Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Ankieta

Kalendarium

«sierpień 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

Karta informacyjna SP-101

 1. Nazwa procedury:
  Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
 2. Nazwa Wydziału:
  Wydział Środowiska
 3. Podstawa prawna:
 4. Wymagane dokumenty:
  Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i/lub pyłów do powietrza sporządzony zgodnie z wymogami zawartymi w art. 184 oraz art. 221 Prawa Ochrony Środowiska, w tym:
  • oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
  • oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji za eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska, w przypadku objęcia oznaczonych części instalacji jednym zezwoleniem;
  • adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
  • informację o tytule prawnym do instalacji;
  • informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji;
  • ocenę stanu technicznego instalacji;
  • informację o rodzaju prowadzonej działalności;
  • opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji;
  • blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;
  • informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację;
  • wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych – w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia (określenie wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, wyrażonej w kg/h i w Mg/rok, a w przypadku instalacji, dla której są ustalone standardy emisyjne, także w jednostkach, w jakich wyrażone są te standardy);
  • warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji;
  • informację o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych;
  • informację o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko;
  • wyniki pomiarów wielkości emisji z instalacji, jeżeli przeprowadzenie pomiarów było wymagane;
  • zmiany wielkości emisji, jeżeli nastąpiły po uzyskaniu ostatniego pozwolenia dla instalacji;
  • proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie - również proponowany termin zakończenia tych działań;
  • proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji (wskazywać usytuowanie stanowisk do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz proponowany zakres, metodykę i sposób wykonywania tych pomiarów);
  • deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie;
  • deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji;
  • deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku określonym w art. 191a, tj. realizacja nowej instalacji;
  • czas, na jaki wydane ma być pozwolenie;
  • w przypadku instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych, powinien on zawierać informacje o spełnianiu wymogów, o których mowa w art. 143 Prawo ochrony środowiska
  • czas pracy źródeł powstawania i miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza w ciągu roku;
  • określenie wprowadzanych do powietrza rodzajów i ilości gazów lub pyłów przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu;
  • opis terenu w zasięgu pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyższego miejsca wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, z uwzględnieniem obszarów poddanych ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym;
  • określenie aerodynamicznej szorstkości terenu;
  • aktualny stan jakości powietrza;
  • określenie warunków meteorologicznych;
  • wyniki obliczeń stanu jakości powietrza, z uwzględnieniem metodyk modelowania, o których mowa w art. 12, wraz z graficznym przedstawieniem tych wyników.
   Załączniki do wniosku:
   • dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną (NIP, REGON, KRS; wpis do ewidencji działalności gospodarczej);
   • streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym;
   • zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację za przestępstwa przeciwko środowisku;
   • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej;
   • oświadczenie o zaliczeniu do mikro, małych lub średnich przedsiębiorców (w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców), celem ustalenia wysokości opłaty skarbowej.
 5. Opłaty:
  • Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia:
   • 2 011,00 zł – od pozwoleń wydawanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem pkt b;
   • 506,00 zł – od pozwoleń wydawanych w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców
   • 506,00 zł – od pozostałych pozwoleń.
    Uwaga: opłata skarbowa za zmianę warunków wydanego pozwolenia w zakresie przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności wynosi 50% stawki określonej w podpunkcie a, b lub c. Jeżeli treścią zmiany pozwolenia jest kolejny rodzaj działalności wówczas opłata skarbowa wynosi 100% stawki określonej w podpunkcie a, b lub c.
  • Opłata skarbowa z tytułu udzielenia pełnomocnictwa:
   • 17,00 zł – opłata od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
    Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku. Opłatę skarbową wnosi się gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Toruniu. Opłaty można dokonywać również bezgotówkowo na rachunek: Urząd Miasta Torunia Nr konta – 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799.
 6. Termin załatwienia sprawy:
  • w ciągu miesiąca,
  • w sprawach szczególnie skomplikowanych, wymagających postępowania wyjaśniającego do dwóch miesięcy.
 7. Jednostka prowadząca sprawę:
  Wydział Środowiska, I piętro, pok. 162
  tel. 56 662 88 57
 8. Tryb odwoławczy:
  Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Toruńskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul Targowa 13/15, w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji – pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.
 9. Dodatkowe informacje:
 10. Formularze do pobrania:
  • Druk wniosku do pobrania poniżej

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Szymańska
  data wytworzenia: 2019-02-22
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2013-02-20 13:20
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-28 13:43

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kawałowska
  data wytworzenia: 2016-02-23
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2016-02-29 10:40
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-01 11:19

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. 56 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.112

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12183
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-03-26 11:24

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji