Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Ankieta

Kalendarium

«styczeń 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY na wolne stanowisko Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej

I. Nazwa i adres jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4 -6, tel.: 056 662 87 50; fax: 056 662 87 51; e-mail: sekretariat@pcpr-torun.pl

II. Określenie stanowiska: Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

III. Rodzaj umowy: umowa o pracę w systemie zadaniowego czasu pracy

IV. Wymagania niezbędne: 1. obywatelstwo polskie;

2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3. wykształcenie:

a) wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub,

b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka,

c) osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,

d) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu wykonawczego,

e) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub za umyślne przestępstwo skarbowe,

f) znajomość przepisów z zakresu: - ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - ustawy o pomocy społecznej, - ustawy o samorządzie powiatowym, - ustawy o ochronie danych osobowych, - kodeks postępowania administracyjnego, - ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz powiązanych aktów wykonawczych,

4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

V. Wymagania dodatkowe:

1. samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań,

2. odpowiedzialność za wykonywanie powierzonych zadań,

3. nieposzlakowana opinia,

4. komunikatywność, dyspozycyjność, kultura osobista, odporność na stres,

5. umiejętność zachowania pełnej dyskrecji,

6. dokładność, rzetelność w wykonywaniu obowiązków,

7. umiejętność interpretowania przepisów,

8. umiejętność analizy problemów i poprawnego wyciągania wniosków,

9. umiejętność sporządzania sprawozdań,

10. umiejętność obsługi komputera pakietów biurowych, poczty elektronicznej, Internetu,

11. czynne prawo jazdy kategorii B, 12. umiejętność pracy w zespole.

 

VI. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,

2. przygotowywanie we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku,

3. pomoc rodzinom zastępczym w nawiązaniu wzajemnego kontaktu,

4. zapewnianie rodzinom zastępczym dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej,

5. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,

6. udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej,

7. wydawanie opinii w przedmiocie wytaczania przez dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie powództwa o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka przebywającego w pieczy zastępczej,

8. sporządzanie opinii w sprawie umieszczeń dzieci w pieczy zastępczej (rodzinnej lub instytucjonalnej ), w szczególności rodzeństwa,

9. sporządzanie opinii w przedmiocie ustania przyczyny umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej i możliwości powrotu dziecka do jego rodziny biologicznej na potrzeby postępowania sądowego w tej sprawie,

10. wydawanie innych opinii, w związku z zaistniałą potrzebą,

11. praca związana z dokonywaniem oceny sytuacji dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,

12. praca związana z dokonywaniem oceny rodziny zastępczej,

13. współpraca z instytucjami i organizacjami zewnętrznymi w celu realizacji indywidualnych planów działania, w szczególności z ośrodkami adopcyjnymi,

14. gromadzenie wszelkich niezbędnych informacji o rodzinie,

15. prowadzenie monitoringu postępów i efektów podejmowanych prac,

16. dokumentowanie własnej pracy poprzez przygotowanie sprawozdania miesięcznego, dziennika pracy oraz miesięcznych kart czasu pracy,

17. przygotowywanie innych niezbędnych materiałów i dokumentów związanych z wykonywanymi zadaniami na stanowisku pracy,

18. podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć w celu ochrony tajemnicy służbowej i państwowej,

19. informowanie o wszelkich zaistniałych problemach,

20. przedstawianie odpowiednich sprawozdań z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej,

21. systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności przez udział w szkoleniach i samokształcenie

VII. Wykaz niezbędnych dokumentów :

1. życiorys (CV) i list motywacyjny,

2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, potwierdzone za zgodność z oryginałem w PCPR w Toruniu lub u notariusza,

3. dodatkowe dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności, potwierdzone za zgodność z oryginałem w PCPR w Toruniu lub u notariusza,

4. dokument poświadczający co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka,

5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy), potwierdzone za zgodność z oryginałem w PCPR w Toruniu lub u notariusza,

6. oświadczenia kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego: - o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego, - o braku pozbawienia władzy rodzicielskiej oraz że władza rodzicielska nie była mu zawieszona ani ograniczona (dotyczy osób posiadających dzieci), - o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyśle przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe, - o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, - o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,

7. oświadczenie kandydata zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

VIII. Miejsce świadczenia pracy: Teren powiatu toruńskiego, praca głównie w środowisku zamieszkania wskazanych rodzin zastępczych oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu. Praca wiąże się z koniecznością przemieszczania się między miejscowościami na terenie powiatu toruńskiego (dotyczy miejsc zamieszkania rodzin zastępczych będących pod opieką Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej).

IX. Inne informacje:

- Praca Koordynatora będzie wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy, oznacza to pracę także w godzinach popołudniowych oraz w weekendy ( 40 godzin tygodniowo ),

- Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej będzie mieć pod opieką łącznie około 15 rodzin zastępczych, - Praca Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wykonywana będzie w okresie od kwietnia 2015 r. do grudnia 2015 r.,

- Praca Koordynatora nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego, - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w swojej pracy nie będzie mógł wykonywać wobec rodzin objętych przedmiotowym wsparciem funkcji pedagoga i nauczyciela wychowawcy, nie może również uczestniczyć w procesie decyzyjnym przyznawania świadczeń realizowanych przez ośrodki pomocy społecznej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać: do dnia 15 kwietnia 2015r. do godz. 12:00, w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, lub pocztą na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Nabór na stanowisko: Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej ”. Oferty, które wpłyną do PCPR po terminie nie będą rozpatrywane.

Ogłoszenie podlega umieszczeniu na stronie BIP Powiatu Toruńskiego, na stronie PCPR w Toruniu. Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Toruniu www.bip.powiattorunski.pl, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Kandydaci spełniający kryteria formalne będą poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

drukuj (NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY na wolne stanowisko Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej)

Metryka

  • opublikował: Ryszard Bukowski
    data publikacji: 2015-04-08 12:12

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Karolina Gorczyńska, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, tel. 056 662 87 61, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p. 55

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 45810
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-12-10 10:41

Banery

  • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji