na wyodrębniony rachunek bankowy: BGK III O/Warszawa 76 1130 1062 0000 0109 9520 0010 Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa
   Uwaga: Opłatę rejestracyjną wnosi się również w przypadku zmiany pozwolenia zintegrowanego w związku z dokonaniem istotnych zmian w instalacji objętej tym pozwoleniem. Opłata ta wynosi 50% opłaty rejestracyjnej, która byłaby wymagana w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla tej instalacji.
  • Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia:
   • 2 011 zł – od pozwoleń wydawanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem pkt b;
   • 506 zł – od pozwoleń wydawanych w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców
   • 506 zł – od pozostałych pozwoleń.
    Uwaga: opłata skarbowa za zmianę warunków wydanego pozwolenia w zakresie przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności wynosi 50% stawki określonej w podpunkcie a, b lub c. Jeżeli treścią zmiany pozwolenia jest kolejny rodzaj działalności wówczas opłata skarbowa wynosi 100% stawki określonej w podpunkcie a, b lub c.
  • Opłata skarbowa z tytułu udzielenia pełnomocnictwa:
   • 17 zł – opłata od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
    Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku. Opłatę skarbową wnosi się gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Toruniu. Opłaty można dokonywać również bezgotówkowo na rachunek: Urząd Miasta Torunia Nr konta – 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799.
 6. Termin załatwienia sprawy:
  • w ciągu miesiąca,
  • w sprawach szczególnie skomplikowanych, wymagających postępowania wyjaśniającego do dwóch miesięcy,
  • jeżeli pozwolenie ma objąć instalację po raz pierwszy lub ma objąć instalację po istotnej zmianie, wydanie pozwolenia powinno nastąpić w ciągu 6 miesięcy od daty złożenia wniosku (art. 209 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.
  • Do wyżej określonego terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 Kodeksu Postępowania Administracyjnego).
 7. Jednostka prowadząca sprawę:
  Wydział Środowiska, I piętro, pok. 162
  tel. 56 662 88 57
 8. Tryb odwoławczy:
  Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Toruńskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul Targowa 13/15, w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji – pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.
 9. Dodatkowe informacje:
  • Forma załatwienia: decyzja – pozwolenie zintegrowane
  • Pozwolenie zintegrowane wydawane jest na czas nieoznaczony
  • Warunkiem rozpatrzenia wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego jest wniesienie opłaty rejestracyjnej
  • Pozwolenia zintegrowanego wymaga prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, z wyłączeniem instalacji lub ich części stosowanych wyłącznie do badania, rozwoju lub testowania nowych produktów lub procesów technologicznych.
  • Instalacje, których eksploatacja wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego zostały wymienione w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości 
 10. Formularze do pobrania:
  • Druk wniosku do pobrania poniżej

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kawałowska
  data wytworzenia: 2015-10-29
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2015-12-01 15:19
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-28 13:59

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kawałowska
  data wytworzenia: 2016-01-22
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2016-01-26 16:03
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-01 11:32

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. 56 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.112

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12780
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-03-26 11:24

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji