Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Ankieta

Kalendarium

«maj 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę (Decyzja Nr AB.6740.2.114.2021.MD)

Toruń, dnia 12 stycznia 2022 roku

AB.6740.2.114.2021.MD 

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.), w związku z art. 34 ust. 7 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.)

Starosta Toruński

podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora: Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, przedłożonego dnia z dnia 24 listopada 2021 r. (wpływ do tut. Urzędu dnia 25 listopada 2021 r., l. dz. 44780/2021), uzupełnionego dnia 20 grudnia 2021 r. (wpływ do tut. Urzędu dnia 20 grudnia 2021 r., l. dz. 47770/2021) i 10 stycznia 2022 r. (wpływ do tut. Urzędu dnia 10 stycznia 2022 r., l. dz. 633/2022), decyzją nr AB.6740.2.114.2021.MD z dnia 11 stycznia 2022 r. został zatwierdzony projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany i udzielono pozwolenia na budowę elektrowni słonecznej „Elektrownia Słoneczna Kiełbasin I” o mocy do 1 MW do realizacji na działkach nr geod. 42/19 i 42/18 w obrębie Kiełbasin, gmina Chełmża.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Toruniu, Wydział Architektury i Budownictwa, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń (pokój nr 122, piętro I) bądź uzyskać informacje pod nr telefonu 56 662 89 41 (kontakt w godzinach od 8:00 do 14:00).

Starosta Toruński
(-) Marek Olszewski

 

Toruń, dnia 11 stycznia 2022 roku

Nr rej. wniosku: 1767/2021

Decyzja Nr AB.6740.2.114.2021.MD

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 r., poz. 735 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę z dnia 24 listopada 2021 r. (wpływ do tut. Urzędu dnia 25 listopada 2021 r., l. dz. 44780/2021), uzupełnionego dnia 20 grudnia 2021 r. (wpływ do tut. Urzędu dnia 20 grudnia 2021 r., l. dz. 47770/2021) i 10 stycznia 2022 r. (wpływ do tut. Urzędu dnia 10 stycznia 2022 r., l. dz. 633/2022), po uprzednim zawiadomieniu stron o wszczęciu postępowania pismem z dnia 6 grudnia 2021 r.,

zatwierdzam projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany
oraz udzielam pozwolenia na budowę dla:

Gminy Chełmża,
ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża

obejmujące:
budowę elektrowni słonecznej „Elektrownia Słoneczna Kiełbasin I”
o mocy do 1 MW do realizacji
na działkach nr geod. 42/19 i 42/18 w obrębie Kiełbasin, gmina Chełmża.

Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany został wykonany przez p. mgr. inż. Roberta Burbę, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (upr. bud. nr POM/0059/PWBE/21), członka Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (nr ewidencyjny POM/IE/0089/21), z zachowaniem następujących warunków wynikających z art. 36 ust. 1 pkt 1, pkt 4, art. 42 Prawa budowlanego:

 1. szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych zgodnie z art. 5 ustawy Prawo budowlane,
 2. inwestor winien ustanowić kierownika budowy, który jest obowiązany spełnić warunki określone w art. 45a ust. 1,
 3. inwestor winien zapewnić sporządzenie projektu technicznego zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane,
 4. inwestor winien przekazać kierownikowi budowy projekt budowlany, w tym projekt techniczny zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane.

Uzasadnienie

Przedłożony projekt budowlany jest kompletny i ma wymaganą formę. Został wykonany przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane, aktualnie wpisane na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Osoby te dołączyły oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Przedstawiono informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, obejmuje nieruchomość oznaczoną jako działka nr 42/19 i 42/18 w obrębie Kiełbasin, gmina Chełmża.
Ponadto decyzję wydano w oparciu o:

 1. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą nr XXXIV/296/17 Rady Gminy Chełmża z dnia 27 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kiełbasinie (Dz. Urz. Woj. Kuj.–Pom. z dnia 3 października 2017 r. poz. 3717).
 2. Decyzję nr 5/2020 Wójta Gminy Chełmża znak GKOŚ.6220.11.2020 z dnia 9 października 2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach (ostateczność dnia 31 października 2020 r.), przeniesioną decyzją Wójta Gminy Chełmża znak GKOŚ.6220.11.2020 z dnia 16 grudnia 2021 r. (ostateczność dnia 17 grudnia 2021 r.).
 3. Oświadczenie inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
 4. Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany zawierający komplet przewidzianych prawem warunków i uzgodnień.

Pouczenie

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia za pośrednictwem organu, który wydał niniejszą decyzję.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez strony postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zwolniono z opłaty skarbowej - podstawa prawna: art. 7 pkt. 3 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 ze zm.).

drukuj (Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę (Decyzja Nr AB.6740.2.114.2021.MD))

Metryka

 • [treść archiwalna]
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Dybcio
  data wytworzenia: 2022-01-12
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2022-01-13 08:44
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-13 08:46

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. 56 662 88 10, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.109

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 240419
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-05-16 14:44

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji