Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Ankieta

Kalendarium

«styczeń 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

NABÓR na wolne stanowisko specjalisty do spraw wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, w związku z planowaną realizacją w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa 9, Działanie 9.3, Poddziałanie 9.3.2 projektu pn: „Rodzina w Centrum” zaprasza do składania ofert na nieurzędnicze stanowisko: specjalista do spraw wsparcia rodziny i pieczy zastępczej

I. Wymagania niezbędne:

1) Obywatelstwo polskie lub posiadanie obywatelstwa jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podejmowania zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2) Wykształcenie wyższe o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie.

3) Staż pracy – minimum 3 lata stażu pracy (doświadczenie w pracy z rodziną i dzieckiem).

4) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

5) Osoba nie skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6) Nieposzlakowana opinia.

 

 II. Wymagania dodatkowe:

1)  Znajomość obsługi komputera i programów biurowych.

2) Wiedza i doświadczenie w zakresie  funkcjonowania i wsparcia  rodziny i pieczy zastępczej.

3) Umiejętność nawiązywania współpracy z podmiotami działającymi w zakresie pracy z rodziną.

4) Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

5) Samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy.

6) Umiejętność współpracy w zespole.

7) Odporność na sytuacje stresowe.

8) Umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną, w tym z rodziną zastępczą i dzieckiem.

9) Znajomość regulacji prawnych z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, przepisów o ochronie danych osobowych, przepisów związanych z realizacją projektów unijnych.

10) Preferowane cechy osobowościowe kandydatów: komunikatywność, odpowiedzialność, kreatywność, obowiązkowość, rzetelność, zaangażowanie.

 

 III. Zakres obowiązków:

Do zadań specjalisty do spraw wsparcia rodziny i pieczy zastępczej należy w szczególności:

1) Wstępna diagnoza potrzeb uczestnika projektu.

2) Tworzenie harmonogramu indywidualnego i grupowego wsparcia dla uczestnika projektu.

3) Kontakt ze specjalistami świadczącymi poradnictwo i rodzinami zainteresowanymi i korzystającymi ze wsparcia centrum.

4) Ścisła współpraca z ośrodkami pomocy społecznej na terenie powiatu dotycząca rozwoju pieczy zastępczej, podejmowanie wspólnych inicjatyw na rzecz rodzin, w szczególności objętych asystenturą rodziny.

5) Kreowanie lokalnej  i regionalnej polityki społecznej w obszarze wspierania dzieci i rodzin, nawiązywanie współpracy z instytucjami, organizacjami pozarządowymi, lokalnymi grupami, Kościołem w zakresie powiatowych spotkań na rzecz rozwoju pieczy zastępczej.

6) Zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, psychiatrycznej, pedagogicznej i prawnej.

7) Propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego ( centrum ) w powiecie.

8) Inicjowanie i realizacja działań służących pozyskiwaniu kandydatów na rodziców zastępczych.

9) Bieżąca współpraca ze specjalistami  do spraw rozwoju polityki prorodzinnej w regionie.

10) Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego w ramach projektu.

 

IV. Dodatkowe informacje:

1) Warunki pracy na w/wym. stanowisku: umowa o pracę,  praca biurowa oraz praca w terenie, ruchomy czas pracy.

2) Wskaźnik  zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2016 r. wyniósł 11%.

 

V. Wymagane dokumenty:

1) List motywacyjny.

2) Życiorys zawodowy ( CV ).

3) Kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie.

4) Kserokopia świadectw pracy.

 

5) Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

6) Oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

7) Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

8) Własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych.

9) Oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( t.j.Dz.U. z 2016 r., poz. 922).

 

Dokumenty o których mowa w pkt 1,2,6,7,8,9 należy podpisać własnoręcznym podpisem.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie należy składać osobiście w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu lub pocztą na adres Centrum z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko specjalisty do spraw wsparcia rodziny i pieczy zastępczej”, w terminie do dnia 02 maja 2017 r. do godziny 15.00. 

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na BIP PCPR w Toruniu.

Każdy z kandydatów spełniających wymogi formalne zostanie powiadomiony o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Autor informacji: Jolanta Zielińska
  • opublikował: Ryszard Bukowski
    data publikacji: 2017-04-25 10:43
  • zmodyfikował: Ryszard Bukowski
    ostatnia modyfikacja: 2017-04-25 10:41

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Karolina Gorczyńska, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, tel. 056 662 87 61, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p. 55

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 45799
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-12-10 10:41

Banery

  • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji