Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Ankieta

Kalendarium

«lipiec 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

Karta informacyjna SP-104

 1. Nazwa procedury:
  Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne
 2. Nazwa Wydziału:
  Wydział Środowiska
 3. Podstawa prawna:
 4. Wymagane dokumenty:
  Formularz zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne stanowiący załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne uzupełniony o szczegółowe wymagania dotyczące zakresu danych ujętych w zgłoszeniu instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne, stanowiące załącznik nr 2 w/w rozporządzenia.
  Załączniki do wniosku:
  • dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną (NIP, REGON, KRS; wpis do ewidencji działalności gospodarczej);
  • pełnomocnictwo - w przypadku, gdy składający wniosek działa w imieniu innej osoby;
  • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.
   Pisemne zgłoszenie instalacji powinno być sporządzone zgodnie z wymogami zawartymi w art. 152 Prawa Ochrony Środowiska, zawierając m. in.:
   • oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
   • adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
   • rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług;
   • czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny);
   • wielkość i rodzaj emisji;
   • opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji;
   • informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.
    Szczegółowe wymagania dotyczące zakresu danych ujętych w zgłoszeniu instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne, stanowiące załącznik nr 2 do rozporządzenia w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne:
  • W zgłoszeniu instalacji stacji elektroenergetycznych lub napowietrznych linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym nie niższym niż 110 kV podaje się następujące dane:
   • współrzędne geograficzne lub współrzędne prostokątne płaskie słupów linii napowietrznej, załamań linii kablowej i głównej bramy wjazdowej stacji elektroenergetycznej, z dokładnością odpowiednio do jednej dziesiątej sekundy lub w zaokrągleniu do 1 m, w obowiązującym układzie odniesień przestrzennych
   • ogólny opis sposobu (sposobów) zagospodarowania otoczenia instalacji, na podstawie dostępnych danych dokumentacyjnych lub wizji w terenie
   • napięcie znamionowe
   • prąd znamionowy
   • długość linii w kilometrach
   • minimalną znamionową odległość przewodu pod napięciem od powierzchni ziemi;
   • kwalifikację instalacji jako przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
   • wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w art. 122a ustawy Prawo ochrony środowiska, jeśli takie były wymagane
  • W zgłoszeniu instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych, których równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitujących pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz, z wyłączeniem instalacji używanych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej, podaje się następujące dane:
   • współrzędne geograficzne lub współrzędne prostokątne płaskie anten instalacji, z dokładnością odpowiednio do jednej dziesiątej sekundy lub w zaokrągleniu do 1 m, w obowiązującym układzie odniesień przestrzennych
   • częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji
   • wysokości środków elektrycznych anten nad poziomem terenu, z dokładnością do 1 metra
   • równoważne moce promieniowane izotropowo poszczególnych anten instalacji
   • zakresy azymutów i kątów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania poszczególnych anten instalacji lub informacja o tym, że anteny mają charakterystyki dookólne, wraz z podaniem kątów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania
   • kwalifikację instalacji jako przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - przez podanie informacji, czy miejsca dostępne dla ludności znajdują się w określonej w rozporządzeniu odległości od środków elektrycznych poszczególnych anten, w osi ich głównych wiązek promieniowania
   • wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w art. 122a ustawy Prawo ochrony środowiska, jeśli takie były wymagane
  • W zgłoszeniu instalacji używanych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej podaje się następujące dane:
   • dla instalacji z nadajnikiem o maksymalnej mocy wyjściowej:
    - do 150 W - adres, pod którym instalacja jest eksploatowana
    - powyżej 150 W - współrzędne geograficzne lub współrzędne prostokątne płaskie punktów zasilania anten instalacji, z dokładnością odpowiednio do jednej dziesiątej sekundy lub w zaokrągleniu do 1 m, w obowiązującym układzie odniesień przestrzennych
   • częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji
   • wysokości środków elektrycznych anten nad poziomem terenu, z dokładnością do 1 metra
   • równoważne moce promieniowane izotropowo poszczególnych anten instalacji
   • zakresy azymutów i kątów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania poszczególnych anten instalacji lub informacja o tym, że anteny mają charakterystyki dookólne, wraz z podaniem kątów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania
   • kwalifikację instalacji jako przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - przez podanie informacji, czy miejsca dostępne dla ludności znajdują się w określonej w rozporządzeniu odległości od środków elektrycznych poszczególnych anten, w osi ich głównych wiązek promieniowania
   • wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w art. 122a ustawy Prawo ochrony środowiska, jeśli takie były wymagane
   • datę wydania i numer pozwolenia na używanie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, o których mowa w przepisach w sprawie pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej
 5. Opłaty:
  • Opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia instalacji: 120 zł
  • Opłata skarbowa z tytułu udzielenia pełnomocnictwa: 17 zł – opłata od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
   Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.
   Opłatę skarbową wnosi się gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Toruniu. Opłaty można dokonywać również bezgotówkowo na rachunek: Urząd Miasta Torunia Nr konta – 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799.
 6. Termin załatwienia sprawy:
  • w ciągu miesiąca,
  • w sprawach szczególnie skomplikowanych, wymagających postępowania wyjaśniającego do dwóch miesięcy.
 7. Jednostka prowadząca sprawę:
  Wydział Środowiska, I piętro, pok. 162
  tel. 56 662 88 57
 8. Tryb odwoławczy:
  Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Toruńskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul Targowa 13/15, w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji .
 9. Dodatkowe informacje:
  • Forma załatwienia: przyjęcie zgłoszenie lub sprzeciw w formie decyzji
  • Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji
  • Sprzeciw Starosty Toruńskiego w formie decyzji jest wnoszony jeżeli: eksploatacja instalacji objętej zgłoszeniem powodowałaby przekroczenie standardów emisyjnych lub standardów jakości środowiska oraz instalacja nie spełnia wymagań ochrony środowiska, o których mowa w art. 76 ust. 2 pkt 1 i 2 Prawo ochrony środowiska
  • Instalację, objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem
  • Prowadzący instalację, która nie wymaga pozwolenia jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje o: rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji instalacji oraz zmianie danych podanych w zgłoszeniu
  • Zgłoszenia zmian w instalacji lub rezygnacji z rozpoczęcia lub zakończenia eksploatacji, należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmiany danych w zgłoszeniu
  • Informacje zawarte w zgłoszeniu prowadzący instalację przedkłada także państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu
  • Rodzaje instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia zostały określone w Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia.
 10. Formularze do pobrania:

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kawałowska
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2013-02-20 15:53
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-28 15:10

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Szymańska
  data wytworzenia: 2019-05-06
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2019-05-07 15:17
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-01 11:37

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. 56 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.112

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12830
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-03-26 11:25

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji