Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Ankieta

Kalendarium

«wrzesień 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony


5. Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom.-t.j. 02.33.607      uchwała
Numer:
                                                     III/10/98
Autor: rada powiatu
Tytuł: Uchwalenie Statutu Powiatu Toruńskiego.
Data aktu:                    1998.12.22
Data ogłoszenia:           2002.05.10
Wejście w życie:            1999.07.06

Zmiana:

-Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. 03.102.1480  uchwała
Numer:                                             VI/45/03


Uchwała Nr XXII/178/01
Rady Powiatu Toruńskiego
z dnia 23 sierpnia 2001 r.
w sprawie zmian w Statucie Powiatu Toruńskiego oraz przyjęcia tekstu jednolitego.

(Bydgoszcz, dnia 10 maja 2002 r.)


Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. nr 91, poz. 578 ze zm.), w związku z § 77 Statutu Powiatu Toruńskiego (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 1999 r. nr 42, poz. 350 ze zm.)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Powiatu Toruńskiego stanowiącym załącznik do uchwały nr III/10/98 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Toruńskiego, zmienionego uchwałą nr XV/11/2000 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 czerwca 2000 r. oraz uchwałą Nr XVII/133/2000 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 15 listopada 2000 r. wprowadza się następujące zmiany:
 1) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Do zakresu działania powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży,"
 2) w § 8 w ust. 4 liczbę "30" zastępuje się liczbą "24",
 3) w § 9:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"2) wybór i odwołanie zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia jego przewodniczącego",
b) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:
"8a) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych jednostkom lokalnego samorządu terytorialnego, a także samorządowi województwa,"
c) po pkt 9 dodaje się pkt 9a - 9c w brzmieniu:
"9a) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowanie do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych,
9b) uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego,
9c) uchwalanie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,"
d) po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:
"10a) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,"
 4) w § 10 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
"1a. Uchwałę w sprawie absolutorium Rada Powiatu podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady Powiatu.";
 5) w § 11:
a) w ust. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
"W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Powiatu i niewyznaczenia Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, zadania wykonuje wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem",
b) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
"6. Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust. 5, w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji przez Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji przez Radę Powiatu z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała",
 6) § 12 otrzymuje brzmienie:
"§ 12.1. Rada Powiatu obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Na wniosek Zarządu Powiatu lub co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady Powiatu Przewodniczący Rady obowiązany jest zwołać sesję w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek o zwołanie sesji powinien spełniać wymogi określone w § 14 ust. 3.
3. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady zwołuje Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników wy borów do Rady Powiatu.
4. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady Powiatu, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji",
 7) w § 14:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. O sesji zawiadamia się wszystkich radnych co najmniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia obrad. Zawiadomienie powinno zawierać miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia sesji",
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał",
 8) w § 17:
a) skreśla się ust. 1 i ust. 2,
b) dotychczasowe ust. 3, 4 i 5 oznacza się odpowiednio jako ust. 1, 2 i 3,
 9) w § 18:
a) w ust. 5:
– pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"2) przedstawia porządek obrad,"
– pkt 3 otrzymuje brzmienie:
"3) poddaje pod głosowanie wnioski w sprawie zmian porządku obrad",
b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
"6. Z wnioskiem o uzupełnienie lub zmianę porządku obrad może wystąpić radny, komisja, lub radnych albo Zarządu Powiatu",
c) dodaje się ust. 6a w brzmieniu:
"6a. Rada Powiatu może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady",
 10) w § 21 w ust. 1 skreśla się wyraz "uchwalonym",
 11) w § 34 ust. 2 w pkt 4 skreśla się wyraz "uchwalony",
 12) w § 36 w ust. 2 po wyrazach "wchodzą radni," dodaje się wyrazy "w tym przedstawiciele wszystkich klubów",
 13) w § 37 ust. 2 liczbę "4" zastępuje się liczbą "5",
 14) w § 53:
a) w ust. 2 w pkt 5 skreśla się wyrazy "z zastrzeżeniem § 66 ust. 5",
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4. Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym Powiatowego Urzędu Pracy",
 15) w § 61:
a) skreśla się ust. 7,
b) dotychczasowy ust. 8 oznacza się jako ust. 7,
16) dodaje się rozdział 2a w brzmieniu:
"Rozdział 2a Jawność działania organów powiatu oraz zasady dostępu do dokumentów
§ 65a.1. Sesje Rady Powiatu oraz posiedzenia jej komisji są jawne i ogólnodostępne, chyba że przepisy ustaw stanowią inaczej.
2. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad sesji Rady Powiatu zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa i urzędach gmin znajdujących się w granicach powiatu, a ponadto dodatkowo zamieszczone w prasie lokalnej.
§ 65b.1. Obywatelom udostępnia się następujące rodzaje dokumentów:
1) protokoły z sesji,
2) protokoły z posiedzeń komisji Rady,
3) protokoły z posiedzeń Zarządu,
4) rejestr uchwał Rady i uchwał Zarządu,
5) rejestr wniosków i opinii komisji,
6) rejestr interpelacji i wniosków radnych.
2. Dokumenty wymienione w ust. 1 podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem.
§ 65c. Dokumenty z zakresu działania Rady i komisji udostępniane są w Biurze Rady, a dokumenty z zakresu działania Zarządu udostępnia się w Wydziale Promocji i Rozwoju, w dniach pracy Starostwa Powiatowego.
§ 65d.1. Z dokumentów wymienionych w § 65b ust. 1 obywatele mogą sporządzać notatki i wyciągi, fotografować je lub kopiować.
2. Czynności, o jakich mowa w ust. 1 są wykonywane odpłatnie, zgodnie ze stawkami ustalanymi przez Zarząd Powiatu.
3. Realizacja uprawnień określonych w ust. 1 może się odbywać wyłącznie w Starostwie i w asyście pracownika Starostwa.
§ 65e. Obywatele mogą żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie wyciągów, fotografii oraz odbitek kserograficznych z dokumentów określonych w § 65b ust. 1.
§ 65f. Uprawnienia określone w § 65b - 65e nie znajdują zastosowania do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej niż art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego".
 17) w § 66:
a) w ust. 4 skreśla się wyrazy "z zastrzeżeniem ust. 5",
b) w ust. 5 skreśla się wyrazy "oraz jednostek organizacyjnych powiatu",
 18) w § 67 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1) powołuje i odwołuje ich kierowników, a także wykonuje wobec nich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej,"
§ 2. Przyjmuje się tekst jednolity Statutu Powiatu Toruńskiego stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z tym że przepis § 8 ust. 4 Statutu Powiatu, zmieniony przez § 1 pkt 2 niniejszej uchwały ma zastosowanie do kadencji następującej po kadencji, w czasie której uchwała weszła w życie.
ZAŁĄCZNIK
STATUT POWIATU TORUŃSKIEGO
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Powiat Toruński, zwany dalej "powiatem", stanowi lokalną wspólnotę samorządową, tworzoną przez mieszkańców powiatu oraz terytorium obejmujące: miasto Chełmża oraz gminy: Chełmża, Czernikowo, Lubicz, Łubianka, Łysomice, Obrowo, Wielka Nieszawka, Zławieś Wielka.
2. Mapa Powiatu Toruńskiego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.
§ 2. Siedzibą władz powiatu jest miasto Toruń.
§ 3. 1. Powiat ma osobowość prawną.
2. Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
§ 4. (1) 1. Herbem Powiatu jest umieszczony w polu czerwonym wizerunek orła srebrnego z koroną na szyi i ramieniem zbrojnym w srebrną szablę, wyrastającym z barku; dziób, język i szpony o barwie złotej.
2. Flaga Powiatu ma postać płata składającego się z trzech niejednakowej szerokości pionowych słupów: czerwonego, żółtego i czerwonego, w proporcjach: 2:8, 4:8, 2:8. Na środku płata umieszczony jest herb Powiatu Toruńskiego. Stosunek szerokości do długości flagi wynosi 5:8.
3. Wzór herbu i flagi Powiatu określają załączniki nr 2 i 3 do statutu.
§ 5. 1. Do zakresu działania powiatu należy wykonywanie określonych ustawami zadań publicznych o charakterze ponadgminnym.
2. Do zakresu działania powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.
3. Powiat wykonuje także zadania z zakresu administracji rządowej, jeżeli ustawy określają te sprawy jako należące do zakresu działania powiatu.
§ 6. 1. W celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami.
2. Powiat nie może prowadzić działalności gospodarczej wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej.
3. Tworzenie jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, następuje w drodze uchwały Rady Powiatu.
Rozdział 2
Organy powiatu
§ 7. Organami powiatu są:
 1) Rada Powiatu,
 2) Zarząd Powiatu.
§ 8. 1. Rada Powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu.
2. Kadencja Rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów.
3. Radni są wybierani w wyborach bezpośrednich. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady Powiatu określa ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. nr 95, poz. 602).
4. (2) W skład Rady Powiatu wchodzi 21 radnych.
§ 9. Do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy:
 1) stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym Statutu Powiatu,
 2) wybór i odwołanie Zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia jego przewodniczącego,
 3) powoływanie i odwoływanie, na wniosek Starosty, Sekretarza Powiatu i Skarbnika Powiatu,
 4) stanowienie o kierunkach działania Zarządu Powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, w tym z działalności finansowej,
 5) uchwalanie budżetu powiatu,
 6) rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla Zarządu z tego tytułu,
 7) podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawami,
 8) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących:
a) zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, o ile przepisy ustaw nie stanowią inaczej,
b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd w roku budżetowym,
e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę,
f) tworzenie i przystępowanie do związków, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni oraz ich rozwiązywania lub występowania z nich,
g) tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowania z nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów, obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji,
h) współdziałania z innymi powiatami i z gminami, jeżeli związane jest to z koniecznością wydzielenia majątku,
i) tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
 8) a) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych jednostkom lokalnego samorządu terytorialnego, a także samorządowi województwa,
 9) określenie wysokości sumy, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 9) a) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystąpienie do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych,
 9) b) uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego,
 9) c) uchwalanie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
 10) podejmowanie uchwał w sprawach herbu powiatu i flagi powiatu,
 10) a) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 11) podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Powiatu.
§ 10. 1. Uchwały Rady Powiatu są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu jawnym, chyba że przepisy ustawowe stanowią inaczej.
1a. Uchwałę w sprawie absolutorium Rada Powiatu podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady Powiatu.
2. Odrzucenie w głosowaniu uchwały o udzieleniu absolutorium jest równoznaczne z przyjęciem uchwały o nieudzieleniu Zarządowi absolutorium.
§ 11. 1. Rada Powiatu wybiera ze swego grona Przewodniczącego i 2 Wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.
2. Radny wchodzący w skład Zarządu Powiatu nie może pełnić funkcji, o których mowa w ust. 1.
3. Wyłącznym zadaniem Przewodniczącego jest organizowanie pracy Rady Powiatu oraz prowadzenie jej obrad. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Powiatu i niewyznaczenia Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, zadania wykonuje wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.
4. Odwołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu następuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady, w trybie określonym w ust. 1.
5. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, Rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji zwykłą większością głosów, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.
6. Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust. 5, w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji przez Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji przez Radę Powiatu z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.
§ 12. 1. Rada Powiatu obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady, w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Na wniosek Zarządu Powiatu lub co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady Powiatu, Przewodniczący Rady obowiązany jest zwołać sesję w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek o zwołanie sesji powinien spełniać wymogi określone w § 14 ust. 3.
3. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady zwołuje Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do Rady Powiatu.
4. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady Powiatu, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.
§ 13. 1. Rada Powiatu działa zgodnie z uchwalonym planem pracy.
2. W razie potrzeby Rada Powiatu może dokonywać zmian i uzupełnień w planie pracy.
§ 14. 1. Przewodniczący Rady Powiatu przygotowuje i zwołuje sesje Rady.
2. O sesji zawiadamia się wszystkich radnych co najmniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia obrad. Zawiadomienie powinno zawierać miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia sesji.
3. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał.
4. W szczególnie uzasadnionych wypadkach termin, o którym mowa w ust. 2 może ulec skróceniu do 48 godzin.
§ 15. 1. Rada Powiatu rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji określone w ustawie o samorządzie powiatowym oraz w innych ustawach, a także w przepisach wydanych na podstawie ustaw.
2. Rada Powiatu, w formie uchwał, wyraża opinie i zajmuje stanowisko w sprawach związanych z realizacją kompetencji stanowiących i kontrolnych.
§ 16. 1. Przed każdą Sesją Przewodniczący Rady Powiatu, po zasięgnięciu opinii Starosty, ustala listę gości zaproszonych na sesję.
2. W sesjach Rady Powiatu uczestniczą z głosem doradczym, Sekretarz i Skarbnik Powiatu.
3. Do udziału w sesjach Rady Powiatu mogą zostać zobowiązani kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży oraz innych jednostek organizacyjnych powiatu.
4. Zarząd Powiatu jest obowiązany udzielić wszelkiej pomocy w przygotowaniu i obsłudze sesji Rady Powiatu.
§ 17. 1. Porządek obrad sesji Rady Powiatu powinien zostać wyczerpany w zasadzie na jednym posiedzeniu. Na wniosek Przewodniczącego Rady lub radnego, Rada Powiatu może postanowić o przerwaniu obrad i ich kontynuowaniu w innym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
2. O przerwaniu obrad zgodnie z ust. 1, Rada Powiatu może postanowić w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę dostarczenia dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody uniemożliwiające Radzie Powiatu podejmowanie uchwał.
3. W protokole z obrad Rady odnotowuje się przerwanie obrad, o którym mowa w ust. 1, imiona i nazwiska nieobecnych radnych oraz radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady przed ich zakończeniem.
§ 18. 1. Rada Powiatu rozpoczyna obrady w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.
2. W przypadku, gdy liczba radnych obecnych na sesji zmniejszy się poniżej połowy ustawowego składu Rady, Przewodniczący Rady nie przerywa obrad, niemożliwe jest jednak wówczas podejmowanie uchwał.
3. Przewodniczący Rady Powiatu otwiera, prowadzi i zamyka sesje Rady.
4. Otwarcie sesji Rady Powiatu następuje wraz z wypowiedzeniem przez Przewodniczącego Rady formuły: "Otwieram obrady sesji Rady Powiatu."
5. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady:
 1) stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad,
 2) przedstawia porządek obrad,
 3) poddaje pod głosowanie wnioski w sprawie zmian porządku obrad.
6. Z wnioskiem o uzupełnienie lub zmianę projektu porządku obrad może wystąpić radny, komisja, klub radnych albo Zarząd Powiatu.
6a. Rada Powiatu może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.
7. Porządek obrad każdej sesji powinien obejmować w szczególności:
 1) przyjęcie protokołu poprzedniej sesji,
 2) sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu,
 3) rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał,
 4) interpelacje i zapytania radnych,
 5) wnioski i oświadczenia radnych.
8. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady kończy posiedzenie wypowiadając formułę: "zamykam posiedzenie Rady Powiatu Toruńskiego".
§ 19. 1. Interpelacje i zapytania radnych kieruje się odpowiednio do Zarządu Powiatu albo komisji Rady, za pośrednictwem Przewodniczącego Rady.
2. Interpelację w sprawach zasadniczych dla powiatu składa się pisemnie.
3. Radni mogą składać interpelacje na sesji lub w okresie między sesjami.
4. Odpowiedź na interpelację jest udzielana ustnie na sesji lub pisemnie, w ciągu 14 dni od daty jej złożenia.
§ 20. 1. Zapytania składa się w sprawach dotyczących bieżących problemów powiatu, w szczególności w celu uzyskania informacji o określonym stanie faktycznym.
2. Do odpowiedzi na zapytania radnych stosuje się przepisy § 19 ust. 3 i 4.
§ 21. 1. Przewodniczący Rady Powiatu prowadzi obrady zgodnie z porządkiem obrad, otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów.
2. Radny nie może zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego Rady.
3. Przewodniczący Rady może zabierać głos w każdej chwili obrad.
4. Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobom zaproszonym na sesję Rady.
§ 22. 1. Przewodniczący Rady Powiatu czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza w odniesieniu do wystąpień radnych i innych osób uczestniczących w sesji.
2. Jeżeli treść lub sposób wystąpienia albo zachowanie radnego zakłóca porządek obrad lub powagę sesji, Przewodniczący Rady, po zwróceniu uwagi, może odebrać mu głos. Fakt ten odnotowuje się w protokole sesji.
3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do osób uczestniczących w sesji Rady.
4. Przewodniczący Rady, po uprzednim zwróceniu uwagi, może nakazać opuszczenie sali obrad Rady osobom będącym publicznością, które swoim zachowaniem zakłócają porządek obrad lub naruszają powagę sesji.
§ 23. 1. Przewodniczący Rady Powiatu udziela głosu w kolejności zgłoszeń.
2. Przewodniczący Rady Powiatu udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków o charakterze formalnym, w szczególności dotyczących:
 1) sprawdzenia kworum,
 2) zmiany lub uzupełnienia porządku obrad,
 3) ograniczenia czasu wystąpień mówców,
 4) zakończenia wystąpień,
 5) zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,
 6) zarządzenia przerwy,
 7) odesłanie projektu uchwały do komisji,
 8) przeliczenia głosów,
 9) przestrzegania regulaminu obrad.
§ 24. 1. Przewodniczący Rady zamyka dyskusję po wyczerpaniu listy mówców. W razie potrzeby, Przewodniczący może zarządzić przerwę w celu umożliwienia właściwej komisji lub Zarządowi Powiatu, zajęcia stanowiska wobec zgłoszonych wniosków albo przygotowania poprawek w rozpatrywanym projekcie uchwały lub innym dokumencie.
2. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania. Przed zarządzeniem głosowania można zabrać głos tylko w celu zgłoszenia i uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania.
§ 25. 1. Z inicjatywą podjęcia określonej uchwały mogą wystąpić:
 1) co najmniej 5 radnych,
 2) Przewodniczący Rady,
 3) klub radnych,
 4) komisja rady,
 5) Zarząd Powiatu.
2. Projekty uchwał powinny być zaopiniowane przez właściwe komisje rady.
3. Projekty uchwał zgłaszane przez podmioty wymienione w ust. 1 pkt 1- 4 wymagają zaopiniowania przez Zarząd Powiatu.
4. Przewodniczący Rady przekazuje projekty uchwał właściwym komisjom i Zarządowi Powiatu.
§ 26. 1. Projekt uchwały powinien zawierać:
 1) tytuł uchwały,
 2) podstawę prawną,
 3) przepisy regulujące sprawy będące przedmiotem uchwały,
 4) wskazanie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały,
 5) określenie terminu wejścia w życie uchwały.
2. Do projektu uchwały dołącza się uzasadnienie zawierające w szczególności: wskazanie potrzeby podjęcia uchwały, oczekiwane skutki społeczne oraz skutki finansowe uchwały i źródła ich pokrycia.
§ 27. 1. Uchwały Rady Powiatu podpisuje Przewodniczący Rady.
2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Powiatu, uchwały podpisuje Wiceprzewodniczący Rady prowadzący sesję.
§ 28. 1. Podjętym uchwałom nadaje się kolejne numery, podając cyframi rzymskimi numer sesji, cyframi arabskimi numer uchwały oraz rok podjęcia uchwały. Uchwałę opatruje się datą posiedzenia, na którym została przyjęta.
2. Uchwały ewidencjonuje się w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami sesji Rady Powiatu. Rejestr uchwał prowadzi Starosta.
3. Starosta zobowiązany jest do przedłożenia Wojewodzie uchwał rady w ciągu 7 dni od dnia ich odjęcia. Uchwała organu powiatu w sprawie wydania przepisów porządkowych podlega przekazaniu niezwłocznie.
4. Starosta przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej na zasadach określonych w ust. 3:
 1) uchwałę budżetową,
 2) uchwałę w sprawie absolutorium dla Zarządu,
 3) inne uchwały objęte zakresem działania Izby.
§ 29. 1. Uchwały Rady ogłasza się poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Rady.
2. Powiatowe przepisy porządkowe ogłasza się przez publikację w środkach masowego przekazu oraz w drodze obwieszczeń. Przepisy te wchodzą w życie z dniem takiego ogłoszenia.
3. Powiatowe przepisy porządkowe podlegają także ogłoszeniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.
§ 30. Starostwo Powiatowe gromadzi i udostępnia w swojej siedzibie zbiór aktów prawa miejscowego ustanowionych przez powiat.
§ 31. 1. W głosowaniu jawnym radni głosują przez podniesienie ręki.
2. Głosowanie jawne przeprowadza i oblicza wszystkie głosy Przewodniczący Rady Powiatu przy pomocy Wiceprzewodniczących.
3. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący Rady Powiatu.
4. Wyniki głosowania jawnego odnotowuje się w protokole sesji.
§ 32. 1. W głosowaniu tajnym radni głosują na kartach opatrzonych pieczęcią Rady.
2. Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana przez Radę Powiatu spośród radnych. Komisja skrutacyjna wybiera przewodniczącego komisji.
3. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.
4. Przewodniczący komisji skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania tajnego niezwłocznie po ich ustaleniu.
5. Z głosowania tajnego komisja skrutacyjna sporządza protokół, który stanowi załącznik do protokołu sesji.
§ 33. 1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przyjęty zostaje wniosek, który uzyskał największą ilość głosów. Głosów nieważnych lub wstrzymujących się, nie dolicza się do żadnej z grup głosujących.
2. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przyjęty zostaje wniosek, który uzyskał, co najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów - to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się. W razie parzystej liczby ważnie oddanych głosów, bezwzględną większość stanowi 50% ważnie oddanych głosów plus 1 ważnie oddany. W razie nieparzystej liczby ważnie oddanych głosów, bezwzględną większość głosów stanowi pierwsza liczba całkowita przewyższająca połowę ważnie oddanych głosów.
§ 34. 1. Z przebiegu sesji Rady powiatu sporządza się protokół.
2. Protokół z sesji Rady powinien w szczególności zawierać:
 1) określenie numeru, daty i miejsca odbywania sesji, godziny jej rozpoczęcia i zakończenia, imiona i nazwiska prowadzącego obrady i osoby sporządzającej protokół,
 2) stwierdzenie prawomocności obrad,
 3) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji,
 4) porządek obrad,
 5) przebieg obrad, a w szczególności: treść lub streszczenie wystąpień, teksty zgłoszonych i uchwalonych wniosków, odnotowanie zgłoszenia pisemnych wystąpień,
 6) przebieg głosowania i jego wyniki,
 7) podpis Przewodniczącego Rady i osoby sporządzającej protokół.
3. Do protokołu dołącza się: listę obecności radnych, listę zaproszonych gości, teksty uchwał przyjętych przez Radę, protokoły głosowań tajnych, zgłoszone na piśmie wnioski nie wygłoszone przez radnych, usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego Rady.
4. Protokół z sesji Rady Powiatu wykłada się do publicznego wglądu na 7 dni przed terminem kolejnej sesji. O miejscu wyłożenia protokołu z sesji zawiadamia Przewodniczący Rady.
5. Protokół z poprzedniej sesji Rady Powiatu jest przyjmowany na następnej sesji. Poprawki i uzupełnienia do protokołu powinny być wnoszone przez radnych nie później niż do rozpoczęcia sesji Rady, na której następuje przyjęcie protokołu.
§ 35. Obsługę Rady Powiatu i jej komisji zapewnia wyodrębniona komórka organizacyjna wchodząca w skład Starostwa Powiatowego.
§ 36. 1. Rada Powiatu kontroluje działalność Zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych. W tym celu powołuje Komisję Rewizyjną.
2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcję Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady oraz radnych będących członkami Zarządu.
3. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu powiatu i występuje z wnioskiem do Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
4. Komisja Rewizyjna wykonuje również inne zadania w zakresie kontroli, zlecane przez Radę Powiatu.
5. Przepis ust. 4 nie narusza uprawnień kontrolnych innych komisji powoływanych przez Radę Powiatu.
§ 37. 1. Pracą Komisji Rewizyjnej kieruje jej Przewodniczący.
2. (3) Rada Powiatu wybiera Przewodniczącego oraz pozostałych członków Komisji Rewizyjnej w liczbie 4, w tym zastępcę przewodniczącego i sekretarza komisji.
3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie rocznego planu kontroli zatwierdzonego przez Radę Powiatu.
4. Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie powiatu projekt planu, o którym mowa w ust. 3, do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan.
5. Za zgodą Rady Powiatu, Komisja Rewizyjna może przeprowadzić kontrolę w zakresie i terminie nie przewidzianym w rocznym planie kontroli.
§ 38. 1. Komisja Rewizyjna rozpatruje i rozstrzyga sprawy na posiedzeniach zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu komisji. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego komisji.
2. Sekretarz komisji sporządza z jej posiedzenia protokół, który podlega przyjęciu na następnym posiedzeniu komisji.
3. Komisja Rewizyjna może zapraszać na swoje posiedzenia kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz inne osoby.
4. Komisja Rewizyjna, za zgodą Rady Powiatu, może powoływać rzeczoznawców, ekspertów i biegłych.
§ 39. 1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Zarządu Powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych biorąc pod uwagę kryteria: zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.
2. W celu przeprowadzenia czynności kontrolnych, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyznacza zespół kontrolny składający się z członków komisji. Przewodniczący komisji udziela członkom zespołu pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli określając w nim zakres kontroli.
3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, co najmniej na 3 dni przed przeprowadzeniem kontroli, zawiadamia na piśmie kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej o zakresie i terminie kontroli.
4. Członkowie zespołu kontrolnego, przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, są obowiązani okazać kierownikowi kontrolowanej jednostki upoważnienie, o którym mowa w ust. 2.
§ 40. 1. Członek Komisji Rewizyjnej podlega wyłączeniu z udziału w kontroli, jeżeli przedmiot kontroli może dotyczyć praw i obowiązków jego albo jego małżonka, krewnych lub powinowatych.
2. Członek komisji może również być wyłączony z udziału w kontroli, jeżeli zachodzą okoliczności mogące wywołać wątpliwości co do jego bezstronności.
3. O wyłączeniu członka komisji z udziału w kontroli rozstrzyga Komisja Rewizyjna.
§ 41. 1. Kierownicy kontrolowanych jednostek organizacyjnych są obowiązani do zapewnienia warunków przeprowadzenia kontroli, w szczególności udostępnienia potrzebnych dokumentów oraz udzielenia informacji i wyjaśnień.
2. Zespół kontrolny wykonuje czynności kontrolne w dniach i godzinach pracy kontrolowanej jednostki.
3. Wykonywanie czynności kontrolnych nie może naruszać porządku pracy obowiązującego w kontrolowanej jednostce.
§ 42. 1. Zespół kontrolny, w terminie 7 dni od zakończenia kontroli, sporządza protokół kontroli, który podpisują członkowie zespołu oraz kierownik kontrolowanej jednostki, który może wnieść zastrzeżenia do protokołu. Zespół niezwłocznie przedstawia podpisany protokół Komisji Rewizyjnej.
2. Komisja Rewizyjna, na podstawie protokołu kontroli, sporządza i kieruje do kierownika kontrolowanej jednostki oraz do Zarządu Powiatu, wystąpienie pokontrolne, zawierające wnioski i zalecenia usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w określonym terminie.
3. Kierownik kontrolnej jednostki do której zostało skierowane wystąpienie pokontrolne, jest obowiązany zawiadomić Komisję Rewizyjną o sposobie realizacji wniosków i zaleceń w wyznaczonym terminie, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Kierownik kontrolowanej jednostki, w terminie 7 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, może odwołać się do Rady Powiatu. Rozstrzygnięcie Rady Powiatu jest ostateczne.
5. Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie Powiatu sprawozdanie z wyników kontroli zleconych przez Radę, wyników kontroli wykonania budżetu powiatu oraz z realizacji rocznego planu kontroli.
6. Sprawozdania z wyników kontroli zleconych przez Radę przedstawia się niezwłocznie po zakończeniu kontroli, a z realizacji rocznego planu kontroli okresowo raz na rok.
§ 43. Członkowie Komisji Rewizyjnej są obowiązani przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, sanitarnych oraz dotyczących informacji niejawnych i ochrony danych osobowych obowiązujących w kontrolowanej jednostce.
§ 44. 1. Rada Powiatu, w drodze uchwały, może powoływać ze swojego grona stałe i doraźne komisje do określonych zadań, określając przedmiot ich działania oraz skład osobowy.
2. Rada powołuje następujące komisje stałe:
- Budżetu i Finansów
- Edukacji, Kultury i Sportu
- Zdrowia i Opieki Społecznej
- Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
- Infrastruktury Komunalnej
- Statutowo - Regulaminową
- Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego.
3. Komisje podlegają Radzie Powiatu w całym zakresie swojej działalności, przedkładają jej swoje plany pracy i sprawozdania z działalności.
4. Pracą komisji kieruje przewodniczący powoływany i odwoływany przez Radę Powiatu. Komisja może również powołać sekretarza komisji.
5. Radny może być członkiem nie więcej niż 2 komisji stałych, a przewodniczącym - tylko 1.
6. Propozycje składu osobowego komisji oraz zmian w tym składzie przedstawia Przewodniczący Rady na wniosek zainteresowanych radnych, klubów radnych lub komisji.
§ 45. 1. Do zadań komisji stałych należy:
 1) przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu,
 2) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
 3) sprawowanie kontroli nad wykonywaniem uchwał Rady,
 4) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę, Zarząd lub inne komisje,
 5) przyjmowanie i analizowanie skarg i wniosków mieszkańców powiatu, dotyczących działalności Rady i Zarządu.
2. Komisja stała działa zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez Radę. Rada może dokonywać zmian w zatwierdzonym planie.
3. Komisja jest obowiązana przedstawić Radzie sprawozdanie ze swojej działalności co najmniej raz w roku oraz w każdym czasie - na żądanie Rady.
§ 46. 1. Komisja obraduje w obecności co najmniej połowy swojego składu.
2. W posiedzeniach komisji, oprócz jej członków, mogą także uczestniczyć: Przewodniczący Rady oraz członkowie Zarządu Powiatu.
3. Przewodniczący komisji może zaprosić na jej posiedzenie inne osoby, których obecność jest uzasadniona ze względu na przedmiot rozpatrywanej sprawy.
§ 47. 1. Przewodniczący komisji kieruje jej pracami, a w szczególności:
 1) ustala terminy i porządek posiedzeń,
 2) zapewnia przygotowanie i dostarczenie członkom komisji niezbędnych materiałów,
 3) zwołuje posiedzenie komisji,
 4) kieruje obradami komisji.
2. Przewodniczący komisji jest obowiązany zwołać posiedzenie komisji na wniosek co najmniej 1/3 członków komisji lub Przewodniczącego Rady.
3. W przypadku nieobecności przewodniczącego komisji, jego obowiązki wykonuje wiceprzewodniczący powoływany i odwoływany przez Radę Powiatu.
§ 48. 1. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej składu w głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
2. Wnioski odrzucone przez komisję umieszcza się na żądanie wnioskodawcy w sprawozdaniu komisji jako wnioski mniejszości, w szczególności w sprawach dotyczących projektów uchwał Rady.
3. Sprawozdanie komisji przedstawia na sesji Rady przewodniczący komisji lub wyznaczony przez komisję radny sprawozdawca.
§ 49. 1. Zakres działania, kompetencje oraz skład osobowy komisji doraźnej określa Rada Powiatu w uchwale o powołaniu komisji.
2. Do komisji doraźnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące komisji stałej, z uwzględnieniem ust. 1.
§ 50. 1. Radni mogą tworzyć kluby radnych.
2. Klub może utworzyć co najmniej 5 radnych.
3. Przynależność radnych do klubów jest dobrowolna.
§ 51. 1. Utworzenie klubu radnych należy zgłosić Przewodniczącemu Rady Powiatu w ciągu 14 dni od dnia zebrania założycielskiego.
2. Zgłoszenie utworzenia klubu radnych powinno zawierać:
 1) imię i nazwisko przewodniczącego klubu,
 2) listę członków klubu z określeniem funkcji wykonywanych w klubie,
 3) nazwę klubu - jeżeli klub ją posiada.
3. Działalność klubów radnych nie może być finansowana z budżetu powiatu.
4. Kluby radnych mogą korzystać nieodpłatnie z wyznaczonego pomieszczenia w siedzibie Starostwa na działalność regulaminową w uzgodnionych terminach.
5. Przedstawiciele klubów mogą przedstawiać stanowiska klubów we wszystkich sprawach będących przedmiotem obrad Rady.
Zarząd Powiatu
§ 52. 1. Zarząd Powiatu jest organem wykonawczym powiatu.
2. W skład Zarządu Powiatu wchodzą: Starosta jako jego Przewodniczący, Wicestarosta i pozostali członkowie w liczbie 3 osób.
3. Członkowie Zarządu Powiatu mogą być wybrani również spoza składu Rady.
4. Z etatowymi członkami Zarządu nawiązuje się stosunek pracy na podstawie wyboru.
§ 53. 1. Zarząd Powiatu wykonuje uchwały Rady Powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa.
2. Do zadań Zarządu Powiatu należy w szczególności:
 1) przygotowanie projektów uchwał Rady,
 2) wykonywanie uchwał Rady,
 3) gospodarowanie mieniem powiatu,
 4) wykonywanie budżetu powiatu,
 5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.
3. W realizacji zadań Zarząd Powiatu podlega wyłącznie Radzie Powiatu.
4. Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym Powiatowego Urzędu Pracy.
§ 54. 1. Starosta organizuje pracę Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz.
2. W sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne, Starosta podejmuje niezbędne czynności należące do właściwości Zarządu Powiatu. Nie dotyczy to wydawania przepisów porządkowych.
3. Czynności o których mowa w ust. 2, wymagają przedstawienia do zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu Powiatu.
§ 55. 1. Organizację i zasady funkcjonowania Starostwa Powiatowego określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Radę Powiatu na wniosek Zarządu Powiatu.
2. Starosta jest kierownikiem Starostwa Powiatowego, zwierzchnikiem służbowym pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży.
3. Starosta wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości powiatu, chyba że przepisy szczególne przewidują wydawanie decyzji przez Zarząd Powiatu.
4. Starosta może upoważnić na piśmie Wicestarostę, poszczególnych członków Zarządu Powiatu, pracowników Starostwa, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, do wydawania w jego imieniu decyzji, o których mowa w ust. 3.
§ 56. Do zadań Starosty w zakresie organizowania pracy Zarządu Powiatu należy w szczególności:
 1) przygotowanie projektu porządku obrad Zarządu,
 2) określenie czasu i miejsca posiedzenia Zarządu,
 3) przygotowanie materiałów do projektowanego porządku obrad,
 4) zapewnienie obsługi posiedzenia Zarządu.
§ 57. 1. Członkowie Zarządu są obowiązani brać czynny udział w jego pracach.
2. Zarząd obraduje i podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu.
3. W razie potrzeby, Starosta może zwołać Zarząd w innym terminie, a także rozszerzyć porządek obrad.
4. Starosta jest obowiązany zwołać posiedzenie Zarządu na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków Zarządu, w terminie 3 dni od złożenia wniosku.
§ 58. 1. Posiedzenia Zarządu zwołuje oraz przewodniczy im Starosta lub Wicestarosta.
2. W posiedzeniach Zarządu uczestniczą członkowie Zarządu - z głosem stanowiącym oraz Przewodniczący Rady, Sekretarz i Skarbnik Powiatu - z głosem doradczym.
3. Do udziału w posiedzeniach Zarządu Starosta może zobowiązać pracowników Starostwa Powiatowego, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu, właściwych ze względu na przedmiot obrad.
4. Do udziału w posiedzeniach Zarządu mogą zostać zaproszone inne osoby, w szczególności radni.
§ 59. 1. Zarząd rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jego kompetencji, wynikające z ustaw oraz przepisów wykonawczych do ustaw i w granicach upoważnień ustawowych.
2. Oprócz uchwał zawierających rozstrzygnięcia, Zarząd może podejmować inne uchwały, w szczególności zawierające opinie i stanowiska Zarządu.
3. Uchwały Zarządu podpisują wszyscy członkowie Zarządu uczestniczący w posiedzeniu.
4. Uchwały Zarządu będące decyzjami w sprawach z zakresu administracji publicznej podpisuje Starosta. W decyzjach wymienia się imiona i nazwiska członków Zarządu, którzy brali udział w podjęciu decyzji.
5. Do podejmowania uchwał przez Zarząd stosuje się odpowiednio § 10 ust. 1.
§ 60. 1. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje członkom Zarządu oraz Sekretarzowi i Skarbnikowi Powiatu.
2. Zarząd rozstrzyga o sposobie wykonania uchwał Rady Powiatu, chyba że Rada określi zasady wykonywania swojej uchwały.
§ 61. 1. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół.
2. W protokole podaje się imiona i nazwiska członków Zarządu uczestniczących w posiedzeniu, a w przypadku, gdy w posiedzeniu Zarządu uczestniczyły również inne osoby, w protokole podaje się ich imiona i nazwiska oraz wskazuje w jakim charakterze te osoby uczestniczyły w posiedzeniu.
3. Protokół z posiedzenia Zarządu powinien dokładnie odzwierciedlać przebieg posiedzenia, a zwłaszcza przebieg dyskusji nad rozstrzygnięciami podejmowanymi przez Zarząd.
4. Protokół z posiedzenia Zarządu podpisują wszyscy członkowie Zarządu uczestniczący w posiedzeniu.
5. Członkowie Zarządu oraz inni uczestnicy posiedzenia mogą zgłosić do protokołu wniosek o jego sprostowanie lub jego uzupełnienie.
6. Zarząd przyjmuje protokół z posiedzenia na posiedzeniu następnym. W razie zgłoszenia wniosków, o których mowa w ust. 5, o ich uwzględnieniu rozstrzyga Zarząd.
7. Organy kontrolujące działalność Zarządu mają prawo wglądu do protokołów posiedzeń i uchwał Zarządu.
§ 62. Starosta składa Radzie Powiatu na każdej sesji sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie od poprzedniej sesji.
§ 63. 1. Skarbnik powiatu jest głównym księgowym budżetu powiatu.
2. Zadania Skarbnika Powiatu jako głównego księgowego budżetu powiatu, określają odrębne przepisy.
3. Skarbnik Powiatu kontrasygnuje dokumenty dotyczące czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań majątkowych.
4. Do kontrasygnaty czynności, o których mowa w ust. 3, Skarbnik może upoważnić inną osobę.
5. Skarbnik Powiatu, który odmówił kontrasygnaty, ma jednak obowiązek jej dokonania na pisemne polecenie Starosty, przy równoczesnym powiadomieniu o tym Rady Powiatu i Regionalnej Izby Obrachunkowej.
§ 64. 1. Sekretarz Powiatu, w imieniu Starosty sprawuje nadzór nad wykonywaniem bieżących zadań przez komórki organizacyjne Starostwa, w szczególności nad terminowym i prawidłowym załatwianiem spraw, przestrzeganiem Regulaminu Organizacyjnego Starostwa i instrukcji kancelaryjnej.
2. Ponadto Sekretarz Powiatu zapewnia merytoryczną i techniczno - organizacyjną obsługę posiedzeń organów kolegialnych powiatu oraz wykonuje inne zadania w ramach upoważnień udzielonych przez Zarząd Powiatu i Starostę.
§ 65. Sekretarz i Skarbnik Powiatu uczestniczą w pracach Zarządu Powiatu oraz mogą uczestniczyć w obradach Rady Powiatu i jej komisji z głosem doradczym.
Rozdział 2a
Jawność działania organów powiatu oraz zasady dostępu do dokumentów
§ 65a. 1. Sesje Rady Powiatu oraz posiedzenia jej komisji są jawne i ogólnodostępne, chyba że przepisy ustaw stanowią inaczej.
2. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad sesji Rady Powiatu zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa i urzędach gmin znajdujących się w granicach powiatu, a ponadto dodatkowo zamieszczone w prasie lokalnej.
§ 65b. 1. Obywatelom udostępnia się następujące rodzaje dokumentów:
 1) protokoły z sesji,
 2) protokoły z posiedzeń komisji Rady,
 3) protokoły z posiedzeń Zarządu,
 4) rejestr uchwał Rady i uchwał Zarządu,
 5) rejestr wniosków i opinii komisji,
 6) rejestr interpelacji i wniosków radnych.
2. Dokumenty wymienione w ust. 1 podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem.
§ 65c. (4) Dokumenty z zakresu działania Rady, Komisji oraz Zarządu udostępnia się w Biurze Rady, w dniach pracy Starostwa Powiatowego.
§ 65d. 1. Z dokumentów wymienionych w § 65b, ust. 1 obywatele mogą sporządzać notatki i wyciągi, fotografować je lub kopiować.
2. Czynności, o jakich mowa w ust. 1 są wykonywane odpłatnie, zgodnie ze stawkami ustalanymi przez Zarząd Powiatu.
3. Realizacja uprawnień określonych w ust. 1 może się odbywać wyłącznie w Starostwie i w asyście pracownika Starostwa.
§ 65e. Obywatele mogą żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie wyciągów, fotografii oraz odbitek kserograficznych, z dokumentów określonych w § 65b ust. 1.
§ 65f. Uprawnienia określone w § 65b - 65e nie znajdują zastosowania do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej niż art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Rozdział 3
Jednostki organizacyjne powiatu, powiatowe służby, inspekcje i straże
§ 66. 1. Jednostki organizacyjne powiatu tworzy się w celu wykonywania zadań powiatu.
2. Wykaz jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego statutu.
3. Jednostki organizacyjne powiatu tworzy, przekształca i likwiduje oraz wyposaża w majątek Rada Powiatu.
4. Organizację i zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu określają regulaminy organizacyjne uchwalone przez Zarząd Powiatu.
5. Szczególne warunki lub zasady powoływania, odwoływania oraz tryb zatrudniania i zwalniania kierowników i pracowników powiatowych służb, inspekcji i straży określają odrębne przepisy.
6. Zarząd Powiatu prowadzi i aktualizuje wykaz jednostek organizacyjnych powiatu. Wykaz udostępnia się do publicznego wglądu w Starostwie Powiatowym.
§ 67. 1. Powiatowe służby, inspekcje i straże tworzą:
 1) Komenda Miejska Policji w Toruniu,
 2) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu,
 3) Miejska Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Toruniu,
 4) Miejski Inspektorat Weterynarii w Toruniu,
 5) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Toruniu.
2. Jednostki wymienione w ust. 1 pkt 1 - 4 wykonują zadania na rzecz Miasta Torunia i Powiatu Toruńskiego.
3. Starosta sprawując zwierzchnictwo w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży:
 1) powołuje i odwołuje ich kierowników, a także wykonuje wobec nich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej,
 2) zatwierdza programy ich działania,
 3) uzgadnia wspólne działania tych jednostek na obszarze powiatu,
 4) w sytuacjach szczególnych kieruje wspólnymi działaniami tych jednostek,
 5) zleca w uzasadnionych przypadkach prowadzenie kontroli.
4. Uprawnienia Starosty i Rady Powiatu wobec powiatowych służb, inspekcji i straży określają przepisy ustawowe.
Rozdział 4
Gospodarka finansowa powiatu
§ 68. 1. Powiat prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu powiatu.
2. Budżet powiatu jest planem finansowym obejmującym dochody i wydatki powiatu.
3. Budżet powiatu jest uchwalany przez Radę Powiatu na rok kalendarzowy zwany dalej "rokiem budżetowym".
§ 69. 1. Opracowanie i przedstawienie do uchwalenia projektu budżetu powiatu, a także inicjatywa w sprawie zmian tego budżetu, należą do wyłącznej kompetencji Zarządu Powiatu.
2. Zarząd Powiatu przygotowuje i przedstawia Radzie Powiatu, nie później niż do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy, projekt budżetu uwzględniając zasady prawa budżetowego oraz ustalenia Rady Powiatu.
3. Bez zgody Zarządu Powiatu, Rada Powiatu nie może wprowadzić w projekcie budżetu powiatu zmian powodujących zwiększenie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach lub zwiększenia planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia źródeł tych dochodów.
§ 70. Rada Powiatu określa tryb prac nad projektem uchwały budżetowej, ustalając w szczególności:
 1) obowiązki jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowych służb, inspekcji i straży, w toku prac nad projektem budżetu powiatu,
 2) wymaganą przez Radę Powiatu szczegółowość projektu, z zastrzeżeniem, że szczegółowość ta nie może być mniejsza niż określona w odrębnych przepisach,
 3) wymagane materiały informacyjne, które Zarząd Powiatu powinien przedstawić Radzie Powiatu wraz z projektem uchwały budżetowej,
 4) terminy obowiązujące w toku prac nad projektem budżetu powiatu.
§ 71. 1. Uchwała budżetowa powiatu powinna być uchwalona przed rozpoczęciem roku budżetowego.
2. W przypadku nieuchwalenia budżetu w terminie wymienionym w ust. 1, do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Powiatu, nie później jednak niż do dnia 31 marca roku budżetowego, podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu przedłożony Radzie Powiatu.
3. W przypadku nieuchwalenia budżetu w terminie, o którym mowa w ust. 2, Regionalna Izba Obrachunkowa ustala budżet powiatu najpóźniej do dnia 30 kwietnia roku budżetowego. Do dnia ustalenia budżetu przez Regionalną Izbę Obrachunkową podstawą gospodarki budżetowej jest projekt, o którym mowa w ust. 2.
4. W przypadku, gdy dochody i wydatki państwa określa ustawa o prowizorium budżetowym, Rada Powiatu może uchwalić prowizorium budżetowe powiatu na okres objęty prowizorium budżetowym państwa.
5. Uchwałę budżetową powiatu lub uchwałę o której mowa w ust. 4, Starosta przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej w ciągu 7 dni od dnia jej podjęcia.
§ 72. 1. Za prawidłowe wykonanie budżetu powiatu odpowiada Zarząd Powiatu.
2. Zarządowi Powiatu przysługuje wyłączne prawo:
 1) zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Powiatu,
 2) emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Powiatu,
 3) dokonywania wydatków budżetowych,
 4) zgłaszania propozycji zmian w budżecie powiatu,
 5) dysponowania rezerwą budżetu powiatu,
 6) blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.
3. Gospodarka środkami finansowymi znajdującymi się w dyspozycji powiatu jest jawna. Wymóg jawności jest spełniony w szczególności przez:
 1) jawność debaty budżetowej,
 2) opublikowanie uchwały budżetowej oraz sprawozdań z wykonania budżetu powiatu,
 3) przedstawienie pełnego wykazu kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu powiatu,
 4) ujawnienie sprawozdania Zarządu z działań, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2.
Rozdział 5
Mienie powiatu
§ 73. 1. Mieniem powiatu jest własność i inna prawa majątkowe nabyte przez powiat lub inne powiatowe osoby prawne.
2. Powiatowymi osobami prawnymi, oprócz powiatu, są inne samorządowe jednostki organizacyjne, którym ustawy przyznają taki status, a także te osoby prawne, które mogą być tworzone na podstawie ustaw wyłącznie przez powiat.
3. Powiat jest w stosunkach cywilnoprawnych podmiotem praw i obowiązków, które dotyczą mienia powiatu nie należącego do innych powiatowych osób prawnych.
§ 74. 1. Oświadczenie woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu składają dwaj członkowie Zarządu.
2. Zarząd może upoważnić pracowników Starostwa, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu, do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.
3. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań majątkowych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika Powiatu lub osoby przez niego upoważnionej.
§ 75. Powiat nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania innych powiatowych osób prawnych, chyba że przepis ustawy stanowi inaczej.
§ 76. 1. Zarząd mieniem powiatu i jego ochrona powinny być wykonywane ze szczególną starannością.
2. Za właściwe gospodarowanie mieniem powiatu odpowiedzialny jest Zarząd Powiatu, a także kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu.
Rozdział 6
Przepisy końcowe
§ 77. Zmian statutu dokonuje Rada Powiatu w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
§ 78. Statut Powiatu podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa.
ZAŁĄCZNIK Nr 2(5)
HERB POWIATU TORUŃSKIEGO
(grafikę pominięto)
ZAŁĄCZNIK Nr 3(6)
FLAGA POWIATU TORUŃSKIEGO
(grafikę pominięto)
ZAŁĄCZNIK Nr 4(7)
WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU TORUŃSKIEGO
 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
 2. Powiatowy Zarząd Dróg.
 3. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmży.
 4. Zespół Szkół w Chełmży.
 5. Zespół Szkół Specjalnych im. Unii Europejskiej w Chełmży.
 6. Zespół Szkół w Gronowie Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego.
 7. Dom Pomocy Społecznej w Browinie.
 8. Dom Pomocy Społecznej w Pigży.
 9. Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce.
 10. Dom Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach.
 11. (skreślony).
 12. Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego.
 13. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Głuchowie
 14. Szkoła Muzyczna I stopnia w Chełmży.

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-02-18 07:45
  • zmodyfikował: Administrator - Dorota Wróblewska
    ostatnia modyfikacja: 2008-06-17 09:57

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (56) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.101

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13147
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-04-18 10:20

Banery

  • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji