Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Ankieta

Kalendarium

«lipiec 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

6. Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. 06.26.402         uchwała
Numer:
                                                XXVI/190/05
Autor: rada powiatu
Tytuł: Regulamin wynagradzania nauczycieli
Data aktu:               2005.12.28
Data ogłoszenia:      2006.03.02
Wejście w życie:       2006.03.17

Zmiana:
-Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. 06.152.2202         uchwała

Numer:
                                                XXXI/244/06

UCHWAŁA Nr XXVI/190/05
Rady Powiatu Toruńskiego
z dnia 28 grudnia 2005 r.

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 6 i art. 54 ust.7  w związku  z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz, 1112, z późn. zm.), w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.

Rada Powiatu Toruńskiego
Uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się regulamin wynagradzania nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i  placówkach prowadzonych przez Powiat Toruński zwany dalej "regulaminem", który określa:

1) wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków;
2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw;
3) wysokość i warunki wypłacania nagród za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze;
4) wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
 
w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu  oraz dyrektorom szkół.

§ 3.

Przepisy uchwały mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2006 r.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2006 r.

                                 Załącznik
do uchwały Nr XXVI/190/05
Rady Powiatu Toruńskiego
z dnia 28 grudnia 2005 r.


Regulamin


określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania dodatku mieszkaniowego.

 

Rozdział 1
Postanowienia wstępne

§ 1.

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
1) szkole - należy  przez to rozumieć szkołę lub placówkę albo zespół szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Toruński;
2) dyrektorze lub wicedyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w pkt 1;
3) roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego;
4) klasie - należy przez to rozumieć także oddział lub grupę;
5) uczniu - należy przez to rozumieć także wychowanka;
6) rozporządzeniu - należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy;
7) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w § 1 ust. 1 rozporządzenia;
8) wynagrodzeniu bazowym - należy przez to rozumieć wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela stażysty posiadającego tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym, o którym mowa w rozporządzeniu;
9) nauczycielu - należy rozumieć przez to  również wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w pkt 1.


Rozdział 2
Dodatek za wysługę lat

§2.

1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat zgodnie z postanowieniem art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela oraz rozporządzeniem.
2. Dodatek za wysługę lat przysługuje:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki tego dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.
3. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi w pełnej wysokości także za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
4. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział 3
Dodatek motywacyjny
 
§ 3.

1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:
1) uzyskanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno - wychowawczych potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,
b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,
c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne
i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki;
 2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem  kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:
a)  systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków,
b)  podnoszenie umiejętności zawodowych,
c)  wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
d)  dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych,
e)  prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,
f)  rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,
g)  przestrzeganie dyscypliny pracy;
3) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust.2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela, a w szczególności:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
b) udział w komisjach przedmiotowych i innych,
c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,
d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności, w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.

§ 4.

1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie może być wyższy niż 30% jego wynagrodzenia zasadniczego.
 2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy.
 3. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz okres jego przyznania, uwzględniając poziom spełniania warunków, o których mowa w § 3, ustala dyrektor na podstawie zakładowych kryteriów przyznawania dodatku, a w stosunku do dyrektora Starosta Toruński zgodnie z kryteriami opracowanymi w uzgodnieniu z odpowiednimi strukturami związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.
 4. Wysokość środków finansowych na dodatki motywacyjne w jednostce uzależniona jest od ilości etatów pedagogicznych i wynosi - w odniesieniu do jednego miesiąca i do jednego zatrudnionego nauczyciela bądź dyrektora:
1)  dla nauczycieli - co najmniej 3%  wynagrodzenia bazowego;                    
2)  dla dyrektorów - co najmniej 10% wynagrodzenia bazowego.
5. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział 4
Dodatek funkcyjny

§ 5.

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny, z tym że:
1) dyrektorowi szkoły liczącej do 8 oddziałów - w wysokości co najmniej 40% wynagrodzenia bazowego;
2) dyrektorowi szkoły liczącej od 9 do 17 oddziałów - w wysokości co najmniej 45% wynagrodzenia bazowego;
3) dyrektorowi szkoły liczącej od 18 do 26 oddziałów - w wysokości co najmniej 55% wynagrodzenia bazowego;
4) dyrektorowi szkoły liczącej od 27 do 35 oddziałów - w wysokości co najmniej 65 % wynagrodzenia bazowego;
5) dyrektorowi szkoły liczącej 36 i więcej oddziałów - w wysokości co najmniej
75 % wynagrodzenia bazowego;
6) dyrektorowi placówki opiekuńczo - wychowawczej - w wysokości co najmniej     45 % wynagrodzenia bazowego;
7) dyrektorowi poradni psychologiczno - pedagogicznej - w wysokości co najmniej 45% wynagrodzenia bazowego;
8) wicedyrektorowi szkoły - w wysokości 40% wynagrodzenia bazowego;
9) kierownikowi szkolenia praktycznego - w wysokości 27% wynagrodzenia bazowego;
10) kierownikowi warsztatów szkolnych - w wysokości od 40% wynagrodzenia bazowego;
11) kierownikowi internatu - w wysokości 30% wynagrodzenia bazowego;
12) zastępcy kierownika warsztatu szkolnego - w wysokości 25% wynagrodzenia bazowego;
13) kierownikowi filii poradni psychologiczno - pedagogicznej - w wysokości od 16 % wynagrodzenia bazowego.
2. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie.
3. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-7, uwzględniając wielkość szkoły, liczbę uczniów i oddziałów, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły oraz warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne, w jakich szkoła funkcjonuje ustala Starosta Toruński.

§ 6.

1. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny, określony jako % wynagrodzenia bazowego, z tym że nauczycielowi któremu powierzono:
1)  wychowawstwo klasy - w wysokości - 3% wynagrodzenia bazowego miesięcznie;
2) funkcję doradcy metodycznego - w wysokości - 35% wynagrodzenia bazowego miesięcznie;
3) funkcję opiekuna stażu - w wysokości - 2% wynagrodzenia bazowego miesięcznie za każdego nauczyciela powierzonego opiece.
2. Nauczycielom zatrudnionym w szkołach ponadgimnazjalnych za analizę
i ocenę pisemnych prac z języka polskiego przysługuje dodatek w wysokości - 2% wynagrodzenia bazowego.
3. Dodatek wymieniony w ust. 2 nie przysługuje nauczycielom zatrudnionym w szkołach dla dorosłych prowadzonych w systemie zaocznym.
4. Nauczycielom przysługuje wynagrodzenie dodatkowe za kierowanie i ocenę prac dyplomowych z przygotowania zawodowego w szkołach zawodowych - płatne jak za 6-10 godzin ponadwymiarowych dla nauczyciela za prowadzenie i ocenę jednej pracy.
5. Nauczycielom informatyki za przygotowanie pracowni komputerowej do zajęć dydaktycznych przysługuje dodatek w wysokości ustalonej przez dyrektora szkoły, nie wyższy niż 30% wynagrodzenia bazowego miesięcznie dla zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy.
6. Wielkość środków niezbędnych szkole na wypłaty dodatku ustala na dany rok szkolny Zarząd Powiatu.
7. Do dodatku, o którym mowa w ust. 5, mają zastosowanie odpowiednio przepisy § 7 ust.6-8.


§ 7.

1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 5 ust. 1 i 2 oraz w § 6 ust. 1, powstaje od dnia miesiąca, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego lub funkcji, za które przysługuje dodatek. Jeżeli odpowiednie stanowisko kierownicze lub funkcje powierzono nauczycielowi na okres nie obejmujący pełnych miesięcy, dodatek funkcyjny wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do czasu pełnienia związanych z nim obowiązków.
 2. Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust. 1, nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska, wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a jeżeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
 3. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze przysługuje tylko jeden dodatek funkcyjny, a w razie zbiegu prawa do dwóch lub więcej dodatków funkcyjnych przysługuje jeden dodatek najwyższy. Powyższa zasada nie dotyczy dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 5 ust. 1 i dodatku, o którym mowa w § 6 ust.1 pkt 3.
 4. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla danego stanowiska przysługuje również osobie, której powierzono odpowiednie obowiązki w zastępstwie innej osoby, jeżeli jej nieobecność w pracy przekracza 35 dni.
 5. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
 6. Wynagrodzenie przewidziane w § 6 ust. 2 przysługuje nauczycielowi, jeżeli realizuje zajęcia w obowiązkowym wymiarze. W razie realizowania tych zajęć w niepełnym wymiarze lub ponad obowiązkowy wymiar w ramach godzin ponadwymiarowych przydzielonych w planie organizacyjnym szkoły, wynagrodzenie przysługuje w stosunku proporcjonalnym do realizowanego przez nauczyciela wymiaru godzin z języka polskiego. Do wymiaru godzin z języka polskiego wlicza się również godziny zajęć  z tego przedmiotu ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym lub z godzin do dyspozycji dyrektora.
 7. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz nauczycielom korzystającym ze zniżek godzin, wynagrodzenie przewidziane w § 6 ust. 2 przysługuje wyłącznie w takim stosunku, w jakim realizowany przez nich wymiar godzin języka polskiego pozostaje do pełnego wymiaru godzin nauczyciela danej szkoły.
 8. Wynagrodzenie za zajęcia określone w § 6 ust. 2 wypłaca się miesięcznie z góry.
 9. Wysokość wynagrodzenia, o których mowa w § 6 ust. 4 ustala dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę stopień zaangażowania nauczyciela i rodzaj pracy dyplomowej.
  10. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 6, ust. 4, wypłaca się jednorazowo po dokonaniu oceny prac dyplomowych.

Rozdział 5
Dodatek za warunki pracy

 § 8.

1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia warunkach określonych w przepisach rozporządzenia.
 2. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust.1, uzależniona jest od:
1) stopnia trudności, uciążliwości oraz szkodliwości dla zdrowia realizowanych prac lub zajęć;
2) wymiaru czasu pracy realizowanego w warunkach, o których mowa w ust. 1.

§ 9.

1. Dodatek za pracę w trudnych warunkach, przysługuje w wysokości:
1) 4,2 % wynagrodzenia zasadniczego za prowadzenie przez nauczycieli praktycznej nauki zawodu szkół rolniczych zajęć praktycznych w terenie z zakresu  produkcji roślinnej, zwierzęcej i mechanizacji rolnictwa;
2) 16,5 % wynagrodzenia zasadniczego za prowadzenie przez nauczycieli praktycznej nauki zawodu zajęć w szkołach specjalnych;
3) 16,5 % wynagrodzenia zasadniczego za prowadzenie przez nauczycieli zajęć dydaktycznych i wychowawczych w szkołach specjalnych oraz prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego;   
4) 16,5 % wynagrodzenia zasadniczego za prowadzenie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim;
5) 6,2 % wynagrodzenia zasadniczego za prowadzenie przez nauczycieli badań psychologicznych i pedagogicznych nieletnich oraz małoletnich, sprawowanie opieki specjalistycznej nad nieletnimi i małoletnimi, prowadzenie poradnictwa rodzinnego;                                                                                                                                                                  
6) 6,2 % wynagrodzenia zasadniczego za prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych, wynikających z realizacji zadań diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych i profilaktycznych z młodzieżą i dziećmi niepełnosprawnymi, upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim, zaburzeniami zachowania, zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, uzależnieniem oraz z ich rodzicami lub opiekunami w poradniach psychologiczno - pedagogicznych;
7) 18,0 % wynagrodzenia zasadniczego za zajęcia dydaktyczne w klasach łączonych w szkołach podstawowych;
8) 30 % wynagrodzenia bazowego za prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych w placówce opiekuńczo - wychowawczej.
2. Dodatek za pracę w uciążliwych warunkach przysługuje w wysokości ustalonej dla odpowiedniej kategorii dodatku za trudne warunki pracy, określonej w ust. 1, pkt 2-4 i 7-8 zwiększony o 5% wynagrodzenia zasadniczego:
1) za prowadzenie zajęć wymienionych w ust.1, pkt 2-4, 7 i 8 z dziećmi i młodzieżą, których stan zdrowia z powodu stanów chorobowych, o których mowa w § 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162), uzasadnia konieczność sprawowania stałej opieki lub udzielania pomocy oraz prowadzonych z dziećmi i młodzieżą powyżej 16 roku życia, u których wystąpiło naruszenie sprawności organizmu z przyczyn, o których mowa w § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328);
2) za prowadzenie przez nauczycieli szkół (klas) specjalnych w klasie lub grupie wychowawczej z upośledzonymi umysłowo w stopniu lekkim, w których znajduje się co najmniej jedno dziecko ze stanem chorobowym, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, a w przypadku gdy w takiej klasie lub grupie wychowawczej znajduje się dziecko upośledzone umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym, pod warunkiem że zajęcia dydaktyczne prowadzone są według odrębnego programu nauczania obowiązującego w tego typu szkole specjalnej, a zajęcia wychowawcze - według odrębnego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcę.
 3. Nauczycielowi przysługuje tylko jeden dodatek, o którym mowa w ust. 1
i ust. 2, a w razie zbiegu tytułów do dwóch dodatków przysługuje dodatek wyższy.
 4. Dodatek za warunki pracy przysługuje w takiej części, w jakiej godziny pracy w trudnych lub uciążliwych warunkach pracy pozostają do obowiązującego wymiaru godzin.
 5. Wysokość dodatku za warunki pracy ustala dla nauczyciela - dyrektor szkoły, a dla dyrektora - Starosta Toruński.
 6. Dodatki, o których mowa wyżej, wypłaca się z dołu w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział 6
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

§ 10.

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i jedną godzinę doraźnego zastępstwa nauczyciela oblicza się, z zastrzeżeniem ust. 2, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.
 2. Dla nauczyciela realizującego tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 ust. 4a ustawy - Karta Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.
 3. Miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 2, ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
 4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
 5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust.3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 ustawy - Karta Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
 6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.

Rozdział 7
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród


§ 11.

1. Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w wysokości 1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planuje dyrektor w rocznym planie finansowym szkoły:
1)  75 % środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora;
2) 25 % środków funduszu przeznacza się na nagrody organu prowadzącego.
 2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy. Przyznanie nauczycielowi nagrody uzależnione jest w szczególności od:
1)  posiadania aktualnej wyróżniającej oceny pracy;
2)  legitymowania się wybitnymi osiągnięciami w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej.
Za ocenę aktualną uważa się taką, która dokonana została w okresie ostatnich
5 lat pracy w szkole.
 3. Nagrody nauczycielom przyznają:
1)  ze środków, o których mowa w ust.1, pkt 1 - dyrektor;
2)  ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2  - Starosta Toruński
na podstawie opracowanych kryteriów.
 4. Dyrektor przed podjęciem decyzji o przyznaniu nagrody zasięga opinii rady pedagogicznej.
 5. Dyrektor Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej przed podjęciem decyzji o przyznaniu nagrody zasięga opinii pracowników.

§ 12.

1. Nagrody, o których mowa w § 11, mogą być przyznawane w każdym czasie. Przyznanie nagród w terminie innym niż Dzień Edukacji Narodowej może nastąpić do wysokości 50% środków przewidzianych na nagrody.
 2. Fakt przyznania nagrody potwierdza się dyplomem, a jego kopię umieszcza się w tece akt osobowych nauczyciela.

Rozdział 8
Dodatek mieszkaniowy

§ 13.

1. Nauczycielom zatrudnionym w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w:
1) Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie;
2) Filii Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Chełmży z siedzibą w Dobrzejewicach;
3) Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Głuchowie
i posiadającym kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska, przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.
 2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób  w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:
1)   przy jednej osobie w rodzinie - 1% wynagrodzenia bazowego;
2)   przy dwóch osobach w rodzinie - 2% wynagrodzenia bazowego;
3)   przy trzech osobach w rodzinie - 3% wynagrodzenia bazowego;
4)   przy czterech osobach i więcej w rodzinie - 4% wynagrodzenia bazowego.
 3. Do członków rodziny, o której mowa w ust. 2 zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: współmałżonka oraz dzieci i rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.
      4. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi - Starosta Toruński.
 5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.
 6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:
1)  nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie;
2)  pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego;
3)  odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa była zawarta;
4)  korzystania z urlopu wychowawczego.

Rozdział 9
Przepisy końcowe

§ 14.

1. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin przysługuje wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zajęć określonego w umowie o pracę. W razie zastępowania nieobecnych nauczycieli przez nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin - za faktycznie zrealizowane godziny zastępstw przysługuje wynagrodzenie według zasad ustalonych dla godzin ponadwymiarowych.
 2. Nauczycielowi nie przysługuje wynagrodzenie za czas nie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, a także za inne okresy, za które na podstawie odrębnych przepisów nie przysługuje wynagrodzenie.
 3. Stawkę wynagrodzenia za jeden dzień niewykonywania pracy z przyczyn wymienionym w ust. 2 ustala się dzieląc wszystkie składniki wynagrodzenia wypłacane z góry przez 30.
 4. Wysokość wynagrodzenia za okresy, o których mowa w ust. 2, oblicza się mnożąc liczbę dni niewykonywania pracy przez stawkę określoną w ust. 3.

 

 

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-05-10 11:10
  • zmodyfikował: Administrator - Dorota Wróblewska
    ostatnia modyfikacja: 2008-06-17 09:28

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (56) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.101

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17068
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-04-18 10:23

Banery

  • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji