Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Ankieta

Kalendarium

«sierpień 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

Ogłoszenie o zamówieniu

 

                                                  

Łubianka: Dostawy leków na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Pigży

Numer ogłoszenia: 358770 - 2011; data zamieszczenia: 31.10.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej , Pigża, ul. Szkolna 8, 87-152 Łubianka, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6740800, faks 056 6740800.

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna samorządu powiatowego.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy leków na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Pigży.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy leków na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Pigży , na podstawie recept wystawionych przez lekarza i zapotrzebowania wystawionego przez upoważnione osoby z DPS , realizowane w ilościach i terminach zgodnie z zamówieniem Zamawiającego. Szacunkowe zapotrzebowanie na leki w okresie trwania umowy , stanowi załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : Główny przedmiot zamówienia : 33600000 - 6 Szczegółowe zapisy związane ze sposobem realizacji przedmiotu zamówienia, zawiera załącznik nr 9 do SIWZ - ogólne warunki umowy..

 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.2) ZALICZKI

 

    * Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

    *

 

      III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

 

      Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

          o      zezwolenie na prowadzenie sprzedaży - obrotu lekami

    *  III.3.2) Wiedza i doświadczenie

 

      Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

          o      Oświadczenie ,że osoby , które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, zgodnie z obowiązkiem posiadania tych uprawnień (na mocy ustawy Prawo farmaceutyczne)

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

    *  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

          o koncesję, zezwolenie lub licencję

          o oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

    *  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

          o oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

          o aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

          o wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

    *

 

      III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

 

      Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 

      III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

          o nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 

    *

 

      inne dokumenty

 

      Wypełniony formularz oferty wg załączonego wzoru OFERTA, - załącznik Nr 2 do SIWZ, Wypełniony formularz asortymentowo - cenowy - załącznik Nr 3 do SIWZ , Oświadczenie o spełnianiu warunków złożone na podst. art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - załącznik Nr 7 do SIWZ. Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia , niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Oświadczenie wykonawcy jaką część zamówienia , zamierza powierzyć podwykonawcom ( jeżeli wykonawca przewiduje wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców ) - załącznik Nr 8 do SIWZ

 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

 

Ceny będą stałe przez okres trwania umowy, ulec zmianie mogą jedynie w przypadku: - zmian cen urzędowych ustalonych przez Ministra Zdrowia, - zmian obowiązujących stawek podatków i opłat granicznych, - zmian cen na niższe niż w ofercie ( np. promocje), - w sytuacji gdy w trakcie trwania postępowania przetargowego wymagany przez Zamawiającego lek nie jest w danym momencie produkowany lub wstrzymana jest jego sprzedaż .

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.powiattorunski.pl/index.php?strona=2082

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej w Pigży ul. Szkolna 8, 87-152 Łubianka.

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.11.2011 godzina 08:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej w Pigży ul. Szkolna 8 ,87-152 Łubianka pokój 61.

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj (Ogłoszenie o zamówieniu )

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2011-10-31 13:23

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenie

 

Numer ogłoszenia: 358894 - 2011; data zamieszczenia: 31.10.2011

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 358770 - 2011 data 31.10.2011 r.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

Dom Pomocy Społecznej, Pigża, ul. Szkolna 8, 87-152 Łubianka, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6740800, fax. 056 6740800.

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

 

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 

    * Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2.

    * W ogłoszeniu jest: Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Oświadczenie , że osoby , które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia , posiadają wymagane uprawnienia , zgodnie z obowiązkiem posiadania tych uprawnień ( na mocy ustawy Prawo farmaceutyczne ).

    * W ogłoszeniu powinno być: nie dotyczy.

 

II.2) Tekst, który należy dodać:

 

    * Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.3.4.

    * Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Oświadczenie , że osoby , które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia , posiadają wymagane uprawnienia , zgodnie z obowiązkiem posiadania tych uprawnień ( na mocy ustawy Prawo farmaceutyczne).

drukuj (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenie)

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2011-10-31 13:25

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9466
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-10-31 14:56

Banery

  • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji