Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Ankieta

Kalendarium

«lipiec 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

Łubianka: Dostawy leków na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Pigży
Numer ogłoszenia: 313346 - 2011; data zamieszczenia: 30.09.2011


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej , Pigża, ul. Szkolna 8, 87-152 Łubianka, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6740800, faks 056 6740800.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.powiattorunski.pl/index.php?strona=2082

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka samorządu powiatowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy leków na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Pigży.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy leków na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Pigży , na podstawie recept wystawionych przez lekarza i zapotrzebowania wystawionego przez upoważnione osoby z DPS , realizowane w lościach i terminach zgodnie z zamówieniem Zamawiającego. Szacunkowe zapotrzebowanie na leki w okresie trwania umowy , stanowi załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : Główny przedmiot zamówienia : 33600000 - 6 Szczegółowe zapisy związane ze sposobem realizacji przedmiotu zamówienia, zawiera załącznik nr 9 do SIWZ - ogólne warunki umowy..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zezwolenie na prowadzenie sprzedaży - obrotu lekami

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie , że osoby , które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia , posiadają wymagane uprawnienia , zgodnie z obowiązkiem posiadania tych uprawnień ( na mocy ustawy Prawo farmaceutyczne )

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony formularz oferty wg załączonego wzoru OFERTA , - załącznik Nr 2 do SIWZ,Wypełniony formularz asortymentowo - cenowy - załącznik Nr 3 do SIWZ , Oświadczenie o spełnianiu warunków złożone na podst. art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - załącznik Nr 7 do SIWZ, Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia , niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Oświadczenie wykonawcy jaką część zamówienia , zamierza powierzyć podwykonawcom ( jeżeli wykonawca przewiduje wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców ) - załącznik Nr 8 do SIWZ

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Ceny będą stałe przez okres trwania umowy, ulec zmianie mogą jedynie w przypadku: - zmian cen urzędowych ustalonych przez Ministra Zdrowia, - zmian obowiązujących stawek podatków i opłat granicznych, - zmian cen na niższe niż w ofercie ( np. promocje), - w sytuacji gdy w trakcie trwania postępowania przetargowego wymagany przez Zamawiającego lek nie jest w danym momencie produkowany lub wstrzymana jest jego sprzedaż .

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.powiattorunski.pl/index.php?strona=2082
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej w Pigży ul. Szkolna 8 87-152 Łubianka.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.10.2011 godzina 09:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej w Pigży ul. Szkolna 8 87-152 Łubianka pokój 61.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-09-30 11:41

Załączniki

drukuj (Załączniki)

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-09-30 11:42
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2011-09-30 11:48

Modyfikacja treści SIWZ

Modyfikacja treści SIWZ

na: „ Dostawy leków na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Pigży”
Numer ogłoszenia: 313346 - 2011

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy prawo zamówień publicznych, zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie  „ Formularza Asortymentowo – Cenowego”, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, oraz formularza „ Szacunkowe zapotrzebowanie na leki dla Domu Pomocy Społecznej w Pigży w okresie trwania umowy” stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

 

poz. nr 110 zawiera błąd:

jest: Clopixol 0,025 ilość w opakowaniu 50

winno być: Clopixol 0,025 ilość w opakowaniu 100

 

poz. nr 165 zawiera błąd:

jest: Decaldol 50mg/1ml uprawnienia: „ P”

winno być: Decaldol 50mg/1ml uprawnienia: „ skreśla się P”

 

poz. nr 204 zawiera błąd:

jest: Euphyllin CR ret 0,25 uprawnienia: „ P”

winno być: Euphyllin CR ret 0,25 uprawnienia: „ skreśla się P”

 

poz. nr 259 zawiera błąd:

jest: Haloperidol WZF 5mg/1ml uprawnienia: „P”

winno być: Haloperidol WZF 5mg/1ml  uprawnienia: „skreśla się P”

 

poz. nr 284 zawiera błąd:

jest: Ketrel 25 mg ilość w opakowaniu 60

winno być: Ketrel 25 mg ilość w opakowaniu 30

 

poz. nr 371 zawiera błąd:

jest: Nifuroxazyd syrop 220mg/5ml ilość w opakowaniu 90 ml

winno być: Nifuroxazyd syrop 220mg/5ml ilość w opakowaniu 100 g

 

poz. nr 379 zawiera błąd:

jest: Nimesil 01

winno być: Nimesil 0,1 saszetki

 

 

poz. nr 381 zawiera błąd:

jest: Nootropil 0,8 ilość w opakowaniu 60

winno być: Nootropil 0,8 ilość w opakowaniu 90

 

poz. nr  519 zawiera błąd:

jest: Theovent 0,3g uprawnienia: „P”

winno być: Theovent 0,3g uprawnienia: „ skreśla się P”

 

poz. nr 561 zawiera błąd:

jest: Vivace 2,5 comb

winno być: Vivace 2,5

 

W przypadku gdy w skutek skreślenia uprawnień „ P” pozostają w „ Formularzu asortymentowo – cenowym” dwie pozycje tego samego leku, obie pozycje należy wycenić.

Załączniki: "Szacunkowe    zapotrzebowanie na  leki dla Domu Pomocy Społecznej w Pigży w okresie trwania umowy"  załącznik nr 1 do SIWZ po modyfikacji

" Formularz asortymentowo - cenowy" załącznik nr 3 do SIWZ po modyfikacji

drukuj (Modyfikacja treści SIWZ)

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-10-07 14:41
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2011-10-07 14:52

Załączniki po modyfikacji

drukuj (Załączniki po modyfikacji)

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-10-07 14:57

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR 3/2011 NA DOSTAWĘ LEKÓW NA POTRZEBY MIESZKAŃCÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PIGŻY

                                                                                                                                                                               Pigża, dnia 24 10 2011 r.

sygn. DKZ.3431.3.2011.

Dotyczy unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Dostawa leków na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Pigży. (Ogłoszenie opublikowane w BZP  numer : 313346-2011; data zmieszczenia: 30.09.2011). 

Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający  informuje o unieważnieniu postępowania zmierzającego do udzielenia w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia na zadanie pn.: „Dostawa leków na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Pigży”. 

W przedmiotowym postępowaniu złożono dwie oferty, które podlegają odrzuceniu :     

1. APTEKA „VIOLA”

    mgr farm. Renata Fuss, mgr Leszek Fuss

    ul. Rakowicza 4, 87-100 Toruń 

na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy jako oferta, której  treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia . Wykonawca w ofercie w kilku pozycjach zastosował cenę 0 zł , co jest niezgodne z SIWZ. W Rozdziale XII siwz znajduje się opis sposobu obliczania ceny. Cena jest to wartość wyrażona w  jednostkach pieniężnych , którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar. W przypadku leków znajdujących się na listach leków wydawanych za odpłatnością ryczałtową , w wysokości 30 % i  50 % ceny leku , wykonawca jest zobowiązany    w stosunku do leków , które nie widnieją na listach leków wydawanych bezpłatnie ( na podstawie obowiązującego prawa) ,  zastosować cenę wyższą niż 0 zł.   

2. Konsorcjum Firm:

Apteka im. O. Klimuszki

mgr farm. Robert Miller

ul. Wojska polskiego 42

85-825 Bydgoszcz

 

PIASTOWSKA” Miller Sp. j.

Ul. Śniadeckich 51

85-011 Bydgoszcz

 

Novo Pharm – Miller Sp. J

Ul. Markwarta 4-6

85-015 Bydgoszcz

na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy tj. zawiera błędy w obliczeniu ceny. W wierszu  lp. 298  Krem z Wit. A wykonawca zastosował niewłaściwą z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług stawkę podatku VAT. Zastosowano stawkę Vat 8% winna być zastosowana stawka  Vat 23%.

              W konsekwencji, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający zobowiązany jest unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego,  z powodu braku ofert niepodlegających odrzuceniu oraz poinformować na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofertach odrzuconych w niniejszym przetargu.

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu i złożenie ofert.

 

 

drukuj (OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR 3/2011 NA DOSTAWĘ LEKÓW NA POTRZEBY MIESZKAŃCÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PIGŻY)

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-10-24 11:54

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10207
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-10-24 12:10

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji