Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Ankieta

Kalendarium

«lipiec 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

Karta informacyjna SP-020A

 1. Nazwa procedury:
  Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.
  Starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych wydaje decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek właściwego zarządcy drogi na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
 2. Nazwa wydziału:
  Wydział Architektury i Budownictwa
  Toruń, ul. Towarowa 4-6 (I piętro, pokój nr 122), tel./fax. +48 56 662 89 30
 3. Podstawa prawna:
 4. Wymagane dokumenty:
  Właściwy zarządca drogi składa wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej po uzyskaniu opinii właściwych miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
  Wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Do wniosku należy dołączyć:
  • mapę w skali co najmniej 1:5000 przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu;
  • analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi;
  • mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami;
  • określenie nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego;
  • określenie nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone;
  • określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu;
  • cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, aktualnym na dzień opracowania projektu;
  •  w przypadku transeuropejskiej sieci drogowej:
   • wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24l ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
   • uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
  • opinie:
   • ministra właściwego do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych, zgodnie z odrębnymi przepisami,
   • dyrektora właściwego urzędu morskiego - w odniesieniu do obszarów pasa technicznego, pasa ochronnego, morskich portów i przystani,
   • właściwego organu nadzoru górniczego - w odniesieniu do terenów górniczych,
   • dyrektora właściwego regionalnego zarządu gospodarki wodnej - w odniesieniu do inwestycji obejmujących wykonanie urządzeń wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektów budowlanych lub robót na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią,
   • dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych - w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Lasów Państwowych,
   • właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków - w odniesieniu do dóbr kultury chronionych na podstawie odrębnych przepisów,
   • właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej - w odniesieniu do linii kolejowej,
   • innych organów wymaganych przepisami szczególnymi;
  • wymagane przepisami odrębnymi decyzje administracyjne.
  • dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa osobie działającej w imieniu inwestora – oryginał, odpis, wypis lub kopia.
  • dowód zapłaty opłaty skarbowej za pozwolenie i pełnomocnictwo.
   Szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego określa Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
   Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom formalnym zgodnie z art. 11d ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych organ wzywa do uzupełnienia braków formalnych w terminie 7 dni a po jego bezskutecznym upływie pozostawia podanie bez rozpatrzenia.
   Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, organ wzywa postanowieniem do usunięcia nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę.
 5. Opłaty skarbowe:
  Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia:
  • złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa – 17 zł.
   Nie podlegają opłacie czynności urzędowe dokonane w sprawach:
  • - instytucji jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego.
   Forma wnoszenia opłaty skarbowej:
   Opłaty skarbowej - bez prowizji - można dokonywać:
  • w kasie Starostwa Powiatowego w Toruniu – u l. Towarowa 4-6 - parter
  • w kasach organu podatkowego tj. w Urzędzie Miasta Torunia.
   Wpłaty bezgotówkowe winny być kierowane na rachunek Urzędu Miasta w Banku Millennium nr 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799.
 6. Termin załatwienia sprawy:
  Decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydaje się w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku
 7. Jednostka prowadząca sprawę:
  Wydział Architektury i Budownictwa
  Toruń, ul. Towarowa 4-6 (I piętro, pokój nr 122), tel./fax. +48 56 662 89 30
 8. Tryb odwoławczy:
  Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem Starosty Toruńskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, przy czym dla stron które zostały zawiadomione pisemnie o jej wydaniu lub jedynie w drodze obwieszczenia termin zaczyna bieg po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o wydaniu decyzji.
 9. Dodatkowe informacje:
  Wydział Architektury i Budownictwa przekazuje decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w dniu w którym stała się ona ostateczna, Wydziałowi Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w celu:
  • wprowadzenia do ewidencji gruntów i budynków zmian wynikających z w/w decyzji zgodnie z art. 12 ust. 3, ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
  • zawiadomienia, na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Toruniu o zaistniałej, skutkiem wydanej decyzji, zmianie właścicieli nieruchomości znajdującej się w obszarze wydzielonym liniami rozgraniczającymi pod drogę publiczna zgodnie z art. 12 ust 3, ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
  • wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomości, które stały się z mocy prawa własnością jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt. 4a i 4b ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
 10. Druki do pobrania:
  • Wniosek o pozwolenie na realizację inwestycji drogowej.
  • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
   - druki do pobrania poniżej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Melkowski
  data wytworzenia: 2018-05-10
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2018-09-06 12:26

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Melkowski
  data wytworzenia: 2021-06-30
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2021-07-01 13:20

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Melkowski
  data wytworzenia: 2021-06-30
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2021-07-01 13:21

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. 56 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.112

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11655
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-07-01 13:21

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji