Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Karta informacyjna SP-119

 1. Nazwa procedury:
  Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
 2. Nazwa Wydziału:
  Wydział Komunikacji i Transportu
 3. Podstawa prawna:
 4. Wymagane dokumenty:
  Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców jest dokonywany na wniosek przedsiębiorcy zawierający następujące dane:
  • firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania;
  • numer w ewidencji działalności gospodarczej albo w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym – o ile są wymagane;
  • numer identyfikacji podatkowej (NIP) - o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
  • numer identyfikacji statystycznej (REGON) - o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
  • oznaczenie i adres ośrodka szkolenia kierowców;
  • adresy należących do ośrodka szkolenia kierowców pomieszczeń biurowych, sal wykładowych i placów manewrowych, wraz z określeniem tytułu prawnego oraz dat określających okres, na jaki przedsiębiorca posiada tytuł prawny do tych obiektów;
  • zakres prowadzonego szkolenia;
  • imiona i nazwiska instruktorów i wykładowców wraz z ich numerami ewidencyjnymi;
  • numer rejestracyjny każdego pojazdu, którym prowadzona jest nauka jazdy.
   Do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć oświadczenie o następującej treści:
   „Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców są kompletne i zgodne z prawdą oraz, że znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami”.
   Oświadczenie powinno zawierać również:
   • Firmę przedsiębiorcy oraz jego miejsce zamieszkania albo siedzibę i adres;
   • Oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
   • Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
              Ośrodek szkolenia kierowców może prowadzić przedsiębiorca, który:
    1) posiada infrastrukturę odpowiednią do zakresu prowadzonego szkolenia:
    a) salę wykładową,
    b) pomieszczenie biurowe,
    c) plac manewrowy oraz;
    d) pojazd przeznaczony do nauki jazdy;
    2) zatrudnia w ośrodku szkolenia kierowców co najmniej jednego instruktora posiadającego uprawnienia oraz udokumentowaną 3-letnią praktykę w szkoleniu kandydatów na kierowców pozwalającą na prowadzenie szkolenia w zakresie uzyskiwania uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi w kategorii prawa jazdy określonej we wniosku lub sam jest instruktorem, spełniającym te wymagania;
    3) posiada w ośrodku szkolenia kierowców zbiory przepisów ruchu drogowego oraz pomoce dydaktyczne właściwe ze względu na rodzaj prowadzonego szkolenia;
    4) nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów – dotyczy to osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej.
 5. Opłaty:
  Za wpis pobierana jest opłata komunikacyjna w wysokości 500 zł.
  Płatna w kasie Starostwa Powiatowego w Toruniu (godziny otwarcia kasy: 7.30-14.00, we wtorki 8.00-15.00), bądź przelewem na konto Starostwa.
  Opłata komunikacyjna
  Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy Oddział w Toruniu, Numer konta: 76 9550 0003 2024 0201 1255 0002
 6. Termin załatwienia sprawy:
  • do 7 dni od daty wpływu dokumentów do Wydziału Komunikacji.
 7. Jednostka prowadząca sprawę:
  Wydział Komunikacji i Transportu
  tel. 56 662 89 22, fax. 56 662 89 23, pokój nr 131, I piętro
 8. Tryb odwoławczy:
  Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Starosty Toruńskiego w terminie 14 dni od jego otrzymania.
 9. Dodatkowe informacje:
  Przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia kierowców może wystąpić do starosty z wnioskiem o wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C lub D. Reguluje to art. 31 ustawy o kierujących pojazdami.
  Z wnioskiem może wystąpić przedsiębiorca, jeżeli:
  1) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców co najmniej od 5 lat;
  2) posiada:
  a) odpowiednie warunki lokalowe, w tym co najmniej:
  - lokal biurowy, który umożliwia przyjmowanie interesantów, przechowywanie dokumentacji związanej ze szkoleniem oraz jest wyposażony w sprzęt i urządzenia biurowe;
  - salę wykładową, która jest wyposażona w sprzęt i urządzenia umożliwiające prowadzenie zajęć;
  - plac manewrowy, który powinien być zabezpieczony przez dostępem osób postronnych, w szczególności ogrodzony oraz umożliwiać wykonywanie wszystkich zadań wynikających z programu szkolenia,
  b) pojazdy szkoleniowe w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C i D przy czym:
  - co najmniej jeden pojazd w zakresie danej kategorii prawa jazdy jest własnością tego przedsiębiorcy lub przedmiotem umowy leasingu,
  - pojazd w zakresie prawa jazdy kategorii A i B jest nie starszy niż 5 lat, w zakresie prawa jazdy kategorii C jest nie starszy niż 7 lat, a w zakresie prawa jazdy kategorii D nie starszy niż 12 lat,
  c) pomoce i środki dydaktyczne zapewniające prowadzenie szkolenia zgodnie z obowiązującym programem szkolenia w zakresie:
  - uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii objętej poświadczeniem potwierdzającym spełnianie dodatkowych wymagań,
  - uzyskiwania uprawnień instruktorów nauki jazdy,
  - szkolenia osób ubiegających się o kartę rowerową.
  3) zatrudnia wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, w tym:
  a) dwóch instruktorów posiadających uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B lub C od co najmniej 5 lat,
  b) jednego instruktora posiadającego uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii objętej poświadczeniem potwierdzającym spełnianie dodatkowych wymagań oraz
  c) osobę posiadającą przygotowanie pedagogiczne zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz
  4) posiada akredytację kuratora oświaty, o której mowa w art. 118 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe.
 10. Formularze do pobrania:
  • Wniosek o wpis do rejestru – druk do pobrania poniżej.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Werner
  data wytworzenia: 2018-03-27
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2018-04-25 15:07
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-16 13:28

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Werner
  data wytworzenia: 2013-11-14
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2013-11-18 10:28

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (056) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.112

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3322
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-05-22 12:52

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12344317
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-25 14:00

Stopka strony