Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Ankieta

Kalendarium

«kwiecień 2023»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

Otwarty konkurs ofert – wydłużamy termin naboru!

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom organizacji pozarządowych Zarząd Powiatu Toruńskiego  wydłużył termin składania ofert do 31 stycznia 2023 roku.
Wobec powyższego rozstrzygnięcie konkursów planowane jest do 24 marca 2023 roku.
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert (…) do pobrania poniżej.
Pełna dokumentacja konkursowa do pobrania na  https://www.powiattorunski.pl/8776,obowiazujace-dokumenty

Uchwała Nr 688/2023
Zarządu Powiatu Toruńskiego
z dnia 4 stycznia 2023 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2023 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7, 8, 13 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn.1) oraz § 8 pkt 1 załącznika do Uchwały Nr XLII/262/2022 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 27 października 2022 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 uchwala się, co następuje:

§ 1. W załącznikach nr 1-4 do Uchwały Nr 677/2022 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2023 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wprowadza się następujące zmiany:

1) W części „IV. Termin i warunki realizacji zadań” ogłoszeń konkursowych pkt. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Wydatki z dotacji poniesione pomiędzy datą rozpoczęcia realizacji zadania, a dniem podpisania umowy będą refundowane przez Powiat Toruński.”.

2) W części „VI. Termin i warunki składania ofert” ogłoszeń konkursowych:
a) pkt. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:
1) przygotowanie i złożenie oferty na realizację zadania elektronicznie za pomocą 
generatora ofert witkac.pl dostępnego na stronie https://witkac.pl w terminie 
do 31 stycznia 2023 r. do godz. 23:59:59,
2) wygenerowanie, wydrukowanie i złożenie potwierdzenia złożenia oferty (nie oferty) zawierającego zgodną sumę kontrolną z ofertą złożoną w generatorze ofert), podpisanego przez osoby do tego uprawnione* osobiście lub drogą pocztową do Starostwa Powiatowego w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń, w terminie do 7 lutego 2023 r. (decyduje data wpływu do urzędu, nie data stempla pocztowego).
* Potwierdzenie złożenia oferty muszą podpisać osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu wewnętrznego są upoważnione do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych (zawierania umów) oraz składania oświadczeń woli. Dokument należy opatrzyć pieczątkami imiennymi, a w przypadku ich braku wymagane są czytelne podpisy umożliwiające jednoznaczną weryfikację osoby/osób 
podpisujących oraz pieczęć organizacji, jeśli Oferent taką posiada.

O zachowaniu terminu decyduje łącznie:
1) data i godzina złożenia oferty w generatorze ofert witkac.pl,
2) data dostarczenia potwierdzenia złożenia oferty, stanowiącego wydruk z generatora ofert witkac.pl zawierającego zgodną sumę kontrolną, do Starostwa Powiatowego w Toruniu, ul. Towarowa 4-6.

Oferty złożone wyłącznie w wersji papierowej (bez użycia generatora ofert witkac.pl) lub złożone za pomocą generatora ofert witkac.pl, ale bez złożenia potwierdzenia oferty, o którym mowa w części VI pkt. 3 ppkt. 2 ogłoszenia konkursowego zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

Po przyznaniu dotacji przez Zarząd Powiatu Toruńskiego na realizację zadania, oferent zobowiązany jest, przed podpisaniem stosownej umowy, dostarczyć:
1) ofertę (w przypadku, jeśli nie jest wymagana korekta merytoryczna lub finansowa) lub aktualizację oferty (po uzyskaniu akceptacji odpowiedniego merytorycznie wydziału Starostwa Powiatowego w Toruniu) - w wersji papierowej,
2) kopie załączników w wersji papierowej, o których mowa pkt. 6 poniżej, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu są upoważnione do reprezentowania podmiotu na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych,
3) w przypadku oferty wspólnej – umowę pomiędzy Oferentami (w wersji papierowej) określającą zakres ich świadczeń, składających się na realizację zadania publicznego.

Podpisaną ofertę wraz z załącznikami (jeżeli nie wymaga ona aktualizacji) lub aktualizację oferty (w generatorze ofert witkac.pl) oferent zobowiązany jest złożyć w terminie do 40 dni kalendarzowych licząc od dnia podjęcia Uchwały przez Zarząd Powiatu Toruńskiego o wyborze ofert i udzieleniu dotacji. Niedotrzymanie tego terminu jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji.”.

3) pkt. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. W sytuacji wystąpienia siły wyższej dopuszcza się możliwość złożenia w terminie do 7 lutego 2023 r. wygenerowanego z generatora ofert witkac.pl, wydrukowanego i opatrzonego właściwymi podpisami (zgodnie z zapisami w KRS lub innego dokumentu prawnego) potwierdzenia złożenia oferty w formie skanu przesłanego drogą e-mailową, na adres j.rybitwa@powiattorunski.pl. W tym przypadku za datę dostarczenia potwierdzenia złożenia oferty uznaje się datę wpływu skanu na wskazaną skrzynkę mailową najpóźniej do godz. 23:59 w terminie, o którym mowa powyżej. Niezwłocznie po ustaniu siły wyższej dokument należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Toruniu.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych oraz Naczelnikowi Wydziału Środowiska Starostwa Powiatowego w Toruniu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący posiedzenia
Starosta Toruński
(-) Marek Olszewski

drukuj (Otwarty konkurs ofert – wydłużamy termin naboru!)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Rybitwa
    data wytworzenia: 2023-01-05
  • opublikował: Marzena Pietruszyńska
    data publikacji: 2023-01-05 13:29

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. 56 662 88 10, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.109

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 275001
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-03-31 10:54

Banery

  • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji