Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Ankieta

Kalendarium

«lipiec 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

Dostawy mięsa, wędlin, drobiu i przetworów drobiowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Pigży.

Łubianka: Dostawy mięsa , wędlin, drobiu i przetworów drobiowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Pigży
Numer ogłoszenia: 147000 - 2011; data zamieszczenia: 07.06.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej , Pigża, ul. Szkolna 8, 87-152 Łubianka, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6740800, faks 056 6740800.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.powiattorunski.pl/index.php?strona=2082

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka samorządu powiatowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy mięsa , wędlin, drobiu i przetworów drobiowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Pigży.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy mięsa , wędlin, drobiu i przetworów drobiowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Pigży , realizowane w ilościach i terminach zgodnie z zamówieniem Zamawiającego (dwa razy w tygodniu). Szacunkowe zapotrzebowanie na mięso , wędliny, drób i przetwory drobiowe w okresie trwania umowy, stanowi załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować mięso , wędliny, drób i przetwory drobiowe , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SIWZ. Dostarczony przez Wykonawcę asortyment musi odpowiadać wymaganiom jakościowym, zgodnie z obowiązującymi normami, atestami, w terminach przydatności do spożycia , bez zanieczyszczeń, fizycznych uszkodzeń , obcych zapachów. Dostawa towaru do siedziby zamawiającego odbywać się będzie transportem Wykonawcy na jego koszt , środkami transportu specjalnie do tego przystosowanymi , zgodnie z wymogami HACCP . Wspólny Słownik Zamówień : 15100000 - 9 - produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne 15111100 - 0 - wołowina , 15131640 - 3 - siekane mięso wołowe 15131600 - 1 - produkty wołowe 15131400 - 9 - produkty wieprzowe 15131130 - 5 - wędliny 15112100 - 7 - świeży drób 15114000 - 0 - podroby 15131134 - 3 - kaszanka i inne wędliny krwiste 15131400 - 9 - produkty wieprzowe 15131700 - 2 - przetwory mięsne 15131410 - 2 - szynka 15131310 - 1 - pasztety 15131135 - 0 - wędliny drobiowe 15131500 - 0 - produkty drobiowe 15112300 - 9 - wątróbki drobiowe.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający uzna warunek za spełniony o ile wykonawca udokumentuje wykonanie co najmniej 1 dostawy na mięso , wędliny, drób i przetwory drobiowe o wartości 80 tyś. zł .

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający uzna warunek za spełniony o ile wykonawca dysponuje osobami zdol-nymi do wykonania zamówienia i spełniającymi wymagania określone w Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U z 2006 r. nr 171 poz.1225 z późn. zmianami ).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony formularz oferty wg załączonego wzoru -OFERTA, - załącznik Nr 2 do SIWZ, Wypełniony formularz asortymentowo - cenowy - załącznik Nr 3 do SIWZ , Oświadczenie o spełnianiu warunków złożone na podst. art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - załącznik Nr 8 do SIWZ, Oświadczenie wykonawcy jaką część zamówienia , zamierza powierzyć podwykonawcom - załącznik Nr 9 ( jeżeli wykonawca przewiduje wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców )

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen, o których mowa w § 1 ust. 4 umowy w przypadku zmian obowiązujących stawek podatków i opłat granicznych, akcyzy , kwartalnego wzrostu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.powiattorunski.pl/index.php?strona=2082
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej w Pigży, 87-152 Łubianka , ul Szkolna 8, pokój 39 A.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.06.2011 godzina 09:00, miejsce: Domu Pomocy Społecznej w Pigży, 87-152 Łubianka , ul Szkolna 8, pokój 61.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

drukuj (Dostawy mięsa, wędlin, drobiu i przetworów drobiowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Pigży. )

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-06-07 13:40

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10383
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-06-07 14:14

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji