Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Ankieta

Kalendarium

«wrzesień 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

7. Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. 06.41.678       uchwała
Numer:
                                                XXVII/200/06
Autor: rada powiatu
Tytuł: Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych będących własnością Powiatu Toruńskiego
Data aktu:               2006.02.27
Data ogłoszenia:      2006.03.30
Wejście w życie:       2006.04.14

                                                                                               
UCHWAŁA Nr XXVII/200/06
Rady Powiatu Toruńskiego
z dnia 27 lutego 2006 r.


w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych będących własnością Powiatu Toruńskiego


Na podstawie art. 12 pkt 11ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z póź. zm.), art. 20 ust 2 i 3 oraz art. 21 ust 1 pkt 2 i ust 3 w związku z art. 20 ust 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r, nr 31, poz. 266 z póź. zm.)

Rada Powiatu toruńskiego
 uchwala, co następuje:

 

§ 1

Ustala się zasady wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu toruńskiego.

 

§ 2

1.Zasady regulują gospodarowanie lokalami mieszkaniowymi będącymi własnością Powiatu Toruńskiego, mieszczącymi się w budynkach wielofunkcyjnych oraz budynkach spełniających funkcje mieszkalne.
2. Administratorem lokali mieszkalnych jest Zarząd Powiatu lub upoważniony przez Zarząd kierownik jednostki organizacyjnej powiatu.


§ 3

Najemcą lokalu mieszkalnego może zostać w razie śmierci najemcy, małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili śmierci.

 

§ 4

1. W przypadku opuszczenia przez najemcę na stałe lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku wielofunkcyjnym Zarząd Powiatu przejmuje lokal i przeznacza go na realizację zadań statutowych.
2. W przypadku opuszczenia przez najemcę na stałe lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym, umowa najmu może być zawarta z pozostającymi w nim pełnoletnimi dziećmi, osobami pełnoletnimi przysposobionymi lub rodzicami, stale dotychczas zamieszkującymi z najemcą i posiadającymi meldunek na pobyt stały przez okres minimum 3 lat, chyba że dotychczasowy najemca nabył lub otrzymał na terenie danej miejscowości lub pobliskiej (tzn. położonej w takiej odległości, aby czas przejazdu w obie strony łącznie z przesiadkami wynosił nie więcej niż dwie godziny) mieszkanie, wybudował budynek lub lokal mieszkalny o powierzchni gwarantującej 10 m kw powierzchni mieszkalnej na osobę lub miałby przenieść swoje centrum życiowe do rodziców.

 

§ 5

W budynkach wielofunkcyjnych kierownik danej jednostki organizacyjnej może zaproponować najemcy zamianę lokalu mieszkalnego, który planuje się wykorzystać na realizację statutowych zadań, na inny lokal znajdujący się w tej samej miejscowości, w której jest położony lokal dotychczasowy, wyposażony w co najmniej takie urządzenia techniczne, w jakie był wyposażony lokal używany dotychczas, o powierzchni pokoi takiej jak w lokalu dotychczas używanym:
warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli na członka gospodarstwa domowego przypada 10m kw  powierzchni łącznej pokoi, a w wypadku gospodarstwa  jednoosobowego - 20 m kw tej powierzchni.

                          
§ 6

 1.Najemca lokalu zobowiązany jest do zapłaty czynszu do 10 - tego dnia każdego miesiąca za dany miesiąc z góry. W przypadku zwłoki w zapłacie czynszu nalicza się ustawowe odsetki.
2. Najemca oprócz czynszu jest zobowiązany do uiszczenia innych opłat związanych z eksploatacją lokalu, niezależnych od właściciela a mianowicie opłat za dostawy do lokalu energii elektrycznej, gazu,ciepła wody oraz odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych w wypadku gdy korzystający z lokalu nie ma zawartej umowy bezpośrednio z dostawcą mediów lub dostawcą usług.

 

§ 7

1.Ilekroć w postanowieniach niniejszych zasad jest mowa o czynszu - oznacza to czynsz ustalony zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r Nr 31, poz. 266 z póź. zm. ).
2.Stawki czynszu, o którym mowa w pkt 1 ustala w drodze uchwały Zarząd Powiatu.

 

§ 8

Wynajmujący lokal może podwyższyć czynsz, wypowiadając jego dotychczasową wysokość najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego z zachowaniem 3 miesięcznego terminu wypowiedzenia.


§ 9

Przy zawieraniu umów najmu z wyłączeniem umowy zawieranej w związku z zamianą lokalu ustala się kaucję zabezpieczającą pokrycie należności z tytułu najmu lokalu stanowiącą 3 - krotność 6 - miesięcznego czynszu.

 

§ 10

1. Wynajmujący jest obowiązany do zapewnienia sprawnego działania istniejących instalacji i urządzeń związanych z budynkiem umożliwiających najemcy korzystanie z wody, paliw gazowych i ciekłych, ciepła, energii elektrycznej oraz innych urządzeń stanowiących wyposażenie lokalu i budynku określone odrębnymi przepisami.
2. W razie oddania w najem lokalu opróżnionego przez dotychczasowego najemcę, wynajmujący jest obowiązany wymienić zużyte elementy wyposażenia lokalu.
3. Do obowiązków wynajmującego należy w szczególności
1) utrzymanie w należytym stanie, porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku, służących do wspólnego użytku mieszkańców, oraz jego otoczenia;
2) dokonywanie napraw budynku, jego pomieszczeń i urządzeń, o których mowa w pkt 1 oraz przywrócenie poprzedniego stanu budynku uszkodzonego, niezależnie od przyczyn, z tym że najemcę obciąża obowiązek pokrycia strat powstałych z jego winy;
3) dokonywanie napraw lokalu, napraw lub wymiany instalacji i elementów wyposażenia technicznego w zakresie nieobciążającym najemcy, a zwłaszcza:
a) napraw i wymiany wewnętrznych instalacji: wodociągowej, gazowej i ciepłej wody - bez armatury i wyposażenia, a także napraw i wymiany wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, instalacji elektrycznej, anteny zbiorczej - z wyjątkiem osprzętu,
b) wymiany pieców grzewczych, stolarki okiennej i drzwiowej oraz podłóg, posadzek i wykładzin podłogowych, a także tynków.

 

§ 11

1. Najemca jest obowiązany utrzymywać lokal oraz pomieszczenia, do używania których jest uprawniony, we właściwym stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym określonym odrębnymi przepisami oraz przestrzegać porządku domowego. Najemca jest także obowiązany dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczone do wspólnego użytku, jak klatki schodowe, korytarze, inne pomieszczenia gospodarcze oraz otoczenie budynku.
2. Najemcę obciąża naprawa i konserwacja:
1) podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych i ściennych okładzin ceramicznych, szklanych i innych;
2) okien i drzwi;
3) wbudowanych mebli, łącznie z ich wymianą;
4) trzonów kuchennych, kuchni i grzejników wody przepływowej (gazowych, elektrycznych i węglowych), podgrzewaczy wody, wanien, brodzików, mis klozetowych, zlewozmywaków i umywalek wraz z syfonami, baterii i zaworów czerpalnych oraz innych urządzeń sanitarnych, w które lokal jest wyposażony, łącznie z ich wymianą ;
5) osprzętu i zabezpieczeń instalacji elektrycznej, z wyłączeniem wymiany przewodów i osprzętu anteny zbiorczej;
6) pieców węglowych i akumulacyjnych, łącznie z wymianą zużytych elementów;
7) etażowego centralnego ogrzewania, a w przypadku gdy nie zostało ono zainstalowane na koszt wynajmującego, także jego wymiana;
8) przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych aż do pionów zbiorczych, w tym niezwłoczne usuwanie ich niedrożności;
9) innych elementów wyposażenia lokalu i pomieszczeń przynależnych przez:   
a) malowanie lub tapetowanie oraz naprawę uszkodzeń tynków ścian i sufitów,
b) malowanie drzwi i okien, wbudowanych mebli, urządzeń kuchennych, sanitarnych i grzewczych.


§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Toruńskiego.

 

§ 13

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
                       

                                                                       

                                                    

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-05-10 11:23
  • zmodyfikował: Administrator - Dorota Wróblewska
    ostatnia modyfikacja: 2006-05-10 11:31

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (56) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.101

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 18409
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-04-18 10:23

Banery

  • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji