Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Ankieta

Kalendarium

«sierpień 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

4. Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. 05.55.1078    uchwała
Numer:
                                                XXI/147/05
Autor: rada powiatu
Tytuł: Regulamin wynagradzania nauczycieli.
Data aktu:               2005.03.23
Data ogłoszenia:      2005.05.06
Wejście w życie:       2005.05.21
Utrata mocy:            wygaśnięcie z dniem: 2005.12.31

 

 UCHWAŁA Nr XXI/147/05
Rady Powiatu Toruńskiego
z dnia 23 marca 2005 r.


w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.


 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 6 i art. 54 ust.7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz 1112,z późn. zm.), w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli

Rada Powiatu Toruńskiego
uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się regulamin wynagradzania nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Toruński zwany dalej regulaminem, który określa:

1) wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków;
2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw;
3) wysokość i warunki wypłacania nagród za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze,
4) wysokość  nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
 
w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu oraz dyrektorom szkół.

§ 3.

Traci moc uchwała nr XVI/125/2000 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie przyjęcia regulaminu oraz uchwały wprowadzające zmiany do regulaminu: uchwała nr XVII/142/200 z dnia 15 listopada 2000 r., uchwała nr XXII/171/ z dnia 23 sierpnia 2001 r., uchwała nr XXIX/244/02 z dnia 28 sierpnia 2002 r., uchwały nr XXVII/218/02 z dnia 19 kwietnia 2002 r., uchwała nr II/18/02 z dnia 4 grudnia 2002 r., uchwała nr V/31/03 z dnia 16 kwietnia 2003 r. i nr XII/89/04 z dnia 21 kwietnia 2004 r.


§ 4.

Przepisy uchwały mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2005 r.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2005 r.

 

Załącznik do uchwały Nr XXI/147/05
Rady Powiatu Toruńskiego
z dnia 23 marca 2005 r.

 

Regulamin

określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania dodatku mieszkaniowego.


§ 1.

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
1) szkole - należy  przez to rozumieć szkołę lub placówkę albo zespół szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Toruński,
2) dyrektorze lub wicedyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w pkt 1,
3) roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego,
4) klasie - należy przez to rozumieć także oddział lub grupę,
5) uczniu - należy przez to rozumieć także wychowanka,
6) rozporządzeniu - należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy,
7) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w § 1 ust. 1 rozporządzenia,
8) wynagrodzeniu bazowym - należy przez to rozumieć wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela stażysty posiadającego tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym, o którym mowa w rozporządzeniu,
9) nauczycielu - należy rozumieć przez to również wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych,
     o których mowa w pkt 1.


Rozdział I

Dodatek za wysługę lat

§ 2.

1.Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat zgodnie z postanowieniem art.33 ust.1 Karty Nauczyciela oraz rozporządzeniem.
2.Dodatek za wysługę lat przysługuje:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki tego dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.
3.Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi w pełnej wysokości także za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
4.Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział II

Dodatek motywacyjny
§ 3.

1.Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:
1) uzyskanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności :
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno - wychowawczych potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,
b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,
c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne
     i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki;
2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:
a) systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków,
b) podnoszenie umiejętności zawodowych,
c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
d) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych,
e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,
f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,
g) przestrzeganie dyscypliny pracy;
3) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela, a w szczególności:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
b) udział w komisjach przedmiotowych i innych,
c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami
uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,
d)  prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności, w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e)  aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.

§ 4.

1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie może być wyższy niż 30 % jego wynagrodzenia zasadniczego.
2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy.
3.Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz okres jego przyznania, uwzględniając poziom spełniania warunków, o których mowa w § 3, ustala dyrektor na podstawie zakładowych kryteriów przyznawania dodatku, a w stosunku do dyrektora Starosta Toruński zgodnie z kryteriami opracowanymi w uzgodnieniu z odpowiednimi strukturami związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.
4.Wysokość środków finansowych na dodatki motywacyjne w jednostce uzależniona jest od ilości etatów pedagogicznych i wynosi - w odniesieniu do jednego miesiąca i do jednego zatrudnionego nauczyciela bądź dyrektora:
1) dla nauczycieli - co najmniej 3 %  wynagrodzenia bazowego,                    
2) dla dyrektorów - co najmniej 10 % wynagrodzenia bazowego.
5.Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział III

Dodatek funkcyjny

§ 5.

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny, z tym że :
1) dyrektorowi szkoły liczącej do 8 oddziałów - w wysokości co najmniej 35% wynagrodzenia bazowego,
2) dyrektorowi szkoły liczącej od 9 do 17 oddziałów - w wysokości co najmniej 40% wynagrodzenia bazowego,
3) dyrektorowi szkoły liczącej od 18 do 26 oddziałów - w wysokości co najmniej 50% wynagrodzenia bazowego,
4) dyrektorowi szkoły liczącej od 27 do 35 oddziałów - w wysokości co najmniej
60 % wynagrodzenia bazowego,
5)  dyrektorowi szkoły liczącej 36 i więcej oddziałów - w wysokości co najmniej
70 % wynagrodzenia bazowego,
6) dyrektorowi placówki opiekuńczo - wychowawczej - w wysokości co najmniej 40 % wynagrodzenia bazowego,
7) dyrektorowi poradni psychologiczno - pedagogicznej - w wysokości co najmniej 40% wynagrodzenia bazowego,
8) wicedyrektorowi szkoły - w wysokości od 30% do 35% wynagrodzenia bazowego,
9) kierownikowi szkolenia praktycznego - w wysokości od 20% do 25% wynagrodzenia bazowego,
10) kierownikowi warsztatów szkolnych - w wysokości od 30% do 35%                                  wynagrodzenia bazowego,
11) kierownikowi internatu - w wysokości od 20% do 25% wynagrodzenia                    bazowego,
12) zastępcy kierownika warsztatu szkolnego - w wysokości od 20% do 25%    wynagrodzenia bazowego,
13) kierownikowi  filii poradni psychologiczno - pedagogicznej - w wysokości od 10 % do 20 % wynagrodzenia bazowego.
2. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie.
3. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust.1 i 2, uwzględniając wielkość szkoły, liczbę uczniów i oddziałów, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły oraz warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne, w jakich szkoła funkcjonuje, ustala:
1) dla dyrektora - Starosta Toruński,
2) dla stanowisk kierowniczych, o których mowa w ust. 1 pkt 7 - 13  - dyrektor szkoły.

§ 6.

1.Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny, określony jako % wynagrodzenia bazowego, z tym że nauczycielowi któremu powierzono:
1) wychowawstwo klasy - w wysokości - 2,3 % wynagrodzenia bazowego miesięcznie,
2) funkcję doradcy metodycznego - w wysokości - 30 % wynagrodzenia bazowego  miesięcznie,
3) funkcję opiekuna stażu - w wysokości - 2 % wynagrodzenia bazowego miesięcznie za każdego nauczyciela powierzonego opiece.
2.Nauczycielom zatrudnionym w szkołach ponadgimnazjalnych (ponadpodstawowych) za analizę i ocenę pisemnych prac z języka polskiego przysługuje dodatek w wysokości -  2 % wynagrodzenia bazowego.
3.Dodatek wymieniony w ust.2 nie przysługuje nauczycielom zatrudnionym w szkołach dla dorosłych prowadzonych w systemie zaocznym.
4.Nauczycielom przysługuje wynagrodzenie dodatkowe za kierowanie i ocenę prac dyplomowych z przygotowania zawodowego w szkołach zawodowych - płatne jak za 6 - 10 godzin ponadwymiarowych dla nauczyciela za prowadzenie i ocenę jednej pracy.
5.Nauczycielom informatyki za przygotowanie pracowni komputerowej do zajęć dydaktycznych przysługuje dodatek w wysokości do 30 % wynagrodzenia bazowego miesięcznie.
6.Dodatek, o którym mowa w ust.5 uzależniony jest od liczby komputerów w szkole. Wielkość środków niezbędnych szkole na wypłaty dodatku ustala na dany rok szkolny Zarząd Powiatu.
7.Do dodatku, o którym mowa w ust.5, mają zastosowanie odpowiednio przepisy § 7 ust.6 - 8.

§ 7.
      

1.Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 5 ust. 1 i 2 oraz w § 6 ust. 1, powstaje od dnia miesiąca, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego lub funkcji, za które przysługuje dodatek.
Jeżeli odpowiednie stanowisko kierownicze lub funkcje powierzono nauczycielowi na okres nie obejmujący pełnych miesięcy, dodatek funkcyjny wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do czasu pełnienia związanych z nim obowiązków.
2.Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust.1, nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska, wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a jeżeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
3.Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze przysługuje tylko jeden dodatek funkcyjny, a w razie zbiegu prawa do dwóch lub więcej dodatków funkcyjnych przysługuje jeden dodatek najwyższy.
Powyższa zasada nie dotyczy dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 5 ust. 1 i dodatku, o którym mowa w § 6 ust.1 pkt 3.
4.Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla danego stanowiska przysługuje również osobie, której powierzono odpowiednie obowiązki w zastępstwie innej osoby, jeżeli jej nieobecność w pracy przekracza 35 dni.
5.Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
6.Wynagrodzenie przewidziane w § 6 ust.2 przysługuje nauczycielowi, jeżeli realizuje zajęcia w obowiązkowym wymiarze. W razie realizowania tych zajęć w niepełnym wymiarze lub ponad obowiązkowy wymiar w ramach godzin ponadwymiarowych przydzielonych w planie organizacyjnym szkoły, wynagrodzenie przysługuje w stosunku proporcjonalnym do realizowanego przez nauczyciela wymiaru godzin z języka polskiego. Do wymiaru godzin z języka polskiego wlicza się również godziny zajęć  z tego przedmiotu ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym lub z godzin do dyspozycji dyrektora.
7.Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz nauczycielom korzystającym ze zniżek godzin, wynagrodzenie przewidziane w § 6 ust.2 przysługuje wyłącznie w takim stosunku, w jakim realizowany przez nich wymiar godzin języka polskiego pozostaje do pełnego wymiaru godzin nauczyciela danej szkoły.
8.Wynagrodzenie za zajęcia określone w § 6 ust.2 wypłaca się miesięcznie z góry.
9.Wysokość wynagrodzenia, o których mowa w § 6 ust.4 ustala dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę stopień zaangażowania nauczyciela i rodzaj pracy dyplomowej.
10.Wynagrodzenie, o którym mowa w § 6, ust.4, wypłaca się jednorazowo po dokonaniu oceny prac dyplomowych.

Rozdział IV

Dodatek za warunki pracy

§ 8.

1.Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia warunkach określonych w przepisach rozporządzenia.
 2.Wysokość dodatku, o którym mowa w ust.1, uzależniona jest od:
1) stopnia trudności, uciążliwości oraz szkodliwości dla zdrowia realizowanych prac lub zajęć,
2) wymiaru czasu pracy realizowanego w warunkach, o których mowa w ust.1.

§ 9.

1. Dodatek za pracę w trudnych warunkach, przysługuje w wysokości:
1) 4,2 % wynagrodzenia zasadniczego za prowadzenie przez nauczycieli praktycznej nauki zawodu szkół rolniczych zajęć praktycznych w terenie z zakresu produkcji roślinnej, zwierzęcej i mechanizacji rolnictwa,
2) 16,5 % wynagrodzenia zasadniczego za prowadzenie przez nauczycieli praktycznej  nauki zawodu zajęć w szkołach specjalnych,
3)16,5 % wynagrodzenia zasadniczego za prowadzenie przez nauczycieli zajęć dydaktycznych i wychowawczych w szkołach specjalnych oraz prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego,                        
4)16,5 % wynagrodzenia zasadniczego za prowadzenie zajęć rewalidacyjno -         wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim, 
5)6,2 % wynagrodzenia zasadniczego za prowadzenie przez nauczycieli badań psychologicznych i pedagogicznych nieletnich oraz małoletnich, sprawowanie opieki specjalistycznej nad nieletnimi i małoletnimi, prowadzenie poradnictwa rodzinnego,                                                                                                                                                                                                  
6)6,2 % wynagrodzenia zasadniczego za prowadzenie zajęć grupowych                                   i indywidualnych, wynikających z realizacji zadań diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych i profilaktycznych z młodzieżą i dziećmi niepełnosprawnymi, upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim, zaburzeniami zachowania, zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, uzależnieniem oraz z ich rodzicami lub opiekunami w poradniach psychologiczno - pedagogicznych,
7)18,0 % wynagrodzenia zasadniczego za zajęcia dydaktyczne w klasach łączonych w szkołach podstawowych,
8)30 % wynagrodzenia bazowego za prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych w placówce opiekuńczo - wychowawczej.
2. Dodatek za pracę w uciążliwych warunkach przysługuje w wysokości ustalonej dla odpowiedniej kategorii dodatku za trudne warunki pracy, określonej w ust.1, pkt 2 - 4 i 7 - 8 zwiększony o 5 % wynagrodzenia zasadniczego:                             
1) za prowadzenie zajęć wymienionych w ust.1, pkt 2 - 4, 7 i 8 z dziećmi i młodzieżą, których stan zdrowia z powodu stanów chorobowych, o których mowa w § 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz.U. Nr 17, poz. 162), uzasadnia konieczność sprawowania stałej opieki lub udzielania pomocy oraz prowadzonych z dziećmi i młodzieżą powyżej 16 roku życia, u których wystąpiło naruszenie sprawności organizmu z przyczyn, o których mowa w § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i   Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. Nr 139, poz. 1328),
2) za prowadzenie przez nauczycieli szkół (klas) specjalnych w klasie lub grupie wychowawczej z upośledzonymi umysłowo w stopniu lekkim, w których znajduje się co najmniej jedno dziecko ze stanem chorobowym, o którym mowa w ust.2 pkt 1, a w przypadku gdy w takiej klasie lub grupie wychowawczej znajduje się dziecko upośledzone umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym, pod warunkiem że zajęcia dydaktyczne prowadzone są według odrębnego programu nauczania obowiązującego w tego typu szkole specjalnej, a zajęcia wychowawcze - według odrębnego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcę.
3.Nauczycielowi przysługuje tylko jeden dodatek, o którym mowa w ust.1 i ust.2, a w razie zbiegu tytułów do dwóch dodatków przysługuje dodatek wyższy.
4.Dodatek za warunki pracy przysługuje w takiej części, w jakiej godziny pracy w trudnych lub uciążliwych warunkach pracy pozostają do obowiązującego wymiaru godzin.
5.Wysokość dodatku za warunki pracy ustala dla nauczyciela - dyrektor szkoły, a dla dyrektora - Starosta Toruński.
6.Dodatki, o których mowa wyżej, wypłaca się z dołu w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział V

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

§ 10.

1.Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i jedną godzinę doraźnego zastępstwa nauczyciela oblicza się, z zastrzeżeniem ust.2, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.
2. Dla nauczyciela realizującego tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 ust. 4a  ustawy - Karta Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.
3.Miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której  mowa w ust. 1 i 2, ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
4.Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust.3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 ustawy - Karta Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
6.Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się    z dołu.

Rozdział VI

Nagrody ze specjalnego funduszu nagród

§ 11.

1.Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w wysokości 1 % planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planuje dyrektor w rocznym planie finansowym szkoły:
1)  75 % środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora,
2)  25 % środków funduszu przeznacza się na nagrody organu prowadzącego.
2.Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy.
Przyznanie nauczycielowi nagrody uzależnione jest w szczególności od:
1) posiadania aktualnej wyróżniającej oceny pracy,
2) legitymowania się wybitnymi osiągnięciami w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej.
Ocenę aktualną uważa się taką, która dokonana została w okresie ostatnich 5 lat pracy w szkole.
3.Nagrody nauczycielom przyznają:
     1)  ze środków, o których mowa w ust.1, pkt 1  - dyrektor,
    2)  ze środków, o których mowa w ust. 1, pkt 2  - Starosta Toruński
na podstawie opracowanych kryteriów.
4.Dyrektor przed podjęciem decyzji o przyznaniu nagrody zasięga opinii rady pedagogicznej.
5.Dyrektor Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej przed podjęciem decyzji o przyznaniu nagrody zasięga opinii pracowników.

§ 12.

1.Nagrody, o których mowa w § 13, mogą być przyznawane w każdym czasie. Przyznanie nagród w terminie innym niż Dzień Edukacji Narodowej może nastąpić do wysokości 50 % środków przewidzianych na nagrody.
2.Fakt przyznania nagrody potwierdza się dyplomem, a jego kopię umieszcza się w tece akt osobowych nauczyciela.

Rozdział VII

Dodatek mieszkaniowy

§ 13.

1. Nauczycielom zatrudnionym w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, bądź w Filii Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej  w Chełmży z siedzibą w Dobrzejewicach, bądź  w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Głuchowie i posiadającym kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.
2.Wysokośc nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób  w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:
1) przy jednej osobie w rodzinie - 1 % wynagrodzenia bazowego,                    
2) przy dwóch osobach w rodzinie - 2 % wynagrodzenia bazowego,
3) przy trzech osobach w rodzinie - 3 % wynagrodzenia bazowego,
4) przy czterech osobach i więcej w rodzinie - 4 % wynagrodzenia bazowego.
3.Do członków rodziny, o której mowa w ust.2 zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: współmałżonka oraz dzieci i rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.
4.Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi - Starosta Toruński.
5.Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.
6.Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:
1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa była zawarta,
    4) korzystania z urlopu wychowawczego.

Rozdział VIII

Przepisy końcowe
§ 14.

1.Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin przysługuje wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zajęć określonego w umowie o pracę.
W razie zastępowania nieobecnych nauczycieli przez nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin - za faktycznie zrealizowane godziny zastępstw przysługuje wynagrodzenie według zasad ustalonych dla godzin ponadwymiarowych.
2. Nauczycielowi nie przysługuje wynagrodzenie za czas nie usprawiedliwionej nieobecności  w pracy, a także za inne okresy, za które na podstawie odrębnych przepisów nie przysługuje wynagrodzenie.
3. Stawkę wynagrodzenia za jeden dzień niewykonywania pracy z przyczyn wymienionym w ust. 2 ustala się dzieląc wszystkie składniki wynagrodzenia wypłacane z góry przez 30.
4. Wysokość wynagrodzenia za okresy, o których mowa w ust. 2, oblicza się mnożąc liczbę dni niewykonywania pracy przez stawkę określoną w ust.3.

 

 


  
 


 

 

 

 

 

 

  

 

 

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-05-10 10:23
  • zmodyfikował: Administrator - Dorota Wróblewska
    ostatnia modyfikacja: 2006-05-10 10:40

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (56) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.101

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13690
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-04-18 10:22

Banery

  • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji