Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

2. Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. 00.68.538                 uchwała
Numer:                                                         XV/117/2000
Autor: rada powiatu
Tytuł: Zm.: Statut Powiatu Toruńskiego.
Data aktu:                  2000.06.28
Data ogłoszenia:         2000.09.25
Wejście w życie:          2000.10.10

 

Uchwała Nr XV/117/2000
Rady Powiatu Toruńskiego
z dnia 28 czerwca 2000 r.
w sprawie zmian w Statucie Powiatu Toruńskiego.
 

 (Bydgoszcz, dnia 25 września 2000 r.)

Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.),

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Powiatu Toruńskiego stanowiącym załącznik do uchwały Nr III/10/98 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Toruńskiego (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 1999 r. Nr 42, poz. 350) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 14:
a) w ust. 2 w zdaniu pierwszym cyfrę "7" zastępuje się cyfrą "5",
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Materiały na sesję, w szczególności projekty uchwał doręcza się radnym wraz z zawiadomieniem o sesji, o którym mowa w ust. 2.",
c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
"4. W szczególnie uzasadnionych wypadkach termin, o którym mowa w ust. 2 może ulec skróceniu do 48 godzin.",
 2) w § 29:
a) wprowadza się nowy ust. 1 w brzmieniu:
"1. Uchwały Rady ogłasza się poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Rady.",
b) dotychczasowe ust. 1 i 2 oznacza się odpowiednio jako ust. 2 i 3,
 3) w § 43 wyrazy "tajemnicy państwowej i służbowej" zastępuje się wyrazami "informacji niejawnych i ochrony danych osobowych",
 4) w § 67:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Powiatowe służby, inspekcje i straże tworzą:
1) Komenda Miejska Policji w Toruniu,
2) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu,
3) Miejska Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Toruniu,
4) Miejski Inspektorat Weterynarii w Toruniu,
5) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Toruniu.",
b) wprowadza się nowy ust. 2 w brzmieniu:
"2. Jednostki wymienione w ust. 1 pkt 1 - 4 wykonują zadania na rzecz Miasta Torunia i Powiatu Toruńskiego.",
c) dotychczasowe ust. 2 i 3 oznacza się odpowiednio jako ust. 3 i 4.
 6) w załączniku Nr 2 do Statutu Powiatu Toruńskiego zawierającym wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu Toruńskiego wprowadza się pkt 12 i 12 w brzmieniu:
"12. Ziemski Urząd Pracy w Toruniu.
13. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Głuchowie.".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-02-17 13:24
  • zmodyfikował: Administrator - Dorota Wróblewska
    ostatnia modyfikacja: 2008-06-17 09:46

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (56) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.101

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5621
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-04-18 10:20

Banery

  • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12351185
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-29 08:59

Stopka strony