Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

                                                                                                          Gronowo, 2012.03.05

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU KANDYDATÓW

na wolne stanowisko urzędnicze: starszy referent ds. kadr

w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie

Gronowo 128, 87-162 Lubicz

 

 1. W wyniku ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze starszego referenta ds. kadr oferty pracy złożyło 4 kandydatów, w tym 4 kandydatów spełniało wymagana formalne.
 2. Komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu postępowania, nie wyłoniła kandydata, ponieważ żaden z nich nie spełniał wszystkich wymagań związanych z pracą na wakującym stanowisku.

Metryka

 • opublikował: Marcin Lewandowski
  data publikacji: 2012-03-29 12:24

Dyrektor Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie

Gronowo 128, 87 – 162 Lubicz

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: starszy referent ds. kadr

Oferta pracy nr 1/2012 z dnia 21.02.2012r

 

 1. Wymagania związane ze stanowiskiem:
  1. niezbędne:      - bardzo dobra znajomość:  ustawy Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty, ustawy Kodeks pracy, ustawy o ochronie danych osobowych, przepisów regulujących zasady prowadzenia dokumentacji w sprawach pracowniczych,

- umiejętność samodzielnego prowadzenia spraw pracowniczych,

- umiejętność obsługi pakietu Office, w szczególności Excel,

- systematyczność,

- obowiązkowość,

 1. dodatkowe     - doświadczenie w pracy na stanowisku pracownika ds kadr,

- komunikatywność,

- umiejętność bezkonfliktowego rozwiązywania problemów w środowisku pracy,

 1. Wykształcenie (typ szkoły):
  1. niezbędne:      - wykształcenie wyższe magisterskie,
  2. preferowane:  - kierunek prawo lub administracja, w zakresie prawa.
 2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. Prowadzenie pełnej obsługi dokumentacyjnej procesu zatrudnienia, przebiegu pracy i rozwiązywania stosunków pracy z pracownikami szkoły,
  2. Prowadzenie ewidencji, statystyki i informacji o zatrudnionych, w tym przy użyciu programu Kadry OPTIVUM,
  3. Nadzór i kontrola przestrzegania przez pracowników zapisów Regulaminu pracy,
  4. Prowadzenie ewidencji absencji, czasu pracy, wykorzystania urlopów pracowniczych i zwolnień od pracy,
  5. Prowadzenie rejestru i wystawianie delegacji służbowych,
  6. Przygotowanie dokumentów dotyczących nakładania na pracowników kar porządkowych, nagród,
  7. Przygotowywanie dokumentów dotyczących przeszeregowań, podwyżek, innych zmian warunków pracy i/lub płacy,
  8. Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu, świadectw pracy po ustaniu zatrudnienia,
  9. Nadzór nad terminowością wykonywania badań wstępnych, okresowych i kontrolnych,
  10. Prowadzenie ewidencji i wydawanie legitymacji służbowych nauczyciela,
  11. Współpraca z kadrą kierowniczą i pracownikiem ds. bhp w zakresie prowadzenia spraw pracowniczych,
  12. Współpraca w charakterze członka komisji Rady Wspólnej rozpatrującej wnioski o przyznanie świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  13. Prowadzenie korespondencji obejmującej sprawy pracownicze,
  14. Sporządzanie sprawozdań o stanie zatrudnienia i o jego zmianach,
  15. Prowadzenie innych spraw z zakresu spraw pracowniczych.
 3. Wymagane dokumenty:
  1. Curriculum Vitae,
  2. list motywacyjny,
  3. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  4. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  5. dokumenty potwierdzające wykształcenie (świadectwo ukończenia szkoły, dyplom),
  6. dokumenty potwierdzające przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
  7. inne dodatkowe dokumenty (kserokopie zaświadczeń o kursach, szkoleniach).

 

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. nr 101, poz.926) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.). ”

 1. Doręczenie aplikacji.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy doręczyć na adres: Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz, z dopiskiem „Oferta nr 1/2012r. – starszy referent ds. kadr”, w terminie 10 dni od dnia opublikowania w BIP Starostwa Powiatowego w Toruniu www.powiattorunski.pl oraz na tablicy informacyjnej w Zespole Szkół, CKU w Gronowie. Aplikacje, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru będzie upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w Zespole Szkół, CKU w Gronowie oraz opublikowanie w BIP Starostwa Powiatowego w Toruniu www.powiattorunski.pl przez okres co najmniej 3 miesięcy.

Metryka

 • opublikował: Marcin Lewandowski
  data publikacji: 2012-03-29 12:24

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1877
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-03-29 12:23

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12344479
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-25 14:00

Stopka strony