Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Ankieta

Kalendarium

«lipiec 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

Łubianka: Dostawy artykułów spożywczych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Pigży
Numer ogłoszenia: 38646 - 2011; data zamieszczenia: 08.03.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej , Pigża, ul. Szkolna 8, 87-152 Łubianka, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6740800, faks 056 6740800.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.powiattorunski.pl/index.php?strona=2082

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka samorządu powiatowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy artykułów spożywczych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Pigży.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Pigży , realizowane w ilościach i terminach zgodnie z zamówieniem Zamawiającego (nie częściej niż 2 razy w miesiącu). Szacunkowe zapotrzebowanie artykułów spożywczych w okresie trwania umowy , stanowi załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.Wykonawca zobowiązany jest zaoferować artykuły spożywcze , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SIWZ lub produkty równoważne ( zastosowanie nazw producentów służy jedynie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia ). Pod pojęciem produktu równoważnego Zamawiający rozumie produkty o nie gorszych parametrach jakościowych , posiadające te same walory organolep- tyczne (smak, zapach, barwa, estetyka, konsystencja ) oraz zawierające w swoim składzie co najmniej te same surowce użyte do produkcji , co artykuły określone przez Zamawiającego. Pojemność , gramatura produktu może odbiegać od pojemności , gramatury sugerowanej przez Zamawiającego w granicach ( + - ) 20% . W przypadku zaoferowania produktu o wyższej lub niższej niż wskazana przez Zamawiającego pojemności , gramaturze , Wykonawca zobowiązany jest do wskazania takiej ilości sztuk zamawianego produktu, która po przemnożeniu będzie wynosić co najmniej taką ilość jaką żąda Zamawiający. W przypadku gdy Wykonawca będzie oferował artykuł spożywczy równoważny , ma obowiązek zaznaczyć ten fakt w formularzu asortymentowo cenowym , wpisując asortyment równoważny w rubryce uwagi. Poza tym, należy dołączyć dokumenty potwierdzające że oferowane asortymenty równoważne odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego tj. opis zaoferowanego artykułu równoważnego. Dostarczone przez Wykonawcę artykuły spożywcze muszą odpowiadać wymaganiom jakościowym, zgodnie z obowiązującymi normami, atestami, w terminach przydatności do spożycia nie krótszych niż ½ określonego dla danego asortymentu terminu ważności licząc od dnia dostawy , w opakowaniach zamkniętych fabrycznie , bez zanieczyszczeń, fizycznych uszkodzeń , obcych zapachów. Dostawa towaru do siedziby zamawiającego odbywać się będzie transportem Wykonawcy na jego koszt , środkami transportu zezwalającymi na przewóz danego artykułu żywnościowego, zgodnie z wymogami HACCP . Wspólny Słownik Zamówień : 15331000 - 7 - warzywa przetworzone 15332000 - 4 - przetworzone owoce 15400000 - 2 - oleje i tłuszcze roślinne i zwierzęce 15600000 - 4 - produkty przemiału ziarna 15800000 - 6 - różne produkty spożywcze 15900000 - 7 - napoje.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony formularz oferty wg załączonego wzoru OFERTA, - załącznik Nr 2 do SIWZ,Wypełniony formularz asortymentowo - cenowy - załącznik Nr 3 do SIWZ , Oświadczenie o spełnianiu warunków złożone na podst. art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - załącznik Nr 6 do SIWZ, Oświadczenie wykonawcy jaką część zamówienia , zamierza powierzyć podwykonawcom ( jeżeli wykonawca przewiduje wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców ) ;

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.powiattorunski.pl/index.php?strona=2082
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej w Pigży, ul. Szkolna 8 , 87-152 Łubianka ,pokój 39.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.03.2011 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Domu Pomocy Społecznej w Pigży ul. Szkolna 8 , pokój 39.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-03-08 14:05

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10228
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-03-08 14:18

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji